ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠤᠳᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠪᠣᠳᠢ ᠳᠡᠢ᠌ᠵᠢ 1504 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ 1519 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠥᠨ᠂ ᠲ᠋ᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠣᠳᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

1517 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠪᠣᠳᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠳᠦᠮᠥ᠋ᠩᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠠᠠᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠤᠠᠠᠠᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠶ‍ᠦᠰᠦᠳᠡᠢ᠃ ᠪᠠᠳᠦᠮᠥᠩᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨᠳᠦᠷᠦᠪᠤᠯᠤᠳ (ᠪᠤᠳᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ)  ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠲᠦᠷᠦᠪᠣᠯᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠭᠦᠤ ᠪᠣᠳᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠠᠠᠤ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠪᠤᠳᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠷᠰᠪᠣᠯᠤᠳ ᠡᠷᠭᠡ ᠰᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠮᠡᠰᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ 1519 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠳᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦᠰ ᠲᠤ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠢᠳᠠᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠤᠳᠢ ᠳᠡᠢ᠌ᠵᠢ᠂ ᠡᠡᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠰᠪᠣᠯᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠦᠪ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠷᠰᠪᠣᠯᠤᠤᠳ ᠥᠴᠢᠭᠦ ᠥᠭᠡ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠡ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠪᠦᠳᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠪᠣᠳᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦᠰ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠠᠠᠠᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠴᠠᠠᠠᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠤᠯᠤᠴᠢ᠂ ᠪᠣᠳᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ 《ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠵᠤ ᠭᠠᠷᠦᠶ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠣᠳᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠡᠰ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠤᠯᠡᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠠᠠᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠣᠳᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠤᠳᠠᠭᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠬᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠨᠤᠳᠤᠠᠠᠰᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤᠷᠢᠶᠡᠩᠡᠡᠡᠴᠦᠳ ᠤᠷᠪᠠᠯᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃ 1524 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠳᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠤᠷᠢᠶᠡᠩᠡᠡᠡᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠣᠳᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠯᠵᠢ ᠭᠤᠤᠯ (ᠤᠨᠤᠨ ᠮᠦᠷᠠᠨ) ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠢᠶᠡᠩᠡᠡᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

1531 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠳᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠭᠦᠡᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠪᠠ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠵᠠᠷᠯᠢᠠᠠᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠤᠷᠢᠶᠡᠩᠡᠡᠡᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ (ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠤᠪᠢ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠬᠠᠨ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ) ᠂ ᠵᠤᠷᠭᠠᠯ (ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠳᠠᠴᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠ ᠳ᠋ᠦᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠭᠠᠵᠡᠷ) ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠤᠯᠦᠯᠳᠦᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠢᠶᠡᠩᠡᠡᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠪᠠ ᠭᠡᠷᠡᠪᠠᠯᠡᠳ ᠴᠢᠩᠰᠠᠩ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠡᠡᠪᠤᠰᠢ ᠥᠭᠡᠢ ᠢᠯᠠᠭᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤᠯᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠪᠠ᠃

1533 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠭᠦᠡᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠪᠠ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠤᠷᠢᠶᠡᠩᠡᠡᠡᠴᠦᠳ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃

1538 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠪᠣᠳᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠪᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠤᠷᠢᠶᠡᠩᠡᠡᠡᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠣᠳᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠡ ᠴᠠᠭᠠᠵᠢᠩ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠴᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠡᠵᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠶᠡᠩᠡᠡᠡᠨ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠤᠷᠢᠶᠡᠩᠡᠡᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠢ ᠨᠤᠶᠡᠨ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠪᠠᠯᠡᠳ ᠴᠢᠩᠰᠠᠩ ᠪᠠ ᠡᠯᠳᠦᠨᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃ ᠪᠤᠳᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠢᠶᠡᠩᠡᠡᠡᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠭᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠩᠠᠠᠠᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠤᠷᠢᠶᠡᠩᠡᠡᠡᠴᠦᠳ ᠢ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠡᠡᠯᠪᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠦᠡᠭᠦᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠢ ᠭᠦᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠣᠳᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠭᠦᠡᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠳᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠦᠡᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠰᠤᠶᠤᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠤᠯᠤᠴᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠪᠣᠳᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠄ 《ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠨ ᠳᠤᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠪᠠᠢ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠠᠰᠤ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠵᠤ ᠡᠡᠪᠦᠨ ᠳᠡᠷᠡᠡᠡᠶ᠎ᠡ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠢᠰᠢᠵᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠢᠤᠠᠠᠠᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠡᠶ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠤᠳᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠢᠪᠠᠷᠡᠢ᠂ ᠮᠡᠡᠳᠦᠯᠡᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠪᠠᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠡᠡᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠰᠪᠣᠯᠤᠳ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠮᠤᠯᠤᠴᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢ ᠡᠡᠪᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢ᠌ᠤᠠᠪᠠ᠃

ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠳᠤᠮᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠢᠩ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠪᠤᠳᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠳᠦᠮᠥ᠋ᠩᠭᠡ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠪᠠ ᠨᠢᠠᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠢᠯᠡ ᠡᠡᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠠᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠵᠣᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠳᠤᠯᠠ ᠪᠣᠳᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠪᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠪᠣᠳᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠳᠦᠪᠰᠢᠷᠠᠨ᠂ ᠮᠠᠯ ᠡᠡᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠥᠨᠢᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠥᠰᠴᠤ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠦᠳ ᠥᠢᠯᠤᠨᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠡᠡᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠦ ᠡᠳ᠋ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠭᠦ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠤ ᠭᠦᠰᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢᠭᠤᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠡᠯᠴᠢ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠭᠢᠭᠦ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠣᠳᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠦᠮᠡᠤᠨ ᠤᠨ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠵᠠᠷᠯᠢᠠᠠᠳᠠᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠠ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠡᠷᠡᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠢᠭᠦ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠᠠᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠶᠡᠪᠦᠭᠤᠯᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠭᠢᠭᠦ ᠥᠭᠡᠢ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠡᠯᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠪᠣᠳᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠯᠢᠠᠠᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠮᠪᠠᠷ ᠴᠤ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳᠤᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠪᠣᠳᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1519 - 1547 ᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠡᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ 1547 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠠᠢ ᠬᠠᠯᠢᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 7618
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ