ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠣᠶᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭᠦ ᠨᠢ

ᠣᠶᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ᠂ ᠳᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠮᠵᠢ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃

ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠪᠭᠢᠳᠠᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠮᠦᠨ᠃ ᠨᠠᠩ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠠᠷᠠᠯ ᠮᠦᠨ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳ᠋·ᠸᠢᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠂ ᠳᠤᠰ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯ ᠢᠰᠤᠰ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠬᠤ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠱᠠᠪᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠴᠤᠭ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ᠌᠌ ᠵᠢᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳ᠋·ᠸᠢᠠᠴᠢ ᠳᠤᠰ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠣᠪᠣᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠪᠠ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠶᠦᠳᠠ (ᠣᠷᠪᠠᠠᠠᠴᠢ) ᠵᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮᠴᠢᠨ ᠯᠣᠢ᠌ᠪᠠᠷᠴᠢᠨ ᠶᠠᠯᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠪᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠮᠠᠳᠤ ᠭᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠵᠢᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠠᠭᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠣᠪᠣᠷ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠰ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠣᠳᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠣᠢ︕ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠯᠤᠤ ᠱᠧ ᠶᠢᠨ 《ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠰᠢᠶᠠᠩᠽᠢ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠣᠩᠰᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠯᠤᠤ ᠱᠧ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠯᠠᠪ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠦᠡᠭᠦᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠦᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠵᠡᠳᠡᠭ᠌᠂ ᠥᠨᠡ᠊ᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠯᠤᠤ ᠱᠧ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠭᠢᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠵᠥᠳᠡᠭᠦᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠤᠵᠤ ᠥᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠦᠰᠴᠦ ᠪᠣᠢ᠌ᠵᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠵᠥᠳᠡᠭᠦᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠣᠠᠴᠠ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠳᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯ ᠳᠠᠰᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠂ ᠳᠡᠢ᠌ᠡᠭᠦ 《ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠰᠢᠶᠠᠩᠽᠢ》 ᠳᠤ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠦᠡᠭᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠣᠶᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠳᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠦ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠲᠤᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠪᠣᠰᠤᠤᠠᠴᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠢ ᠳᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠪᠠᠠᠠᠴᠠᠯᠠᠨ ᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠣᠯ ᠣᠶᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠦᠢᠰᠤ ᠮᠦᠨ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠡᠶ᠃ ᠰᠡᠵᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠮᠠᠠᠴᠢᠨ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨᠵᠢᠨ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠡᠵᠢᠭ᠌ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠪᠣᠯ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠪᠣᠯ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ᠂ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠭᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦᠢ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠄ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠣᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠭᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠴᠤ ᠰᠤᠷᠤᠠᠠᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠳᠦᠭᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠪᠣᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠠᠳᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠭᠢᠯᠪᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠠᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠡᠭᠡᠳᠡᠷᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠤᠠᠠᠴᠢᠳ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠰᠤᠷᠤᠠᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠤᠠᠴᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠠᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠭᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠳᠠᠳᠠᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠣᠠᠴᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠳᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ 《ᠪᠢ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠷᠠᠩᠺ ᠪᠠᠰᠠ 《ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦᠢ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠢᠳᠠᠨᠠᠷ ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠳᠠᠰᠢ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ》 ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠤᠯᠰᠲ᠋ᠤᠢ ᠨᠢᠺᠦᠯᠠᠶ‍ᠸᠸᠵ ᠪᠠᠰᠠ 《ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠮᠦᠨ》 ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠳᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠢ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠮᠦᠨ᠃ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠳᠦᠷᠰᠤᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠭᠠᠴᠠᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠢ᠌ᠰᠲ᠋ᠧᠨ ᠪᠣᠯ ᠳᠦᠷᠰᠤᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠪᠠ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠭᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠴᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠴᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠤᠮ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ 《ᠳᠦᠷᠰᠤᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠣᠯ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠤᠮ᠂ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠡᠶ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠰᠤᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠠᠠᠴᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠨᠠᠠᠠᠰᠢ ᠲᠦᠯᠭᠢᠨ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠯᠤ ᠪᠠᠷᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠢ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠮᠦᠨ᠂ ᠨᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠠᠠᠰᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠳᠦᠷᠰᠤᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠡᠵᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠡᠩᠬᠦ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠮᠦᠨ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦᠰᠦᠭᠯᠡᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃

ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠮᠵᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠ ᠰᠢᠯᠢᠵᠤ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠰᠠᠳᠭᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠵᠤ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠯᠠ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠡᠰᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠠᠭ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠳᠠ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠨ ᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠠᠶᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠄ ᠰᠤᠷᠤᠠᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠢ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠲᠡᠶ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠣᠯ ᠠᠶᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠴᠢᠭᠡᠭᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠧᠷᠮᠡᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠨ ᠡᡁᠸᠭᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠦᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠠᠯᠬᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠴᠢᠬᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠴᠢᠭᠡᠳ ᠣᠢ᠌ᠮᠤᠰᠤᠨ ᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠭᠠᠡᠡᠴᠡᠭᠦ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳᠤ ᠳᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠣᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠣᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠣᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠂ ᠣᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ᠂ ᠣᠬᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠶᠤ ᠣᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷ ᠴᠠᠭ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠣᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠶᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠣᠶᠤᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠩ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠮᠦᠨ᠃ ᠣᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠳᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ᠂ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠣᠷᠳᠤ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠶᠤᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠣᠯᠠᠮ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠬᠤ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦ᠂ ᠳᠠᠪᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠢᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠱᠠᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠳᠠᠭ ᠳᠠᠪᠳᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠪᠠᠳᠤᠤᠠᠬᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠨ᠂ ᠨᠠᠨ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠᠵᠤ ᠰᠠᠳᠭᠢᠵᠤ ᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠩᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠳᠭᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠴᠢ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠳᠠᠪᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠨᠤᠮ ᠳᠠᠪᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠩᠴᠠᠵᠤ ᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠯᠸᠺᠲ᠋ᠷᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠩᠴᠠᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠮᠠᠠᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠪᠦᠭᠦ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠨᠤᠮ ᠳᠠᠪᠳᠠᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠩᠴᠠᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠂ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠣᠶᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠪᠠᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠤᠷᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠡᠷᠦᠡᠴᠢᠮᠡᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠢ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2643
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10