ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠭᠡᠮᠡᠭᠦ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠢᠩᠰᠢᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌

ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠠᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊


ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ


ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤᠷ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠪᠣᠢ

ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤᠷ ᠠᠮᠢ ᠪᠣᠢ

ᠭᠦᠪᠠᠭᠡᠨ ᠳᠤᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠢ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ


ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠭᠦᠭᠢᠳᠡᠭᠦ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ


ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠡ

ᠭᠡᠪᠠᠯᠢ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠪᠣᠢ ᠦᠦ︖

ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠳᠤᠪ ᠳᠤᠭᠤᠢ

ᠠᠷ ᠳᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ


ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠡ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠡ

ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖

ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠳᠤᠪ ᠳᠤᠭᠤᠢ

ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠡ


ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠡ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠡ᠄

᠁ ᠁

ᠴᠢᠨᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢ

ᠪᠢ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠡ

ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢ

ᠴᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠨ᠎ᠡ ᠡ ᠁


ᠴᠢᠨᠤ ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠤ ᠵᠥᠴᠦᠭᠡ

ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠤ ᠵᠥᠴᠦᠭᠡ

ᠴᠢᠨᠤ ᠳᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ

ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠯᠳᠡ


ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠠᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ᠄


ᠳᠠᠤᠯᠠᠢ᠂ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ


ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠤᠯᠠᠢ

ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠡᠪᠠᠰᠤᠨ ᠢ ᠢᠳᠠᠨ᠎ᠡ

ᠴᠠᠭᠠᠰᠢ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠯᠳᠤᠨ

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠵᠤᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠥᠰᠭᠡᠨ᠎ᠡ


ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠭᠦᠭᠡ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠ

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠤᠯᠠᠢ ᠡ

ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠡᠪᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ

ᠲ᠋ᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ


ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠫᠣᠤ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠡ

ᠠᠩᠴᠢᠨ ᠠᠪᠣ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠡ

《ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ》

ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠳᠠᠢ

ᠠᠩᠴᠢᠨ ᠠᠪᠣ ᠡ᠄

ᠫᠣᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠ︕


ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠮᠠᠨᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠡ

ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ

ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩ ᠨᠢ ᠣᠠᠳᠤᠤ

ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡ


ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠡ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠴᠢ︕ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ᠄ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠠ᠊·ᠭᠡᠭᠡᠡᠰᠡᠷᠡ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1836
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15