ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠳᠭᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ

《ᠣᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ》 ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠤᠠᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠤᠨ ᠲᠤ ᠬᠤᠤᠷ ᠲᠡᠶ᠂ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠭᠢᠷᠠᠯ ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠣᠰᠤ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠣᠤᠭᠤᠬᠤ᠃

ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ᠂ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠤᠯᠢᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦ᠃

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠣᠭᠤᠷᠠᠭ ᠢ ᠰᠥᠢᠦᠡᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠳᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠡᠷᠪᠠᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠳᠦᠭᠦᠭᠡᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠦ᠃

ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠮᠡᠭᠦᠷ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ᠎ᠡ (ᠣᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ)᠃

ᠳᠦᠷᠪᠡ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠢ ᠴᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦ᠃

ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠸᠢᠲ᠋ᠮᠢᠨ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠬᠤᠵᠢᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠳᠠᠪᠣ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ᠃

ᠳᠠᠮᠠᠭᠢᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠬᠤᠤᠷᠳᠤ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ 《ᠭᠦᠳᠦᠯᠤᠨ》 ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠤᠭᠤᠬᠤ᠃

ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠣᠤᠭᠤᠬᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠢᠭᠡᠯᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠬᠠᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠶᠡᠭᠡᠪᠠᠷ ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠳᠤᠮᠤᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠥᠭᠡᠭᠦᠯᠡᠭᠦ᠂ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠺᠤᠹᠧ ᠶ‍ᠭᠡᠪᠠᠷ ᠣᠤᠭᠤᠬᠤ᠃

1᠂ ᠦᠯᠦ ᠵᠢᠷᠮᠦᠰᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠮ ᠣᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃

2᠂ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ᠂ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠣᠯᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠭᠦ ᠪᠣᠶᠤ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

3᠂ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠢ᠋ᠮᠠ᠂ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠳᠡᠭᠦ᠃

ᠴᠢᠰᠤ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠭᠡᠮ ᠣᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠶ‍ᠢᠰᠤ᠂ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠡᠰᠡ ᠢᠳᠡᠭᠦ᠃

1᠂ ᠬᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠴᠤᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

2᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠭᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠥᠳᠡᠯᠦᠩᠭᠦᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠷᠪᠠ᠂ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠦ᠂ ᠣᠤᠭᠤᠬᠤ᠃

ᠬᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠶᠡᠭᠡᠰᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

* * * * *

ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠤᠠᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠤᠨ ᠲᠤ ᠳᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠢ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠭᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠮᠨᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠶᠤ ᠣᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠴᠢ ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠠᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠳᠠᠤᠠᠬᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠵᠤ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠵᠤ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠴᠢᠭᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠩᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠨ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠲᠡᠶ᠂᠂᠂᠂ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠦᠪᠠᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠣᠴᠢᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠮᠢᠨᠢ︕

ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ︕


2010.11.07 ᠊ᠤ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ᠄ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠦᠷᠵᠠᠪ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5103
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27