ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ


ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠥᠭᠡᠢ

ᠴᠠᠭᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠢᠵᠤ

ᠨᠢᠳᠤ ᠭᠢᠯᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤ ᠥᠭᠡᠢ

ᠠᠶᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠵᠤ

ᠴᠢᠭᠢ ᠳᠦᠭ᠍ᠰᠢᠭᠦᠯᠤᠨ᠎ᠡ

ᠶᠠᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠳᠠᠪᠢᠰᠤᠯᠵᠤ

ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ

ᠭᠦᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠤᠷᠢ

ᠳᠤᠭᠤᠰᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠪᠭᠢᠵᠤ

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠦᠰᠤᠨ᠎ᠡ᠃


᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠣᠷᠤᠪᠣᠯᠠᠭ ᠳᠤ

2005-07-05

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠯᠢᠶᠤᠤᠨᠢᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠨᠢᠨᠤᠳ·ᠨᠠ᠊·ᠰᠥᠭᠡᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1643
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 08
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ