ᠪᠢ ᠪᠣᠯ ᠁

ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤ

ᠭᠡᠮᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ

ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠦ

ᠭᠡᠰᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠪᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠁


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠣ·ᠦᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1814
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 07