ᠳᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠮᠠᠨᠠᠨ

ᠨᠠᠷᠠ ᠳᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠴᠠᠭᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠸᠩ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠶᠢ ᠦᠯᠳᠡᠨ᠎ᠡ

ᠤᠢ᠌ᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ

ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠳᠤᠭᠯᠠᠵᠤ

ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠴᠢᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦᠢ ᠪᠠᠷ

ᠡᠳᠦᠷ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠣᠷᠤᠨ᠎ᠠ

ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦᠢ ᠪᠠᠷ

ᠰᠦᠨᠢ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠣᠷᠤᠨ᠎ᠠ

ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ᠌ᠴᠤᠳ ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠯᠪᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠨᠢᠭᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠵᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠭᠡᠦᠭᠡᠡᠴᠦᠳ ᠱᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠠᠭᠠᠷ ᠳᠤᠭᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠳᠤᠭᠤᠰᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ᠎ᠠ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2582
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 05
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ