ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠂ ᠠᠭᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠪᠣᠯ ᠡᠡᠵᠡᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠮᠥᠨ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠳᠡᠪᠦᠬ᠎ᠠ (ᠲ᠋ᠡᠢ᠌ᠰᠦᠡᠭ᠌) ᠮᠥᠨ᠂ ᠤᠳᠬᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠲ᠋ᠡᠷᠡ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ 1423 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠤ᠂ 1452 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠡᠵᠡᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠤᠴᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠤᠨ ᠭᠡᠪᠠᠯᠢ ᠳᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠮᠦᠨ᠂ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠴᠢ ᠬᠠᠰᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠥᠭᠡᠴᠢ ᠬᠠᠰᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠳᠡᠨᠦᠭᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠡᠡᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠳᠤᠳᠡᠪᠦᠬ᠎ᠠ᠂ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ᠂ ᠮᠠᠡᠳᠤᠭᠤᠯᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠨ ᠴᠸᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠷᠤᠭᠳᠡᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠶᠢ ᠠᠷᠭᠠᠴᠡᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠲ᠋ᠦᠳᠡᠪᠦᠬ᠎ᠠ᠂ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠢ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠦᠭᠤᠨ ᠳᠠᠳᠠᠨᠤᠰ ᠢ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠥᠭᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠳᠡᠢ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠡᠵᠤ ᠳᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

1439 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠢ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠡ᠃ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠳ᠋ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠩᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠠᠳᠠᠴᠠ ᠡᠭᠢᠯᠠᠨ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠡᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

1452 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠴᠢ ᠢᠨᠡᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠡᠢ᠌ᠰᠦᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠡᠡᠪᠠᠴᠢᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠡᠢ᠌ᠰᠦᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠢᠨᠡᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠰᠢ᠌ᠦᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠡᠰᠡ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠢ᠌ᠰᠦᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠢᠯᠢᠩᠨᠠᠨ ᠢᠨᠡᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠡᠡᠪᠤᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠵᠢᠨᠦᠭ᠌ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠮᠦᠰᠤᠨ ᠬᠤᠷᠤᠰᠴᠠᠢ᠃

ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠤᠳᠠᠭᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠡᠰᠡᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠡᠢ᠌ᠱᠢ᠂ ᠲ᠋ᠡᠢ᠌ᠰᠦᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠶᠢ ᠳᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠤᠳᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠰᠦᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠥᠨᠦᠭᠡᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠢ᠌ᠦᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠳᠠᠳᠠᠨᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠡᠡᠰᠢᠡᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠥᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠰᠡᠨ ᠤ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠤᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠪᠠᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠤᠴᠤᠭ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠡᠴᠠ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠳᠤ᠄

ᠬᠠᠷᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠢ ᠪᠣᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡ᠂

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠤ ᠡᠪᠳᠡᠷ᠎ᠡ︕

ᠤᠮᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠭᠠᠤᠨ᠂

ᠤᠷᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠳᠭᠦᠪᠠᠰᠤ ᠥᠯᠤ ᠵᠤᠭᠢᠠᠠᠤ︕

ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ

ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠡᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠨ ᠢᠳᠭᠠᠭᠰᠡᠨ ᠡᠡᠵᠢ᠃

ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠭᠢᠨ ᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠪᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠲᠡᠶ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠨ ᠳᠡᠢ᠌ᠰᠦᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠵᠢᠨᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤᠷᠤᠮ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠢ᠌ᠰᠦᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠢ᠌ᠰᠦᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠯᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠤᠴᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠠᠳᠡᠮ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠴᠠᠪᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠳᠤᠰ ᠵᠢᠯ (1452) ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠡᠡᠩᠡᠡᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠳᠤᠬᠠᠢ 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢ》 ᠳ᠋ᠤ ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠮᠠᠳᠤᠰ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ 《ᠳᠠᠠᠳᠠᠴᠠ ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠡᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠢ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠢ》 ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠮᠦᠨ᠃

ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠥᠪᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠢ ᠬᠤᠱᠤᠩᠨᠠᠨ ᠶᠤᠵᠤᠯᠠᠵᠤ ᠄

ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠰᠡ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠮᠤ︖

ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠠᠨ ᠡᠰᠡ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠰᠠᠨ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠮᠤ︖

ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠰᠡ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠰᠠᠨ

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠮᠤ︖

ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠰᠤ ᠭᠢᠪᠠ

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠤ ᠭᠢᠪᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠡᠢ᠌ᠱᠢ᠂ ᠲ᠋ᠡᠢ᠌ᠰᠦᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠮᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠡᠰᠢᠡᠡᠯᠡᠨ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠰᠦᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠤᠨᠡᠭᠠᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠡᠩᠬᠠᠳᠡᠡᠡᠴᠢ ᠡᠡᠯᠡᠡᠦᠮ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠡᠡᠯᠡᠡᠦᠮ ᠨᠢ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠳᠡᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠢ ᠴᠦᠮ ᠰᠥᠨᠦᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠ ᠴᠸᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠨ ᠮᠦᠨ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠠ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠡᠢ᠌ᠱᠢ᠂ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠵᠢᠭᠡ ᠨᠠᠭᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠴᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠢᠡᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠴᠦᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠳᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠥᠷᠪᠠᠯᠭᠡᠳᠡᠨ᠂ ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠡᠨ᠂ ᠵᠢᠷᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠳᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠴᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠳᠤ ᠴᠦᠮ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠬᠳᠤᠨ ᠡᠡᠪᠠᠴᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠤᠴᠤᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠡ᠊ᠨᠳᠡᠴᠡ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠳᠠᠠᠳᠠᠭᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ 1453 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ 1452 - 1453 ᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 7084
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ