ᠥᠳᠡᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠥᠭᠡ ᠣᠯᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ

ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ

ᠦᠪᠡᠷ ᠭᠢᠨ ᠵᠢᠠᠨ

ᠡᠷᠢᠭᠦ ᠮᠠᠳᠤ


ᠵᠠᠮ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ

ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠭᠦ ᠡᠭᠦᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠵᠢᠠᠨ

ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠤ ᠮᠠᠳᠤ


ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ

ᠭᠠᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠠ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠮᠠᠳᠤ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠵᠠᠢ᠌ᠳᠠᠩᠴᠢᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2232
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24