ᠪᠠᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠳᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠤᠨ

ᠪᠠᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠳᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠤᠨ

ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠤᠩᠭ᠋ᠦᠳ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠰᠢᠤ

ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠮ᠎ᠡ

ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠢᠤ


ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠣᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠨ ᠰᠢᠤ

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠵᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠰᠢᠤ


ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ

ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠭ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ

ᠳᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ︕


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠲᠦᠰᠢᠶᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠬᠠᠩᠳᠠ·ᠪᠠᠶᠠᠠᠸᠠᠴᠢᠷ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1837
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 06