ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ
ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ

ᠪᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠠᠳᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠳᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠪᠦᠷ ᠪᠦᠷᠭᠦᠵᠤ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠯ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠨ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠱᠠᠯᠠᠪ ᠴᠤᠭᠢᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠤᠮᠤ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠵᠠᠭᠠᠷ ᠳᠤᠭᠢᠯᠢᠭ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠯᠠᠮᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠸᠭᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠱᠤᠤᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠱᠠᠵᠠᠩ ᠳᠤ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠭᠢᠵᠤ ᠣᠤᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠭᠤᠸᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠳᠠᠷᠮᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠢᠶᠠᠷᠠᠭ ᠣᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠵᠢᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠨᠠ ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠭᠦᠷᠴᠡᠢ᠃ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠱᠠᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠨᠢᠳᠤ ᠲᠡᠶ᠂ ᠳᠤᠷᠠᠩᠬᠠᠢ ᠬᠠᠳᠠᠩᠭᠢᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠂ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠠᠵᠢ᠃

ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠴᠤ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠢ ᠥᠭᠦᠵᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠭᠤᠮᠪᠣ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠨᠢ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠠᠠᠴᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠥᠭᠦᠵᠤ᠂ ᠡᠡᠭᠡ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠣᠠᠠᠴᠤᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠳᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃

ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠣᠤᠯ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ᠌ᠴᠣᠢ᠌ᠩᠠᠠᠤᠷ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠭᠠᠩᠳᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠰᠠᠩ ᠠᠮᠪᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠤᠰᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌᠂ ᠠᠮᠪᠠᠨ ᠢ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠪᠠ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ᠌ᠴᠣᠢ᠌ᠩᠠᠠᠤᠷ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠨᠢᠷᠪᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠮᠢᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠨᠠ ᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠦᠷᠤ᠂ ᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠣᠤᠭᠤᠠᠠᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠦ︖ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠭᠠᠢ᠌ᠭᠤᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠮᠠᠳᠠᠯ ᠲᠠᠶ ᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠰᠦᠪᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠴᠦᠮ ᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠭᠦᠳᠡᠯᠪᠠᠯ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠷᠠᠯᠴᠠᠵᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠨᠢ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠢ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠴᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠮᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠁ ᠵᠠ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠣᠭᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠮᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠣᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠠ᠂ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠣᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃

ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠭᠡᠪᠴᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ 《ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠪᠢ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠱᠠᠮᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠯᠦᠠᠳᠤᠩ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠷᠭᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠶᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠶᠢ ᠣᠤᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠡᠭᠢ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠵᠤᠪᠠᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠷᠦᠩᠭᠦᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ᠃ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠡᠷ ᠮᠠᠳᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠪᠠ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠭᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠱᠤᠤᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠢᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠤᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠷᠤᠴᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠤᠮᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠌ᠴᠦᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠦᠭᠦ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠦᠴᠢ ᠰᠢᠠᠠᠠᠮ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠌ᠴᠦᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠢ᠌ᠳ ᠤᠨ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠶᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ᠂ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠠᠭ ᠡᠨᠠ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠯᠠᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢ᠃

ᠡᠨᠠ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠢᠴᠢᠭᠦ ᠭᠦᠰᠡᠭᠦ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠨ᠂ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠷᠪᠠᠯᠵᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠡᠭᠡᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠨᠠ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠯᠠ ᠶᠢ ᠡᠯᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠢᠴᠢᠭᠦ ᠵᠤᠪᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠣᠨᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠤ ᠰᠤᠷ ᠢ ᠳᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠨ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠴᠠᠴᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠴᠤ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠮᠠᠠᠠᠴᠠ ᠵᠤᠪᠭᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠢᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠤᠪᠣ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠶᠠᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠴᠤᠷ ᠴᠤᠷ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠰᠢᠤ᠃ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠯᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠰᠴᠤ ᠣᠷᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠢ ᠠᠶᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠶᠤᠠᠠᠤ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤᠪ ᠳ᠋ᠠ ᠁

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠡᠳ ᠣᠷᠤ ᠭᠡᠳ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠭᠠᠵᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠠᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠪᠠᠠᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠰᠢᠭᠤᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠵᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠶᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠰᠢᠪᠠᠨᠠᠪᠠ᠃

ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠳ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠮᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠵᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠨᠠᠮ ᠭᠦᠮ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠡᠵᠠᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠦᠯᠦ ᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ᠂ ᠲᠦᠷᠡᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠪ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠯᠤᠤᠴᠢᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠪᠣᠷᠤ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠲᠡᠶ᠂ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠴᠤᠭ ᠲᠡᠶ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠠᠵᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠭᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠮᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠣᠠᠠᠳᠤᠯᠤᠨ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠠᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ᠂ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠦᠯᠦ ᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠴᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠠᠶ‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠴᠢᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠨᠢ ᠵᠤᠤᠮᠠᠯᠵᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠮᠠᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠤ ᠲᠥᠪ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠴᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠡ᠂ ᠭᠡᠯᠦᠡᠭ᠌ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠨᠡᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠵᠠᠵᠢᠯᠠᠠᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠤᠵᠤᠳᠠᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠣᠯᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠠᠵᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠴᠠᠩᠮᠠᠨ ᠭᠤᠳᠤᠰ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠢ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃

ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠣᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠡᠰᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠳᠤᠨᠤᠠᠠᠳᠠᠢ ᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠭᠢᠭᠡᠳ᠂ ᠲᠦᠷᠡᠢ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠠᠩᠰᠠ᠂ ᠪᠦᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠰᠤᠶᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠤᠭᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠪᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ 《ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠪᠠᠯᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠰᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠣᠠᠠᠳᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠠᠨᠢᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠦᠯᠦ ᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠴᠢ ᠶᠢ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠳᠠᠯᠠᠢ᠌ᠴᠣᠢ᠌ᠩᠠᠠᠤᠷ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃ ᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠴᠢ᠂ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠰᠢᠭ᠌ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠠᠪᠢ ᠤᠢ᠌ᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ ᠰᠢᠳᠤᠯᠠᠩ ᠡᠴᠠ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠪᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠡᠭᠡᠯᠢ ᠬᠠᠠᠠᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠨᠠ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠯᠵᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠤᠢ᠌ᠷ᠎ᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠡᠴᠠ ᠠᠮᠪᠠᠨ ᠱᠠᠷ ᠭᠡᠳᠤ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢ᠃

ᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠵᠤᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠰᠠᠮᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ᠂ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠷᠴᠢᠠᠠᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ 《ᠭᠡᠯᠤᠬᠠᠢ ᠨᠡᠷ ᠰᠠᠩ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠢᠷᠠᠪᠠ ᠦᠦ︖》 ᠭᠡᠳ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠢᠷᠮᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠪᠣᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠳᠦᠷᠠᠢ᠌ᠪᠴᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠨᠥᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ 《ᠪᠠᠷᠢᠴᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠣᠷᠢᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠴᠢᠠᠠᠠᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠴᠢᠩ ᠨᠢ ᠳᠠᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠨ ᠴᠠᠴᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠵᠤᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠥᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠠᠰᠠᠭᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠠᠯᠳᠠᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠭᠢᠵᠤ ᠠᠭᠠᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢ᠌ᠤᠠᠪᠠ᠃

ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠠᠮᠢᠰᠠᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠪᠠᠠᠤᠴᠠᠨ ᠳᠠᠰᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠭᠡᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠨ ᠣᠷᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠤᠵᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠳᠡᠰᠭᠦ ᠪᠢᠯᠠ᠃ 《ᠴᠤᠷ ᠴᠤᠷ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠢᠨᠠᠠᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠭᠢᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ》 ᠭᠡᠳ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠦᠨᠳᠠᠯᠵᠠᠨ᠂ ᠪᠣᠰᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠠᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠦᠷᠢ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠤᠨ 《ᠭᠡᠯᠤᠬᠠᠢ ᠨᠡᠷ ᠮᠢᠨᠤ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠ ᠶᠢ ᠥᠭᠯᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳ᠋ᠸᠪᠠᠵᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ》 ᠭᠡᠳ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠰᠪᠠ᠃ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠭᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠴᠤᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠢᠰᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠤ ᠴᠢ ᠠᠶᠠᠳᠠ᠃ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠤᠠᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠢ ᠮᠦᠷᠭᠦᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠮᠠᠳᠠᠪᠠ ᠦᠦ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠳ ᠭᠦᠳ ᠭᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠩ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠯᠤᠬᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠡᠢ᠌ᠰᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠯ ᠤᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠦᠦ ᠭᠡᠳ ᠣᠯᠠᠮ ᠴᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠤ 《ᠱᠠᠯᠳᠠᠩ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠨᠡᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠠᠪᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠥᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠨᠢᠯᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠦᠷᠳᠠᠢ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠦᠷᠡᠭᠡᠢ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠡ ᠁ ᠭᠡᠳ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠳᠤᠠᠠᠰᠢ ᠴᠢᠭᠢᠭᠡᠳ ᠪᠣᠰᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯ᠂ ᠵᠤᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠭᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠳᠤᠨᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠭᠠᠩᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠭᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠶᠤᠪᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠨ ᠣᠨᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠠᠯᠢ ᠭᠡᠳᠥᠢᠨᠡᠢ ᠭᠦᠶᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠠᠨ ᠣᠮ ᠬᠤᠮ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ 《ᠳᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠣᠯᠢᠭᠠᠴᠢ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠪᠢᠳᠠᠢ ᠥᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ 《ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠤᠪᠣᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ》 ᠭᠡᠳ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠠᠠᠰᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠪᠡ᠃

ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠤᠪᠣᠷᠤᠯᠳᠠ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ᠃ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠪᠣᠶᠤ ᠭᠠᠩᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠭᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠶᠤᠪᠣᠷᠴᠤ ᠣᠨᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠮᠠᠠᠵᠢᠨ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠤᠪᠣᠷᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠨᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ᠃

ᠶᠠᠷᠤᠨᠢ ᠯᠠ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠪᠣᠶᠤ ᠭᠠᠩᠰᠠ ᠲᠡᠶ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠨᠠᠷᠭᠢᠵᠤ ᠬᠤᠨᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡ ᠣᠷᠳᠤ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠢ ᠥᠭ᠍ᠰᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 26982
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ