ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ

ᠢᠳᠠᠭᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠳᠠ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠪᠠᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠶ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠦᠯᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠬᠤᠷᠤᠨ ᠦᠷ ᠴᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠲᠡᠶ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠪᠳᠤᠵᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠮᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠤᠷᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠴᠢᠬᠠᠪᠠ᠃ ᠥᠨᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠥᠭᠡᠨ᠂ ᠣᠳᠤ ᠮᠦᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠭᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠰᠢᠯᠠ ᠦᠨᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠣᠰᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠶ‍ᠢᠬᠠᠨ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠠᠷᠳᠠᠩ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠮᠤᠳᠤ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠳᠠᠷᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠣᠳᠤ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢ ᠰᠥᠯᠵᠢᠯᠳᠦᠭᠦ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠨ ᠣᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠳᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠣᠷᠤᠰᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠮᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠡ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠤᠠᠪᠣᠷᠢ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠤᠷᠠᠵᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠵᠦᠳᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠩᠬᠤ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠤᠨᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠭᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠳᠠᠴᠢᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠰᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ 《ᠳᠠ ᠴᠢᠨᠢ︖》 ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠠᠨᠢᠯ ᠪᠣᠰᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠰᠢᠮᠰᠢᠷᠡᠭᠦ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠷᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠪᠦᠷ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠳᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠢ ᠢᠳᠠᠭᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠳᠦᠯ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠴᠠᠬᠤ ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠭᠡᠴᠦᠨᠡᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠭᠳᠤᠵᠤ ᠥᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠬᠤᠳᠣᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠨᠦ ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠴᠤ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠭᠰᠢᠷᠠᠨ ᠣᠷᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

《ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠯ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠤ︕》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠠᠷᠠᠩᠸᠠᠩᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡ ᠭᠦᠳᠦᠯ ᠳᠠᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠢ ᠵᠠᠪᠳᠤᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠨᠢᠰᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠦᠯ ᠳᠦᠷᠦᠴᠢᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠡᠷᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯᠯᠠᠨ ᠢᠳᠠᠭᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠳᠦᠯ ᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠳᠠᠷᠠ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠴᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠳᠠᠰᠤᠳᠠᠪᠠᠯ ᠭᠦᠳᠦᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠤᠮᠬᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠣ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠢ ᠭᠦᠰᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠩᠴᠤ ᠣᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮᠨᠠᠨ ᠭᠢᠮᠠᠭᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠣᠳᠠᠵᠤ ᠳᠦᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠴᠢᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠭᠦᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠵᠤ ᠵᠡᠭᠦᠡᠰᠢ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠳᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠠᠶᠠᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠠᠨᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠠᠨᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠳᠤᠪᠣ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠣᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠨᠤ ᠡᠴᠡ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷᠯᠡᠨ ᠰᠤᠭᠤᠨᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠢ ᠵᠠᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠭᠦᠳᠦᠯ ᠬᠤᠧᠨ ᠳᠠᠪᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠡᠮᠡᠤᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠯᠠ ᠭᠤᠶᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠳᠠᠮᠠᠤᠯᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠣ ᠨᠢ ᠭᠦᠴᠤ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢᠪᠬᠠᠨ᠂ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠥᠳᠡᠭᠦᠰ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯᠴᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠰᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠂ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠡ︕ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠯᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠵᠠᠢ ᠪᠠᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ︕ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ︕

ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠰᠢᠨᠤᠭ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯᠯᠠᠨ᠂ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠰᠠᠪᠠᠯᠵᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠯᠪᠢᠭᠦᠯᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠡᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠭ ᠡᠷᠪᠠᠭᠡᠢ ᠣᠷᠢᠳᠠᠭᠤᠷ ᠬᠣᠢ᠌ᠭᠤᠷ ᠳᠠᠪᠳᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠯᠵᠤᠮᠤᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠳᠤᠤᠭᠤᠷ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠢᠵᠤ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠠᠮᠳᠢᠠᠰᠤᠷᠤᠩ ᠤᠨ《ᠵᠤᠩᠭ᠋ᠠᠭ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠴᠢᠵᠤ ᠯᠠᠭᠯᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠭᠣᠢ᠌ᠳᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠤ︖ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠭᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠢᠭ ᠣᠶᠠᠨ ᠭᠦᠭ᠌ ᠲᠤ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠣᠩᠭ᠋ᠣᠢ᠌ᠨ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠢᠯᠠᠮ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠍ᠷᠡᠵᠤ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠤ ᠣᠤᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠦᠷᠰᠤ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠳᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠬᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠩᠭᠢᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠭᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠢᠰᠢᠤ︖ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠯᠢᠮ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠂ ᠡᠩ ᠶᠡᠷᠦᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠂ ᠭᠤᠯᠤᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠢᠯᠠ︖

ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠥᠩᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ᠂ ᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ᠂ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠩᠰᠢᠭᠠᠤᠨ ᠣᠢ᠌ᠤᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠩᠰᠢᠵᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠩ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠶᠠᠠᠳᠤ ᠬᠤᠧᠨ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠰᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠥᠰᠦᠭᠯᠡᠨ ᠮᠦᠷᠭᠦᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ 《ᠪᠣᠤ ᠯᠠ ᠣᠰᠤᠯᠳᠤᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠡᠷᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ᠂ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠢᠭ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠳᠤ ᠰᠤᠨᠤᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ᠁

ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠵᠠᠪ ᠲᠡᠶ ᠯᠠ ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠰᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠣᠴᠠᠨ ᠠᠯᠬᠤᠯ᠎ᠠ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ᠄ ᠬᠤᠤᠯᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 3485
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14