ᠭᠦᠭᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ

ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠨᠢ

ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠵᠤ

ᠵᠢᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠯ᠎ᠠ

ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ

ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠵᠤ

ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠯᠡᠭᠯᠡᠯ᠎ᠡ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠨᠢ

ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ

ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠦᠯ᠎ᠡ

ᠭᠦᠷᠦᠰᠦᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ

ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ

ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ᠎ᠠ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ10 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠶᠤᠳᠠᠨ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠤᠳᠦᠡᠭᠦᠤ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1812
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 02