ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠪᠠᠭ

ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠨᠢ

ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ


ᠪᠢ

ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ


ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠪᠢᠳᠠ

ᠭᠡᠨ ᠠᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ

ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠥᠭᠡᠢ


ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ

ᠰᠢᠷᠳᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠡ

ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠢᠭ

ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭᠬᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠨ᠎ᠡ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠵᠠᠢ᠌ᠳᠠᠩᠴᠢᠨ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2583
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ