ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠭᠡᠷ

1.ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠪᠠᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠲ᠋ᠢᠯ ᠠᠯᠺᠦᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠰ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠢ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠣᠷᠪᠠᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠲ᠋ᠢᠯ ᠡᠡᠯᠳᠧᠭᠧᠳ᠋ ᠨᠢ ᠨᠠᠩ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠨ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃

2.ᠥᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠱᠤᠭᠤᠨ ᠰᠠᠳᠠᠯᠳᠠ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠤᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠥᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤᠰᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠱᠤᠭᠤᠨ ᠰᠠᠳᠠᠯᠳᠠ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠤᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠬᠤ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5670
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 06