ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠂ ᠳᠡᠯᠪᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠲ᠋ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ 1395 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠦᠪᠡ᠂ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 1411 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

1410 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨᠤᠨ ᠮᠦᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠸᠩᠽᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠵᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠲ᠋ᠡᠷᠡ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠢᠱᠪᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠ ᠴᠸᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠨ ᠡᠡᠯᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠ ᠴᠸᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠰ ᠳᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤᠷᠤᠮ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠴᠤ ᠡᠵᠠᠯᠠᠨ ᠠᠪᠴᠡᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠷᠡ ᠳᠡᠲ᠋ᠡᠷ (ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ) ᠂ ᠥᠢᠷᠡᠳ (ᠪᠠᠷᠡᠭᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ) ᠊ᠢ ᠵᠠᠭᠢᠷᠠᠠᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠳᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠤ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠤᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠠᠳᠤᠯᠠ ᠴᠸᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠳᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠡᠰᠢᠡᠡᠯᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠤᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠨ ᠠᠷᠤᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠴᠢ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠡᠴᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠠᠷᠤᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠢ ᠭᠡᠳᠦᠷᠭᠡᠢ ᠭᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ᠍ᠵᠢᠵᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠡᠡᠶ‍ᠦᠯ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠡᠡᠶ‍ᠦᠵᠤ᠂ 1413 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠤᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢ ᠡᡁᠧ ᠨᠢᠩ ᠸᠠᠩ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠡᠮ ᠡᠴᠠ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠬᠠᠪᠴᠢᠠᠠᠳᠠᠨ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠰᠢᠭᠦᠷᠢᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠦᠰ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ 1413 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠ ᠴᠸᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠪᠠ ᠳᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷᠦᠯᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠤᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠢᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ 1414 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠸᠩᠽᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠢ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠲ᠋ᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠ ᠴᠸᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠨᠡᠷ ᠳᠤᠤᠯᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠤᠷᠦᠰᠡᠡᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠬᠤᠱᠤᠭᠤᠨ (ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠪᠤᠢ) ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠸᠩᠽᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠵᠤ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠫᠣᠤ ᠳᠤ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠫᠣᠤᠳᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠡᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠥᠭᠦᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠠᠯᠠᠭᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠ ᠴᠸᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠪᠣᠷ ᠡᠴᠠ ᠤᠬᠤᠷᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠤᠯᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠴᠠᠪᠠ᠃

1415 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠ ᠨᠡᠷ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠮᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠰ ᠵᠢᠯ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠠᠠᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠰᠡᠭᠤᠵᠡᠢ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ 1411 - 1415 ᠡᠤᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 7005
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ