ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳ᠋ᠤ

ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠰᠢᠭ᠌ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠵᠢᠭᠠᠪᠠ

ᠪᠢ ᠵᠢᠪᠪᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ

ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳ᠋ᠤ

ᠴᠡᠭᠡ ᠰᠢᠭ᠌ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠵᠢᠭᠠᠪᠠ

ᠪᠢ ᠰᠤᠭᠳᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ

ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳ᠋ᠤ

ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠰᠢᠭ᠌ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠵᠢᠭᠠᠪᠠ

ᠪᠢ ᠪᠦᠷ ᠣᠶᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ

ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳ᠋ᠤ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠰᠢᠭ᠌ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠵᠢᠭᠠᠪᠠ

ᠪᠢ ᠪᠦᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ ᠵᠢᠨ 10 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠶᠤᠳᠠᠨ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠤᠳᠦᠡᠭᠦ᠋ᠤ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 3383
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12