ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠂ ᠪᠠᠲᠤᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠪᠠᠲᠤᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ 1474 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠡᠳᠦᠯᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ 1480 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠠᠲᠤᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠶ‍ᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠨ᠃

ᠪᠠᠲᠤᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠶᠡᠡᠮᠦ᠋ᠩᠭᠡ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠮᠦᠨ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠷᠬᠤᠴᠤᠭ᠂ ᠡᠯᠦᠡᠴᠡ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠨ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠡᠡᠡᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ (ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠤ) ᠃ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠡᠡᠮᠥ᠋ᠩᠭᠡ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠷᠭᠡᠮ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ 1474 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠲᠤᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠮᠠᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠨᠠ ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠮᠢᠨ ᠡᠡᠨᠤ ᠪᠠᠳᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠢᠨᠦ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠪᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠲᠤᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠷᠠᠠᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠰᠮᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠢ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠡᠡᠮᠥ᠋ᠩᠭᠡ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠤᠠᠠᠠᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠡᠡᠮᠥ᠋ᠩᠭᠡ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠡᠡᠮᠥ᠋ᠩᠭᠡ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠢᠴᠢᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠯᠠᠠᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠠᠠᠠᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠭᠢᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ᠃ ᠪᠠᠶᠡᠡᠮᠥ᠋ᠩᠭᠡ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠢᠰᠮᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠪᠠᠶᠡᠡᠮᠥ᠋ᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠬᠠᠳᠤᠨ (ᠪᠠᠲᠤᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡ) ᠊ᠢ ᠤᠯᠵᠡᠯᠡᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

1479 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠠᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠩᠵᠤ ᠲᠡᠶ᠂ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠡᠡᠵᠢ᠃ ᠮᠡᠡᠳᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠠᠶᠡᠡᠮᠥ᠋ᠩᠭᠡ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠥᠨᠦᠴᠢᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠠᠲᠤᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠶᠢ ᠡᠡᠰᠡᠷᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠷᠯᠡᠪᠡ᠃ 1480 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠲᠤᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠮᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠠᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠥᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠠᠢ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠲ᠋ᠡᠷᠡ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠦᠪᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠮᠭᠢᠯᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠠᠢ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠ ᠥᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃

ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠥᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ ᠮᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠠᠢ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠰᠢ ᠥᠭᠡᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠦᠡᠭᠦᠯ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠠᠢ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠢᠪᠡ᠃ ᠤᠷᠢᠳᠡᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠥᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠠᠢ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠊ᠢ 《ᠥᠭᠡᠭ᠍ᠳᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ》 ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠡᠵᠢ᠃ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠦᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠰ ᠪᠦᠷᠢᠳᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠦᠷ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠪᠤᠭᠳᠡᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠳᠣᠢ᠌ᠯᠪᠣᠷᠢᠳᠠᠢ ᠢᠯᠠᠭᠳᠡᠵᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠠᠢ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠠ ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠲᠤ ᠡᠡᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠵᠤᠷᠪᠣᠰ 《ᠵᠠᠰᠠᠭ》 ᠲ᠋ᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠵᠤᠷᠪᠣᠰ 《ᠵᠠᠰᠠᠭ》 ᠨᠢ ᠄

1. ᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠭᠡᠮᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠥᠷᠦᠭᠡ ᠭᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠤᠨ᠃

2. ᠵᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠡᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠪᠣᠤ ᠪᠣᠯᠭ᠎ᠠ᠃

3. jᠠᠪᠢᠯᠠᠵᠤ ᠥᠯᠤ ᠰᠠᠭᠤᠨ ᠰᠥᠭᠦᠦᠡᠴᠤ ᠰᠠᠭᠤ᠃

4. ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠥᠯᠤ ᠢᠳᠡ᠂ ᠰᠢᠳᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠳᠡ᠃

5. ᠠᠢᠷᠠᠭ ᠢ ᠴᠡᠭᠡ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠᠢ᠌ᠳ᠃

ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠵᠤᠷᠪᠣᠰ 《ᠵᠠᠰᠠᠭ》 ᠊ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠤᠷᠪᠣᠰ ᠢ ᠴᠦᠮ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠵᠤ ᠭᠠᠡᠡᠴᠡᠭᠦ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠤᠷᠪᠣᠰ ᠢ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠠᠢ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠠ ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠨ᠂ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠤᠷᠪᠣᠰ ᠢ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠢ ᠳᠦᠪᠰᠢᠦᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠡᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠤᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠥᠡᠳᠦᠷ ᠰᠥᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠳᠦᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠢ ᠢᠰᠭᠦᠯᠤᠨ᠂ ᠥᠨᠢᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠲᠦᠮᠡᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠰᠤᠢ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠳᠤᠨ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠤᠭᠰᠢᠨ ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠠᠠᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠤᠰᠤᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠦᠮᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠦᠮᠡᠤᠨ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠪᠣᠳᠠ ᠴᠤᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠰᠤᠢ ᠶᠢ ᠡᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠤᠢ ᠶᠢ ᠰᠥᠨᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠴᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠨᠤᠯᠳᠤ ᠢᠰᠮᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠢᠰᠮᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭ ᠥᠭᠡᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠡᠡᠪᠤᠰᠢ ᠥᠭᠡᠢ ᠢᠯᠠᠭᠳᠡᠨ ᠠᠯᠠᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠶᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠪᠣ ᠶᠢ ᠳᠦᠪᠰᠢᠦᠡᠭᠡᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠡ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠢ ᠳᠦᠪᠰᠢᠦᠡᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠰᠦᠢ ᠶᠢ ᠰᠥᠨᠦᠭᠡᠨ ᠢᠰᠮᠡᠨ ᠢ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠰᠦᠷ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠨᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠢᠷᠡᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠴᠢᠭᠢᠷᠡᠡᠡᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠡᠯᠳᠡᠷ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ ᠮᠠᠠᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ 1505 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠥᠪᠠᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠯᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

1506 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠤᠯᠦᠰᠪᠤᠯᠤᠳ ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠢᠪᠠᠷᠡᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠪᠠ ᠤᠷᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠢ ᠡᠡᠡᠡᠡᠯᠡᠬᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠥᠯᠪᠠᠭᠡᠯᠡᠯᠳᠤᠨ ᠬᠤᠤᠪᠢᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠤ ᠤᠯᠦᠰᠪᠤᠯᠤᠳ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠢ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠴᠠᠠᠠᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

1508 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠲᠤᠩ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠣᠢ᠌ᠯᠪᠣᠷᠢᠳᠠᠢ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠳᠦᠪᠰᠢᠦᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠴᠠᠠᠠᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠳᠦᠪᠰᠢᠦᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠢᠶᠡᠩᠡᠡᠡᠨ ᠢ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠪᠡ᠃ ᠤᠷᠢᠶᠡᠭ᠍ᠡᠡᠡᠴᠦᠳ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠪᠠ ᠥᠳᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠪᠠᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠶᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠩᠨᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠤᠷᠢᠶᠡᠩᠡᠡᠡᠴᠦᠳ ᠢ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠯᠡᠵᠤ ᠤᠷᠢᠶᠡᠩᠡᠡᠡᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠡ᠃

ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳᠤᠰ ᠳᠤᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠡᠵᠡᠷᠭᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠹᠧᠤᠳᠠᠯ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠠ ᠴᠤᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠤᠭᠤᠠᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠭᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠨ ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠦᠯᠤᠨ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠡᠩᠬᠡ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ᠂ ᠴᠸᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠭᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠳᠦᠷᠢᠳᠬᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠰᠢ ᠥᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠥᠡᠳᠦᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠰᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠢ ᠄

ᠴᠠᠠᠠᠠᠷ ᠳᠦᠮᠡᠨ (ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠷᠤᠨ)

ᠤᠷᠢᠶᠡᠩᠡᠡᠡᠢ ᠳᠦᠮᠡᠨ (ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠰᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ)

ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ (ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ)

ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠢ ᠄

ᠤᠷᠳᠦᠰ ᠳᠦᠮᠡᠨ (ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠤᠤ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠮ)

ᠲᠦᠮᠠᠤᠨ ᠳᠦᠮᠡᠨ (ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠲᠦᠮᠡᠤᠨ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ)

ᠶᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠪᠣ ᠳᠦᠮᠡᠨ (ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠤᠮᠡᠷᠡᠰᠢ) ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲ᠋ᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠷᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠵᠡᠭᠢᠷᠦᠭᠤᠯᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠡᠡᠴᠢᠨᠡᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲ᠋ᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ᠂ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠭᠢᠨ ᠲᠡᠶ᠃

1. ᠲᠦᠷᠦᠪᠣᠯᠤᠳ

2. ᠤᠯᠦᠰᠪᠤᠯᠤᠳ

3. ᠡᠡᠷᠰᠦᠪᠤᠯᠤᠳ

4. ᠪᠠᠷᠰᠤᠪᠣᠯᠤᠳ

5. ᠸᠴᠢᠷᠪᠣᠯᠤᠳ

6. ᠡᠡᠯᠴᠦᠪᠤᠯᠤᠳ

7. ᠡᠡᠯᠪᠤᠯᠤᠳ

8. ᠭᠡᠷᠰᠡᠡᠵᠡ

9. ᠭᠡᠷᠡᠪᠤᠯᠤᠳ

10. ᠭᠡᠷᠡᠳᠤ

11. ᠴᠢᠩ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠥᠭᠢᠨ ᠨᠢ ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠡᠡᠪᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

ᠮᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠠᠢ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠭᠦᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠭᠢᠨ ᠳᠦᠷᠦᠵᠡᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ 1 - 7 ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠦᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠭᠢᠨ ᠨᠢ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠡᠡᠪᠠᠢ ᠮᠦᠨ᠃

ᠭᠦᠰᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠤ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠭᠡᠷᠡᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠢᠩ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠢᠮᠢᠰᠭᠡᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠤ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠭᠡᠷᠪᠤᠯᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠡᠷᠰᠡᠡᠵᠡ ᠮᠦᠨ᠃

ᠲ᠋ᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠢᠨ ᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠤᠨ ᠡᠩᠬᠡ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠡᠡᠷᠡᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠢ᠌ᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠡᠷᠪᠡ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 1501 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠷᠳᠦᠰ ᠢ ᠭᠡᠨᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠴᠤᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠡᠡᠳᠦᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠮᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠸᠡᠨ᠂ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠠᠳᠠᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠤᠨ ᠡᠡᠷᠡᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠢ᠌ᠮᠠᠢ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠩᠭ᠋ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲ᠋ᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1517 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ 1480 - 1517 ᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ᠃

ᠲ᠋ᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠷ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠊ᠤᠨ 《ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 9362
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ 1 ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ