ᠶᠡᠭᠡᠮᠦᠰᠦᠭ᠌ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠍ᠴᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠳᠢᠭ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤ ᠮᠠᠳᠤ ᠢᠰᠭᠦᠯᠡᠩ

ᠲ᠋ᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠶᠡᠭᠡᠮᠦᠰᠦᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠨᠠᠮ ᠪᠢ᠃

ᠥᠩᠭᠡ ᠳᠤᠨᠤᠮᠠᠯ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠳᠤ

ᠦᠪᠣᠩ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠡᠷᠢᠭᠡᠴᠡᠭᠡᠤᠨ

ᠠᠯᠢᠶᠠᠬᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠢᠳᠠᠨ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠭ᠍ᠰᠦᠷᠭᠦ ᠳᠤ

ᠡᠡᠮᠡᠰᠡᠶ᠎ᠡ︕ ᠡᠡᠮᠰᠡᠶ᠎ᠡ︕ ᠭᠡᠵᠤ

ᠠᠯᠢᠶᠠᠬᠠᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠡᠴᠦᠳ

ᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ

ᠲ᠋ᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤ ᠮᠠᠳᠤ ᠢᠰᠭᠦᠯᠡᠩ

ᠲ᠋ᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠶᠡᠭᠡᠮᠦᠰᠦᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠨᠠᠮ ᠪᠢ᠃

ᠰᠥᠭ᠌ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤ ᠠᠮᠠᠰᠴᠤ

ᠰᠦᠮᠡᠨ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭ᠌ ᠨᠠᠢ᠌ᠭᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ︕ ᠰᠤᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠣᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ

ᠰᠦᠮᠸ᠎ᠠ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠭᠡᠨ ᠤᠳ

ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠩᠨᠠᠨ ᠰᠤᠭᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤ

ᠲ᠋ᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭ ᠶᠠᠪᠣᠨᠠᠮ ᠪᠢ᠃

ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠬᠡᠦᠭᠡᠨ ᠤᠳ

ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠪᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤ ᠶᠢ

ᠲ᠋ᠠᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠲ᠋ᠠᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠬᠤᠨᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ

ᠲ᠋ᠡᠰᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠲ᠋ᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠵᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠳᠠᠮᠠᠷ

ᠲ᠋ᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤ ᠮᠠᠳᠤ ᠢᠰᠭᠦᠯᠡᠩ

ᠲ᠋ᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠶᠡᠭᠡᠮᠦᠰᠦᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠨᠠᠮ ᠪᠢ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠮᠢ᠊·ᠠᠮᠤᠷ‍ᠭᠦ᠋ᠤ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2172
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19