ᠬᠠᠪᠣᠷ

ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠪᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠤ

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷᠢᠨ᠎ᠡ


ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ

ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ

ᠳᠡᠷᠭᠡᠯ ᠮᠦᠰᠢᠶᠠᠨ᠎ᠡ


ᠡᠭᠡ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠵᠤ

ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ

ᠵᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠠᠵᠤ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠡᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠭᠦᠯᠤᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1884
ᠴᠠᠭ᠄ 2012 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25