ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠪᠠᠯᠠ

ᠰᠤᠤᠠᠪᠠᠯᠠ 1303 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠤ᠂ 1320 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠩᠽᠥᠩ ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠨᠡᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤ ᠬᠤᠸᠠᠩᠳᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠶ‍ᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠤᠠᠪᠠᠯᠠ ᠪᠣᠯ ᠪᠣᠶᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠶ‍ᠦᠷᠪᠠᠷᠪᠠᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠩᠭᠢᠷᠠᠤᠨ ᠤᠪᠤᠭᠳᠠᠨ ᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠰᠢᠷᠢ ᠬᠤᠸᠡᠩᠭᠡᠤ ᠮᠦᠨ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠡᠡᠮᠢᠳᠤ ᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠤᠠᠪᠠᠯᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠽᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ 1320 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠢᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠰᠤᠳᠪᠠᠯᠡ ᠡᠡᠩᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠢ᠌ᠭᠡᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠭᠡᠤ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠤᠠᠪᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠡᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠮᠦᠨ᠃

ᠰᠤᠤᠠᠪᠠᠯᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠢ᠌ᠭᠡᠤ ᠳᠠᠵᠢ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠰᠦᠷ ᠪᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠡᠯᠢ ᠤᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠡᠪᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠪᠣᠶᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠰᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠠᠱᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠡᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠸᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠶᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠠᠱᠢ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠢ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠦᠰᠢᠶᠡᠯ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠡᠷᠡᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠤᠬᠴᠡᠷᠡᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠰᠠᠯᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠢ ᠭᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠤᠠᠪᠠᠯᠠ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠨᠤᠮ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠡᠨ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠲ᠋ᠡᠷᠢᠭᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠡᠵᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠷᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠥᠷᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠮᠤᠠᠠᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠰ 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ》 ᠊ᠤ ᠴᠤᠯᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤᠤ ᠶᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠸᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠮᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠰᠦᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠢ᠌ᠭᠡᠤ ᠳᠠᠵᠢ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠸᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠠᠱᠢ ᠲᠡᠶ ᠡᠷᠡᠰ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠤᠯᠡᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠥᠶᠡᠰ ᠲᠤ ᠳᠠᠵᠢ ᠳᠡᠢ᠌ᠭᠡᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠮᠦᠷ ᠳᠠᠱᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ 1322 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠭᠦᠵᠤ ᠳᠤᠨᠢᠯᠪᠡ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ 《ᠮᠡᠷᠭᠡᠤᠨ ᠢ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤᠪᠴᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮ》 ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ 《ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ》 ᠵᠢ᠌ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠮᠯᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠹᠧᠥᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠢᠯᠤᠨᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ 《ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠡᠡᠯᠪᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ》 ᠵᠢ᠌ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠤ ᠡᠡᠯᠪᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠭᠠᠢ᠌ᠯᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠰᠤᠵᠤ ᠭᠡᠯᠳᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠡᠢ᠃

ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢᠭᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ 2539 ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠡᠮᠭᠢᠦᠡᠭᠡᠯᠭᠡᠵᠤ᠂ 《ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠳᠦᠷᠢᠮ》 ᠊ᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠩ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠭᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠲᠦᠪᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

1323 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠤᠠᠪᠠᠯᠠ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠠᠱᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠳᠡᠢ ᠵᠢᠰᠤᠷ ᠵᠠᠯᠢᠠᠠᠠᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠴᠤᠭᠢᠯᠳᠠ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠠᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠤᠬᠴᠡᠷᠡᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠴᠦᠮ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠡᠪᠦᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠮᠦᠷ ᠳᠠᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠨᠢ ᠬᠠᠮᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠡᠡᠯᠡᠬᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠦᠡᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠱᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠳᠡᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠴᠤᠭᠢᠯᠳᠠ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠮᠤᠨᠠᠢ᠌ᠳ ᠨᠠᠮᠳᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠡᠶᠤᠨ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠴᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠳᠠᠨᠤᠰ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠡᠡᠪᠦᠯᠴᠡᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠪᠣᠰᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠦᠯᠳᠦᠵᠡᠢ᠃

1323 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠤᠨᠠᠢ᠌ᠳ ᠨᠠᠮᠳᠠᠨ ᠤ ᠢᠦᠢ ᠱᠢ ᠳ᠋ᠡᠢ᠌ᠪᠠᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠱᠢ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠡᠰᠡ᠊ᠨᠳᠡᠮᠦᠷ᠂ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ ᠰᠥᠯᠪᠠᠭᠡᠯᠡᠨ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠥᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠦᠯᠳᠦᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠤ (ᠭᠢᠳᠡᠳ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠠᠨ ᠫᠦᠸᠧ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌) ᠨᠡᠷᠡᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠰᠡᠨᠳᠡᠮᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠡᠮᠢᠳᠡᠨ ᠡᠨᠠ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠯᠢᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠵᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠳᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠢᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤᠤ ᠶᠢ ᠡᠡᠯᠡᠵᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ 《ᠨᠠᠨ ᠫᠦᠸᠧ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠦᠯ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠲ᠋ᠡᠷᠡ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ( 1320 - 1323) ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 7957
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ