ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ
ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ

ᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡ ᠴᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠳᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠢ᠂ ᠳᠠᠯ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠰᠠᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠰᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠦᠯᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠨᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠦᠨᠢ ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳᠤ ᠣᠠᠠᠰᠠᠷᠠᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠦᠪᠠᠷᠭᠡᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠵᠤ ᠪᠦᠷᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠤᠶᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠵᠤ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠵᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠵᠠᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠪ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ᠃ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠢᠳᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠩᠬᠠᠢ ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ 《ᠡᠨᠠ ᠳᠡᠪᠭᠡᠷᠭᠡ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠠᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠳᠠᠩᠭᠢᠷ ᠵᠤᠪᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ 《ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠴᠢ᠂ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠤᠳᠤᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠯᠦᠭ᠍ᠴᠢᠨ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠵᠤ᠂ ᠡᠴᠤᠰ ᠳᠤᠨᠢ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠯᠳᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠤᠭᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠳᠤᠷᠠᠩᠬᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠠᠮ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ᠎ᠠ ᠡᠮᠨᠢᠭ᠌ ᠣᠨᠤᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠥᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢᠯᠡᠨ ᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠠᠴᠢ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠦᠷᠢ ᠰᠢᠷᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢ ᠦᠷᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠤᠯᠵᠢᠨ 《ᠡᠨᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠴᠢᠬ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ᠄ 《ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠪᠠᠭᠦᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠴᠢᠭᠡᠭᠦ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠯᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠪᠢᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠ》 ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠭᠦ᠋᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠠᠨᠠᠪᠠ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡ ᠣᠶᠠᠠᠠᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠨᠠᠷᠢᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠵᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠵᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠥᠭᠡᠷ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠭᠦᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠤᠷᠢ ᠣᠷᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠪᠠᠭᠠᠠᠴᠠ ᠰᠢᠭ ᠪᠦᠪᠳᠦᠨᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ︖ ᠪᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠪᠠᠷ ᠴᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠤᠢ᠌ᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠲᠡᠶ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠨᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠯᠠᠪ ᠰᠦᠷᠡᠭᠡᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠯᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠨᠡᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠪᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠨᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠵᠤᠪᠭᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠨᠢᠪᠴᠢᠨ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠠᠠᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠡᠯᠭᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠂ ᠪᠢ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠦᠳᠦᠯᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠬᠠᠳᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠩᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠳᠤ ᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠢᠴᠡ ᠵᠢᠰᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ 《ᠪᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠡᠨᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢᠠᠠᠠᠨ᠃ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠢ ᠦᠷᠤ ᠡᠪᠡᠳᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠣᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠠᠯᠢ ᠭᠡᠳᠥᠢᠨ ᠪᠣᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠯᠭᠡᠳᠤ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠩᠭᠡᠵᠢ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠣᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠠᠳᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠣᠷᠳᠤ ᠬᠠᠠᠴᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠴᠢᠠᠠᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠨᠠ ᠵᠢᠯ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠮᠰᠢᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠶᠠᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠢᠷᠠᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡ᠊ᠨᠳᠠᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠡᠭᠢ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠶᠠᠴᠢᠠᠠᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠪᠠᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠣᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠠ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠪᠠᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠭ᠃ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠰᠣᠢ᠌ᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠳᠠᠯᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠣᠷᠭᠤᠠᠠᠤ ᠯᠠ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠰᠢᠭ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭᠯᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠠᠷᠤᠨᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠰᠣᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠴᠤ ᠨᠡᠮᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠡ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠯᠠᠠᠠᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠰᠢᠭ ᠣᠪ ᠲᠡᠶ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠰᠣᠢ᠌ᠠᠠᠤ᠂ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠮᠤᠷᠢ ᠣᠨᠤᠠᠠᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠣᠷᠭᠢᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠰᠢᠭ ᠨᠢ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠱᠤᠷᠤᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠵᠢᠮᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠨᠠᠠᠠᠤ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠥᠪ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠ᠃

ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠨᠢ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠤᠭᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠲᠡᠶ᠂ ᠬᠤᠱᠦᠩ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠥᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠡᠮ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠳᠡᠨᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠪᠣᠰᠪᠠ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠳᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠨᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠲᠡᠶ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠯᠠ ᠳᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠰᠤ ᠠᠨᠢᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠣᠤᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠯᠤ ᠲᠡᠶ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠣᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠣᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠠᠮ ᠭᠢᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠤᠪᠠ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠰᠴᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ 《ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠬ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠳᠠᠪᠠᠳᠠᠢ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠪᠤᠰ᠂ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠥᠭ᠌ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠰᠠᠠᠤ ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠯᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤᠪ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠡᠴᠠ ᠡᠮᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠢ ᠭᠦᠶᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠠ ᠡᠳᠤᠷ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠵᠢᠨ 《ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠨᠠ ᠥᠮᠦᠭᠡᠷ ᠮᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷ ᠪᠣᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠷᠢ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠠᠤᠷ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠪᠠᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠭᠦᠳᠡᠯᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠭᠤᠨ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠤᠠᠠᠳᠤᠯᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠁ ᠭᠡᠳ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠳᠤ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠣᠷᠠᠩᠬᠠᠢ ᠮᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠠᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ 《ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠶ》 ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠣᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ 《ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠷ ᠪᠣᠢ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠷᠢ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠦᠯᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠢᠵᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠷᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ

ᠣᠷᠠᠨ ᠳᠠᠩᠨᠠᠢ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠪᠴᠢ ᠲᠡᠶ

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠳᠠᠢ

ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠰᠢᠷᠢᠮᠠᠯ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠲᠡᠶ

ᠡᠨᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ

ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ

ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠣᠷᠤᠩᠨᠠᠵᠤ

ᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ

ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ

ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠲᠡᠶ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠢᠷᠦᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠣᠷᠠᠩᠬᠠᠢ ᠮᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠤᠪ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠣᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠪ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ (ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠨᠡᠷ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠠᠰᠤᠯᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ᠂ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌) ᠠᠷᠰᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠣᠷᠪᠢ ᠪᠤᠭᠢᠰᠭᠢᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠨᠢ ᠣᠷᠤᠢ ᠯᠠ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠮᠤᠷᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠠᠠᠠᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠪᠠᠳᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠰᠦᠷᠦᠡᠭ᠌ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ (ᠡᠨᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠣᠨᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ) ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠨ ᠵᠠᠩᠨᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠤᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤᠪ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ᠃ ᠣᠰᠤᠨ ᠨᠢᠳᠦᠯᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠮᠰᠢᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠣᠰᠢᠭᠤ ᠠᠷᠴᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠰᠢᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠢᠷᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠡᠡᠳᠦᠯᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠭᠢᠨᠢ ᠮᠤᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠂ 《ᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠰᠢᠭ᠌ ᠯᠠ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠯᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠣᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠭᠤᠮᠵᠢᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠨᠢᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ︖ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠡ᠃ ᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠣᠷᠭᠤᠳᠤᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠠᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠦᠷᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠣᠢ᠌ᠯᠢᠠᠴᠢᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠮᠤᠯᠳᠤᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠦᠢ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠣᠷᠳᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠮᠠᠭ ᠮᠠᠭ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠣ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ᠂ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠣᠭᠤᠳᠠᠭ ᠭᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠪᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠡ᠂ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠴᠢᠭᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠨᠡᠨ ᠵᠠᠭᠢᠪᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢ ᠰᠦᠷᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠭᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠨᠤᠴᠤᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠥ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠨᠠ ᠴᠠᠭᠠᠴᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠪᠣᠰᠤᠳᠠᠢ ᠭᠦᠤ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠶᠠᠳᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠠᠮᠪᠠ᠂ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠡᠨᠠ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠪᠠᠭᠦᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠣᠠᠠᠤᠰᠭᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠤᠠᠠᠤᠮ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠰᠡᠭᠡᠷᠡᠨ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠭᠢᠵᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠳ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠰᠢᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠰᠤ ᠠᠮᠳᠠᠠᠠᠳᠠᠨ᠂ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠰᠢᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠭᠦᠴᠦᠯᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠳᠡᠰᠭᠦ ᠪᠣᠢ︕

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠮᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠳᠤᠷᠢᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠯ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠢᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠪᠠ᠃

ᠨᠠᠷᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠳᠠ ᠳᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ 《ᠠᠢ᠌ᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠡᠶ》 ᠭᠡᠳ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠳᠦᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠭᠢᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠭᠡᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠦᠯᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠣᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠱᠠᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠭᠢᠨ ᠣᠷᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠮᠠᠠᠳᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠷᠠ ᠬᠤᠯᠪᠢᠯᠵᠠᠨ ᠭᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠵᠤ ᠳᠤᠯᠢᠳᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠣᠷᠤᠢ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠭᠠᠩ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨ ᠨᠢ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠣᠰᠤ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠭᠠᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠷᠭᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠣᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠢᠠᠠᠤᠳᠤᠨᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠠᠮᠠᠨ ᠡᠪᠠᠷᠳᠠᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠨᠤᠭ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠳᠦᠯᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠪᠣᠷᠭᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠴᠢᠠᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠦᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠳ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢ ᠭᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠣᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠣᠶᠠᠪᠠ᠃

ᠪᠣᠷᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠭᠢᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠭᠦᠮ ᠢ ᠰᠤᠴᠢᠭᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠭᠦᠳᠡᠯᠦᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠵᠤ ᠭᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠳᠦᠯᠤᠨ ᠪᠣᠷᠭᠠᠰᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠣᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠦᠬᠢᠨ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠨᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠣᠴᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠨᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠪᠠᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠴᠢᠭᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠠᠠᠤ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠡᠷᠪᠠᠰᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠦᠨᠡᠨ ᠦᠦ︖》 ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠠᠠᠵᠤᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠣᠯᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠱᠠᠭᠠᠢ᠌ᠨ ᠨᠠᠮ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠪᠠᠷᠵᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠤᠷᠳᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠣᠷᠤᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠣᠭᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠥᠨᠦᠰᠦᠭᠡᠳ 《ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠦᠬᠢᠨ ᠢ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠯᠠ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠶᠤᠰᠤ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠴᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠤᠶᠤᠪᠠᠴᠤ ᠳᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠥᠭᠦᠮᠡᠷ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠴᠤᠠᠠᠤᠮ ᠥᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠣᠯᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠴᠤ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠯᠠ ᠣᠰᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠣᠤᠯ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ 《ᠣᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠴᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠭᠤ᠃ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠰᠢᠭ ᠰᠢᠪᠰᠢᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠦᠪᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠨᠠ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠳᠤ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠵᠥᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤᠭᠠᠳᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠢ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠢ ᠣᠷᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠣᠷᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠨᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠨᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠯᠵᠢᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠵᠠᠨᠤᠵᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠷ ᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠴᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠢᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ᠂ ᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠨ ᠡᠭᠡᠮᠦᠭ᠌ ᠪᠠᠯᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ 《ᠳᠦᠷᠭᠦᠮ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠢᠷᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠵᠢᠨ ᠢ ᠱᠤᠤᠯᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠠᠠᠠᠳᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠤᠯᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠯ ᠵᠠᠨᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠠᠩᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠰᠴᠤ 《ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠯᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠨᠢ᠃ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠯᠭᠢᠵᠤ ᠳᠠᠯᠭᠢᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠳᠠᠭ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠮᠤᠷᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠨᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠰᠤᠯᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠤᠯᠵᠢᠨ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠭᠢᠯᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠡᠨᠠᠷᠢᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠨᠢᠮᠠᠠᠠᠴᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ᠂ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩᠳᠤ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠠᠠᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠠᠬᠠᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠮᠠᠳᠠᠪᠠᠯ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠳᠣᠢ᠌ᠮᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 《ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠤ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢᠰᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠵᠤ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠴᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠡᠨᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠠᠩᠠᠠᠠᠨ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠠᠯᠠ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠵᠠᠨᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠩᠨᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ᠂ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠥᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠠᠶᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠪᠣᠯ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ᠂ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠠᠳᠠᠪᠠᠴᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠯᠠᠢ᠂ ᠴᠢᠭᠢ ᠲᠦᠯᠠᠢ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠡᠰᠢ ᠳᠠᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠰᠠᠠᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣ᠃ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃ ᠢᠨᠠᠳᠤᠭᠢ ᠦᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠨᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠯᠠ ᠬᠠᠷᠢ᠃ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠰᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠵᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠷᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠳᠬᠤᠯᠠᠩ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠰᠢᠭ᠌ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠠᠮᠪᠠᠳᠠᠢ ᠠᠯᠠᠠᠤᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠰᠠᠶ‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠮᠠᠯᠳᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠮᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢᠭᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠴᠢᠠᠠᠳᠠᠨ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠠᠳᠠᠯ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 25824
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ