ᠰᠡᠷᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 《ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ》

ᠰᠡᠷᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ 》ᠨᠤᠮ ᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠺᠤᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠢᠠᠷ ᠳᠠᠷᠤᠮᠯᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪ ᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ISBN ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠢᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ISBN ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠪᠤᠢ ? ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠯᠠᠪᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ISBN ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃