ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠂ ᠦᠯᠵᠠᠢ᠌ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠪᠣᠶᠠᠠᠰᠢᠷᠢ1377 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠦᠪᠡ᠂ ᠭᠦᠡᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠤᠭᠳᠡᠢ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ 1408 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠤᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤᠷᠤᠮ ᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠲ᠋ᠤᠠᠠᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠤᠷᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠡᠷᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ (ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠳᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌) ᠪᠠᠷᠡᠭᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ (ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ) ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠡᠢ᠃ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠣᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠤᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠯ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠪᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠮᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠨ ᠡᠡᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠡ᠃ ᠥᠢᠷᠡᠳ (ᠪᠠᠷᠡᠭᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ) ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠣᠯ ᠶ‍ᠸᠨᠢᠰᠠᠢ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠤᠷᠦᠰᠡᠡᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ 1409 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠠ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠤ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠡᠭᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠹᠧᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠢ ᠸᠠᠩ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ 1409 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠷᠦᠳᠡᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠷᠭᠡᠮ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤᠯᠦᠯᠳᠦᠵᠤ᠂ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠭᠡᠷᠦᠯᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠦᠰᠡᠡᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠤᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠮᠦᠨ ᠴᠤ 1409 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠸᠩᠽᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠲᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠴᠢᠤ ᠹᠦ ᠨᠡᠷ ᠲᠤ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ᠂ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠠᠷᠤᠭᠳᠡᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠤᠯᠪᠡ᠃ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠠᠷᠤᠭᠳᠡᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠭᠢᠭᠦ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠡᠢ᠃ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠰᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠤᠮᠡᠷᠡᠰᠢ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠠᠷᠤᠭᠳᠡᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠤ ᠹᠦ᠂ ᠸᠠᠩ ᠼᠥᠩ᠂ ᠡᡁᠥᠸᠧ ᠵᠧᠨ᠂ ᠸᠠᠩ ᠵᠦᠩ᠂ ᠯᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠢ ᠡᠡᠯᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠰᠥᠨᠦᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠴᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠯᠢᠶᠤᠤᠲᠦᠩ ᠢ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠳᠠᠲ᠋ᠤᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠶᠢ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢ ᠳᠤᠩᠰᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠸᠩᠽᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠤᠮᠡᠷᠡᠰᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃

1410 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠤᠭᠳᠡᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠸᠩᠽᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠤᠬᠤᠷᠢᠯᠳᠡ ᠭᠢᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠤᠭᠳᠡᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠡᠰᠡ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠵᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠵᠦᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠤᠰ ᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠰᠢ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠ᠃

ᠮᠦᠨ ᠴᠤ 1410 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨᠤᠨ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠸᠩᠽᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠪᠣᠷ ᠡᠴᠠ ᠰᠢᠪᠳᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠵᠥᠭ᠌ ᠲᠤ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠ᠃

ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠶᠠᠠᠰᠢᠷᠢ (ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ) ᠲ᠋ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠨᠡᠷ ᠲᠤ ᠡᠡᠯᠠᠭᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤᠷᠤᠮ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲ᠋ᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ 1411 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ (1408 - 1411) ᠲᠦᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 7073
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ