ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠂ ᠲᠠᠢ᠌ᠰᠤᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠲ᠋ᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠡᠡᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ 1422 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠤ᠂ 1439 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠢ᠌ᠰᠦᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲ᠋ᠦᠳᠡᠪᠦᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲ᠋ᠡᠢ᠌ᠰᠦᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠡᠵᠡᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠤᠴᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠪᠠᠯᠢ ᠳᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠮᠦᠨ᠂ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠴᠢ ᠬᠠᠰᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠥᠭᠡᠴᠢ ᠬᠠᠰᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠳᠡᠨᠦᠭᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠡᠡᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠳᠡᠢ᠌ᠰᠦᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲ᠋ᠠᠳ᠋ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ᠂ ᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

ᠲ᠋ᠤᠭᠤᠨ ᠴᠸᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠶᠢ ᠠᠷᠭᠠᠴᠡᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠲ᠋ᠦᠳᠡᠪᠦᠬ᠎ᠠ᠂ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠢ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠦᠭᠤᠨ ᠳᠠᠳᠠᠨᠤᠰ ᠢ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠥᠭᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠡᠵᠤ ᠳᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ᠂ ᠲ᠋ᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠯᠠᠷᠠᠠᠠᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠳᠠ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠯ ᠳᠤᠭᠤᠨ ᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠷᠭᠡ ᠠᠳᠬᠤᠬᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠳᠠᠳᠠᠨᠤᠰ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠦᠯᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

1438 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲ᠋ᠦᠭᠤᠨ᠂ ᠠᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠵᠢᠪᠠᠢ ᠴᠸᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠢ ᠰᠥᠨᠦᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠤᠭᠤᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠷᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠡᠷᠡᠳ ᠤᠯᠡᠨ ᠤ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠡᠴᠠ ᠡᠡᠶ‍ᠦᠵᠤ 1439 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠡᠮᠡᠯᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠦᠭᠤᠨ ᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠳᠬᠤᠳᠠᠭ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠢ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠳ᠋ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠳᠡᠩᠴᠡᠭᠦ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠡᠭᠦᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲ᠋ᠡᠢ᠌ᠰᠦᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠡᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤᠷᠤᠮ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠢ᠌ᠰᠦᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠭᠦᠭᠦᠯᠵᠤ ᠡᠡᠪᠤᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠤᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢᠭᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠤᠳᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠳᠤᠯᠡ᠂ ᠲ᠋ᠡᠢ᠌ᠰᠦᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠯᠠᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠪᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠠᠯᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠡᠡᠪᠦᠪᠡ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠯᠤᠨ ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠮᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠰᠦᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ᠂ ᠲ᠋ᠠᠷᠤᠢ ᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠥᠭᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠳᠦᠷᠦᠵᠤ᠂ ᠡᠡᠪᠢᠳᠢᠩ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠠᠳᠠᠴᠠ ᠠᠪᠦᠭᠠᠳ ᠳᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠬᠠᠯᠴᠠᠠᠠᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠳᠤᠨᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠡᠵᠢᠭ᠍ᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠬᠠᠯᠴᠠᠠᠠᠠᠢ ᠶᠢ ᠡᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠮᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠭᠦᠮ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠲ᠋ᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠰ ᠵᠢᠯ (1439) ᠳᠤᠨᠢ᠂ ᠲ᠋ᠤᠭᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠡᠰᠡᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠪᠤᠯ 《ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠢᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠦᠯᠭᠦ》 ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠦ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠠᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠡᠯᠦᠰ ᠭᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠤᠷᠢᠳᠡᠪᠠᠷ ᠳᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠦᠭᠦ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠡᠢ᠃ ᠲ᠋ᠦᠳᠡᠪᠦᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠨ ᠪᠠᠭᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠲᠡᠶ ᠢᠯᠡ ᠪᠠᠷ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠷ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

1438 - 1448 ᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠡᠰᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠲᠦᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃

1449 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠡᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠪᠠ᠃

ᠲ᠋ᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠢᠶᠡᠩᠡᠡᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠸᠸᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠯᠢᠶᠤᠤᠲᠦᠩ ᠢ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠲ᠋ᠡᠢ᠌ᠰᠦᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠯᠢᠶᠤᠤᠲᠦᠩ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠭᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠠᠳ ᠭᠤᠸᠠᠩᠨᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠡᠡᠪᠦᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠦᠰ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠰᠠᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠦᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠰᠠᠭᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠭᠤᠸᠠᠩᠨᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠭᠢ ᠭᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠢ ᠳᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠦᠴᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠰᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠡᠪᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠰᠢ ᠥᠭᠡᠢ ᠡᠡᠷᠪᠢᠨ ᠤᠯᠵᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠦᠮᠦᠪᠦᠤ (ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᡁᠸᠪᠸᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠᠢ ᠯᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠡᠳᠡᠢ) ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠪᠣᠳᠠ ᠨᠢᠷᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠢᠩᠽᠥᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠡᠮᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠪᠡ᠃ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠴᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠡᠩᠭᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠢ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠦᠴᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠤᠷᠤᠭᠰᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠦ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠤᠮᠡᠷᠡᠰᠢ ᠪᠣᠴᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠤ ᠡᠡᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠡᠪᠰᠡᠵᠤ᠂ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠡᠡᠪᠠᠴᠢᠡᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠢ ᠳᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠨ ᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠴᠤ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤᠭᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠡᠡᠰᠢᠡᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠯᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠦᠳᠡᠪᠦᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃

ᠲ᠋ᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠡᠰᠡᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠨ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠡᠰᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠯ ᠡᠴᠠ ᠮᠤᠯᠳᠤᠷᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠡᠰᠡᠨ ᠤ ᠡᠭᠡᠴᠢ (ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ)  ᠵᠢᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠡᠡᠪᠢᠳᠢᠩ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠽᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠳᠡᠪᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠵᠦᠷᠢᠴᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠠᠩ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠰᠪᠡ᠃ ᠳᠡᠢ᠌ᠰᠦᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠴᠢ ᠢᠨᠠᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠮᠦᠰᠤᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠴᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠳᠠᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠡᠡᠰᠢᠡᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠷᠡ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

1452 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠡᠢ᠌ᠱᠢ᠂ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠨ ᠳᠡᠢ᠌ᠰᠦᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤᠷᠤᠮ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠴᠤᠭᠢᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠢ᠌ᠰᠦᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠨᠢ ᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠢ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠤᠷᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠳᠡ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠯᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠴᠠᠪᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠪᠳᠠᠨ᠂ ᠲ᠋ᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠥᠭᠦᠨ ᠬᠤᠷᠤᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ᠂ ᠲ᠋ᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠡᠡᠡᠪᠦᠯᠡᠳ᠂ ᠪᠠᠡᠡᠪᠦᠯᠡᠳ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲ᠋ᠡᠢ᠌ᠰᠦᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ 1439 - 1452 ᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 7901
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ