ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠂ ᠡᠰᠡᠨᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠡᠰᠡᠨᠲᠡᠮᠦᠷ 1293 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠤ᠂ 1323 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠰᠡᠨᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠶ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠳ᠋ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠡᠰᠡᠨᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠰᠡᠨᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠽᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠮ ᠤᠨ (ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ) ᠤᠮᠪᠦᠯ᠂ ᠵᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠭᠠᠮᠠᠯᠠ (ᠴᠢᠩᠭᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ) ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠳ᠋ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠪᠣᠶᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠶ‍ᠦᠷᠪᠠᠷᠪᠠᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠶᠡᠯᠡᠳ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠤᠠᠪᠠᠯᠠ ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠡᠴᠢ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠩᠭᠢᠷᠠᠤᠨ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠭᠢᠯᠢᠮᠢᠰᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ 1302 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠭᠠᠮᠠᠯᠠ ᠨᠥᠭ᠍ᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠷᠡ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠮ ᠭᠡᠷᠭᠡᠮ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠮᠦᠨ ᠤᠮᠡᠷᠡᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠰᠠᠭᠢᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠴᠤᠰᠯᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠮᠡᠷᠡᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠰᠠᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

1323 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠢᠦᠢ ᠱᠢ ᠳ᠋ᠡᠢ᠌ᠪᠠᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠱᠢ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠡᠰᠡᠨᠲᠡᠮᠦᠷ᠂ ᠵᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠠᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ ᠰᠥᠯᠪᠠᠭᠡᠯᠡᠨ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠤ (ᠭᠢᠳᠡᠳ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠠᠨ ᠫᠦᠸᠧ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌) ᠨᠡᠷᠡᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠡᠳᠠᠨᠤᠰ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠡᠰᠡᠨᠲᠡᠮᠦᠷ ᠢ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠡ᠃ ᠡᠰᠡᠨᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠡᠵᠠᠨ ᠡᠡᠵᠢ᠃ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠵᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠭᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠲᠤ ᠤᠷᠢᠳᠡᠪᠠᠷ ᠮᠢᠡᠴᠦᠭᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠰᠥᠨᠦᠭᠡᠭᠦ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠡᠪᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠰᠡᠨᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠢᠳᠡᠪᠠᠷ ᠳᠠᠳᠠᠨᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠷᠭᠡᠮ ᠢ ᠨᠠᠮᠠᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠳᠠᠨᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠷᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠡᠰᠡᠨᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠱᠢ ᠨᠡᠷ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ 《ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠡᠴᠠ ᠳᠡᠷᠰᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ》 ᠰᠥᠷᠭᠡᠤ ᠶᠠᠯᠠᠳᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠰᠡᠨᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ 《ᠤᠯᠡᠨ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》 ᠂ 《ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠳᠦᠷᠢᠮ》 ᠂ 《ᠱᠢᠽᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ》 ᠊ᠢ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠮᠭᠢᠦᠡᠭᠡᠯᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠪᠠᠰᠦᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠹᠧᠥᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠥᠯᠤ ᠪᠠᠷᠠᠨ ᠤᠯᠡᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠡᠰᠡᠨᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1328 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠢᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ 1323 - 1328 ᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠡᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 7549
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ