ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠂ ᠪᠠᠷᠰᠪᠤᠯᠤᠳ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1488 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ 1519 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠥᠨ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠰᠪᠣᠯᠤᠳ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠂ ᠪᠠᠰᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠠᠯᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠪᠠᠷᠰᠤᠪᠣᠯᠤᠳ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠳᠦᠮᠥ᠋ᠩᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠭᠦᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠡᠭᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠮᠥᠨ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ 1517 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠯᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠤ ᠵᠤᠷᠰᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠳᠦᠮᠥ᠋ᠩᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦᠪᠣᠯᠤᠳ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠲᠦᠷᠦᠪᠣᠯᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠭᠦᠤ ᠪᠣᠳᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠪᠣᠳᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷᠰᠪᠣᠯᠤᠳ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠳᠦᠵᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠡᠰᠢᠡᠡᠯᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠷ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠷᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠰ ᠵᠢᠯ ( 1519) ᠳ᠋ᠤᠨᠢ᠂ ᠪᠣᠳᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦᠰ ᠲᠤ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠤᠳᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠢᠴᠤᠨᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠄ 《ᠴᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠊ᠶ᠎ᠡ︕ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠮᠥᠷᠭᠦ︕ ᠶ‍ᠦᠰᠦᠳᠤ ᠡᠵᠠᠨ ᠮᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠠ ᠡᠰᠡ ᠮᠥᠷᠭᠦᠪᠠᠰᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠯᠳᠤᠨᠠᠮ ᠪᠢ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠷᠰᠪᠣᠯᠤᠳ᠂ ᠪᠣᠳᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠡᠶᠤᠨ ᠰᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠤᠨ 《ᠵᠥᠪ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ 《 ᠮᠥᠷᠭᠦᠪᠡ ᠪᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠣᠳᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠢ ᠮᠥᠷᠭᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠷᠰᠪᠣᠯᠤᠳ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠡᠭᠦᠯᠡᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠠᠷᠰᠪᠣᠯᠤᠳ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠬᠤᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠠ᠃ 1519 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠳᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠵᠢᠯ ᠰᠢᠠᠠᠠᠮ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠷᠰᠪᠣᠯᠤᠳ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠭᠦᠡᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 7340
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ