ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠨᠢᠭᠡ ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠨ 1162 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠤᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠭᠢ ᠳᠡᠯᠢᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠮᠠᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠠ᠃ 1186 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠳᠠᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ᠂ 1206 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠲ᠋ᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠶ‍ᠢᠰᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ᠂ ᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠯᠤᠨ ᠥᠵᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠳᠦᠷᠪᠠᠭᠦᠯᠡ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠭᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠲ᠋ᠡᠢ᠃ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠠᠷ (ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠦᠴᠢ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠂ ᠬᠠᠪᠣᠳᠤ ᠬᠠᠰᠠᠷ) ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠴᠢᠭᠤᠨ ᠂ ᠤᠳᠬᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠳᠡᠮᠦᠭᠡ ᠤᠳᠴᠢᠬᠢᠨ (ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠳᠴᠢᠬᠢᠨ᠂ ᠤᠳᠴᠢᠬᠢᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ) ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠥᠭᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠤᠯᠤᠨ (ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠠᠮᠤᠯᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠡ) ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠡ ᠰᠦᠴᠢᠭᠡᠯ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠳᠦᠷᠦᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠍ᠳᠡᠷ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠯᠭᠦᠳᠡᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠨᠦᠰ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠠᠷᠠᠢ᠌ᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶ‍ᠢᠰᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠳᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠳᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠥᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠷᠢ ᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠤᠯᠵᠡᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠴᠢᠪ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠥᠭᠡᠯᠤᠨ ᠥᠵᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠶ‍ᠢᠰᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠲ᠋ᠤᠷᠠᠰᠠᠠᠠᠠᠠᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ᠃

1170 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠬᠤᠩᠭᠢᠷᠠᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠤᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠦᠰ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠢ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠤ ᠥᠭᠢᠨ ᠪᠦᠷᠳᠡ ᠲᠡᠶ ᠤᠷᠤᠭ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠷᠳᠠ 1161 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶ‍ᠢᠰᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠨᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠶ‍ᠢᠰᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠠᠠᠤ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠲ᠋ᠠᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠠᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠤᠷ ᠬᠤᠯᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠵᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠷᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠮᠥᠩᠯᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠬᠤᠩᠭᠢᠷᠠᠤᠨ ᠲᠤ ᠤᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠢ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠤ ᠭᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠢ ᠭᠡᠷ ᠳᠤᠨᠢ ᠡᠡᠪᠴᠢᠷᠡᠡᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶ‍ᠢᠰᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ 1171 ᠡᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠢᠯᠡᠵᠤ ᠂ ᠶ‍ᠢᠰᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠪᠤᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠡᠡᠰᠡᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠴᠢᠭᠤᠳ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠡᠷᠡᠳ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠦᠷ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠨ ᠡᠡᠪᠠᠴᠢᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠭᠡ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠤ ᠨᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠳᠡᠭᠦᠵᠤ ᠡᠡᠩ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡ ᠭᠢᠵᠤ ᠳᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠡᠡᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠡ᠃ 1173 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠨ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠭ᠍ᠳᠡᠷ ᠲ᠋ᠡᠢ ᠡᠡᠩ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠪᠤᠨ ᠠᠯᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠯᠤᠨ ᠥᠵᠢᠨ ᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠲ᠋ᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠢ᠄

ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠠᠠᠴᠢ ᠰᠠᠯᠪᠠᠷ ᠮᠠᠳᠤ᠂

ᠬᠠᠷᠪᠢᠰᠤᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠬᠠᠵᠠᠠᠠᠴᠢ ᠮᠠᠳᠤ

ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠠᠠᠴᠢ ᠱᠤᠩᠠᠠᠤᠷ ᠮᠠᠳᠤ᠂

ᠰᠡᠷᠪᠠᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠯᠤᠳᠦᠭᠡᠴᠢ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠮᠠᠳᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠲ᠋ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

1177 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠡᠡᠶ‍ᠦᠯ ᠳᠦᠭ᠍ᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠴᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠶ‍ᠢᠰᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠪᠠᠡᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠭᠤᠳ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠳᠠᠷᠭᠤᠳᠠᠢ ᠭᠢᠷᠢᠯᠳᠤᠭ ᠂ ᠲ᠋ᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠤᠷᠤᠭᠠᠳ ᠳᠡᠭ᠍ᠵᠢᠷᠡᠪᠠᠯ ᠳᠠᠳᠠᠨᠤᠰ ᠲᠡᠶ ᠥᠰᠯᠡᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠵᠤ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲ᠋ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠨᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠪᠤᠡᠡᠰᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠦᠨ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠭᠤᠨ ᠤᠷᠦᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠴᠢᠭᠤᠳ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠨ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠵᠤ ᠂ ᠡᠴᠦᠰ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠠᠪᠡ᠂ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠦᠩᠭᠡ ᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠡᠢ᠌ᠯ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠰᠦᠭᠦᠯᠤᠨ ᠰᠥᠷ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠴᠢᠭᠤᠳ ᠤᠨᠤᠨ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠲ᠋ᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠠᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠴᠢᠪᠡ᠃ ᠰᠤᠷᠡᠡᠡᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠴᠢᠮᠪᠠᠢ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠ ᠥᠭᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲ᠋ᠠᠢ ᠭᠡᠳᠦᠭᠦᠯᠡ᠂ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠢ ᠤᠩᠭ᠋ᠡᠰᠤ ᠡᠡᠴᠢᠡᠡᠰᠡᠨ ᠮᠤᠠᠠᠤᠯᠠᠭ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠰᠤᠷᠠᠠᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠡᠡᠶ‍ᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠯᠳᠦᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠡᠮᠢᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠴᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠨᠠᠷ ᠲ᠋ᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠡ᠃

ᠮᠦᠨᠴᠤ 1177 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠬᠠᠯᠳᠤᠨ ᠤ ᠥᠪᠦᠷ ᠰᠡᠩᠭᠦᠢ ᠭᠤᠷᠤᠠᠠᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠵᠡᠮ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠡᠷᠦᠯᠡᠳ ᠤᠪᠤᠭᠳᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠣᠭᠤᠷᠴᠤ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠲᠡᠶ ᠨᠥᠭᠦᠷᠯᠡᠵᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠦᠳ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠨ ᠡᠡᠪᠴᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃

1178 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠢ᠌ ᠲ᠋ᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠩᠭᠢᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠤ ᠥᠭᠢᠨ ᠪᠦᠷᠳᠡ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠳᠤᠰ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠤᠳᠠᠨ ᠂ ᠥᠭᠢᠨ ᠪᠠ ᠭᠦᠷᠭᠡᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠡᠩᠭᠦᠢ ᠭᠤᠷᠤᠠᠠᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠦᠨᠴᠤ 1178 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠪᠦᠷᠳᠡ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠭᠡᠷᠦᠯᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠭᠢ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠂ ᠴᠢᠪ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠂ ᠤᠳᠥᠢ᠌ᠳ ᠮᠠᠷᠭᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠳᠤᠠᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠢ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠲ᠋ᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠢ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠮᠠᠷᠭᠢᠳ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠥᠢ᠌ᠳ ᠮᠠᠷᠭᠢᠳ ᠪᠣᠯ ᠶ‍ᠢᠰᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠥᠰᠳᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠭᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠢᠯᠠᠳᠤ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠥᠭᠡᠯᠤᠨ ᠥᠵᠢᠨ ᠢ ᠤᠷᠤᠭᠯᠠᠨ ᠡᠡᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶ‍ᠢᠰᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯᠢᠶᠡᠨ ᠡᠡᠪᠦᠡᠡᠰᠡᠨ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠥᠰᠢᠶᠡᠳᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠷᠭᠢᠳ ᠤᠳ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠲᠠ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠡᠪᠡᠡᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲ᠋ᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠨᠡᠷ ᠳᠤᠰᠪᠣᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠤᠨᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠬᠠᠯᠳᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠪᠦᠪᠡ᠃ ᠪᠦᠷᠳᠡ ᠥᠵᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠤᠸᠠᠭᠴᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲ᠋ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠮᠠᠷᠭᠢᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠯᠭᠦᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡ ᠰᠦᠴᠢᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠮᠦᠨᠴᠤ 1178 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠰᠠᠷ᠂ ᠪᠠᠯᠭᠦᠳᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠡᠡᠳ᠂ ᠲ᠋ᠦᠦᠯᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠭᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠷᠡᠢ᠌ᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠯᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠤᠷᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠷᠡᠢ᠌ᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠯ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠲ᠋ᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶ‍ᠢᠰᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠨᠳᠠ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲ᠋ᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠢ ᠤᠴᠢᠡᠡᠤ ᠳᠤ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠨᠢ ᠳᠤᠤᠯᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠦᠨ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠡᠵᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ᠂ 《ᠡᠷᠳᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠯᠤᠭᠡ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠨᠳᠠ ᠭᠡᠮᠡᠯᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠡᠵᠦᠭᠤ᠃ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠭᠦᠦ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠊ᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠡᠮᠦᠰᠭᠡᠯ ᠴᠢᠮᠠᠳᠤ ᠡᠡᠪᠴᠢᠷᠡᠪᠡ》 (《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》) ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠦᠷᠳᠡ ᠳᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠠᠠᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠷᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ

ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠴᠢᠨᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤᠤᠠᠠᠠᠠᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠂

ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠲ᠋ᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ

ᠪᠤᠲᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠴᠢᠨᠤ ᠪᠦᠭᠦᠦᠭᠡᠯᠳᠦᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠰᠤ᠃

ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠷ

ᠴᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠳᠤᠷ ᠡᠡᠳᠦᠭᠠᠢ》 ( 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ) ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠳᠡᠮᠦᠵᠢᠨ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠢ᠌ᠤᠨ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠲ᠋ᠤᠭᠤᠷᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠪᠦᠷᠭᠢ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠶᠡᠩᠡᠡᠡᠢ ᠤᠪᠤᠭᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠭᠤᠳᠠᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠵᠠᠯᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠄ 《ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠵᠢᠡᠨ ᠲ᠋ᠤᠡᠡᠤᠭᠤᠯ᠂ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠦᠯ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲ᠋ᠤᠰᠢᠶᠠᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ᠃ ᠲ᠋ᠭᠳᠡᠴᠡ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠵᠠᠯᠮ᠎ᠠ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠥᠭᠦᠷᠯᠡᠪᠡ᠃

1197 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠪᠡ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ (ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭᠲᠠᠨ ᠤ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠨ᠂ ᠲ᠋ᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ) ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮ ᠥᠭᠡᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠷᠭᠢᠳ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠮᠤᠵᠢᠨ᠂ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠂ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ (ᠲ᠋ᠡᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌) ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠮᠠᠷᠭᠢᠳ ᠢ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠮᠠᠷᠭᠢᠳ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠡᠡᠰᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠰᠠᠷᠨᠢᠨ ᠲᠤᠲᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳ ᠮᠠᠷᠭᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠳᠤᠠᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠸᠠᠰ ᠮᠠᠷᠭᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠶᠢᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤᠵᠢᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠮᠠᠷᠭᠢᠳ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠪᠦᠷᠳᠡ ᠪᠡ ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠸᠠᠠᠠᠴᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠡᠡᠪᠦᠡᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠠᠷᠭᠢᠳ ᠢ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠠᠤᠨᠠᠭ ᠵᠤᠪᠦᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠨᠳᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠂ ᠲ᠋ᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠡᠢ ᠨᠥᠭᠦᠷᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠠ ᠠᠳᠡᠯᠢ ᠠᠨᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠥᠨᠢ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠂ ᠥᠰᠢᠶᠡᠳᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠡᠡᠵᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ᠂ ᠲ᠋ᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠥᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠯ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠢ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠳᠦᠡᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠂ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠤᠰ ᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ 1181 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠯᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠲ᠋ᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠩᠨᠠᠨ ᠡᠭᠢᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠨᠡᠷ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ 1181—1189 ᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯᠡᠭᠢ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠤᠷᠢᠶᠡᠩᠡᠡᠡᠢ ᠤᠪᠤᠭᠲᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠠᠭᠤᠷᠠᠠᠠᠨ (ᠵᠠᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ) ᠂ ᠰᠥᠪᠠᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ᠂ ᠡᠡᠷᠦᠯᠤᠨ ᠤᠪᠤᠭᠲᠠᠨ᠂ ᠮᠡᠩᠭ᠋ᠦᠳ ᠤᠪᠤᠭᠲᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠰᠦᠳ ᠤᠪᠤᠭᠲᠠᠨ ᠂ ᠵᠠᠢ᠌ᠷ ᠤᠪᠤᠭᠲᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭᠲᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠤᠯᠡᠨ ᠤᠪᠤᠭᠲᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠤ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠷᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠤᠯᠡᠮ ᠵᠢᠡᠷ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠦᠷ ᠭᠦᠴᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

1189 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠭᠡᠷᠦᠯᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠰᠡᠩᠭᠦᠢ ᠭᠤᠷᠤᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠦᠭᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠨᠡᠷ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ (ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ) ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠷᠡ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠲ᠋ᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠲ᠋ᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠦᠡᠭᠦᠯ ᠲᠡᠶ ᠠᠨᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠂ ᠡᠡᠵᠤ ᠡᠡᠡᠤᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠠᠠᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠢ᠌ᠤᠨ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠪᠠ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠡᠯᠪᠠᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠪᠡ᠃

ᠲ᠋ᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠵᠢᠷᠡᠵᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠵᠠᠲᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠳᠡ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠵᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ᠂ 1190 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷ ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠨ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠨ ᠢ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 《ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠲ᠋ᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠯᠵᠤᠳ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠤᠨᠤᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠬᠤᠷᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠡᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

1196 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠸᠠᠩᠭᠢᠨ ᠴᠢᠩᠰᠠᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠯᠤᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠷ ᠬᠠᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠠᠠᠰᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠦᠯᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠳᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠲ᠋ᠤᠳᠠᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠲᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡᠰ ᠡᠴᠢᠭᠡᠰ ᠶᠢᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠡᠡᠰᠠᠨ ᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠡᠪᠡᠡᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠭᠡᠷᠡᠢ᠌ᠤᠨ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲ᠋ᠡᠢ ᠭᠦᠴᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠨ ᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠰᠦᠳᠤ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠳᠤ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠢ ᠪᠣᠳᠠ ᠴᠤᠭᠢᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠳᠠᠲ᠋ᠠᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠮᠡᠭᠦᠵᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠳᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠯᠠᠪᠡ᠃ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠸᠠᠩᠭᠢᠨ ᠴᠢᠩᠰᠠᠩ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠦᠡᠭᠦᠯ ᠢ ᠥᠡᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠳᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠴᠤᠯᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠦᠢᠳᠬᠤᠷᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠤᠯᠡ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠦᠭᠤᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠸᠠᠩ ᠴᠤᠯᠡ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠠᠠᠠᠨ ᠭᠦᠤ ᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠂ ᠥᠭᠡᠯᠤᠨ ᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ᠃ ᠥᠭᠡᠯᠤᠨ ᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠭᠢᠠᠠᠤᠳᠤᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ᠃

ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠡᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

1197 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠦᠷᠭᠢᠨ ᠢ ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠵᠦᠷᠭᠢᠨ ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠪᠤᠭᠲᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠲ᠋ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠦᠷᠭᠢᠨ ᠤ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠲ᠋ᠡᠢ᠌ᠽᠤ ᠨᠡᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠢ ᠶᠠᠷᠤ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ 1196 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠵᠦᠷᠭᠢᠨ ᠨᠡᠷ ᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠡᠡᠪᠴᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠳᠠᠨᠤᠰ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠡᠡᠪᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠷᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠨᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠤᠯᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠲᠤᠩ ᠡᠡᠷᠪᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠬᠤᠠᠠᠰᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠭᠢᠯᠢᠩᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲ᠋ᠡᠢ᠌ᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠦᠷᠭᠢᠨ ᠢ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠢ᠌ᠤᠨ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠭᠤᠮᠪᠣ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠳᠤ ᠡᠡᠰᠡᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠷᠭᠢᠨ ᠢ ᠪᠣᠳᠠ ᠴᠤᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠢ᠂ ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠽᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠯᠠᠡᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ 1197 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠢ᠌ᠷ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠡ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠮᠤᠠᠠᠤᠯᠠᠢ ᠂ ᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠥᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠮᠤᠠᠠᠤᠯᠠᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠪᠡ᠃

ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠦᠷᠭᠢᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠵᠤ ᠡᠡᠪᠦᠡᠡᠰᠡᠨ ᠪᠤᠷᠦᠬᠤᠯ ᠨᠠᠷᠠᠳᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠢ ᠥᠭᠡᠯᠤᠨ ᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠲ᠋ᠠᠠᠳᠠᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠮᠤᠠᠠᠤᠯᠠᠢ᠂ ᠪᠣᠷᠤᠠᠠᠤᠯ ᠳᠡᠢ ᠨᠥᠭᠦᠷᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

1196 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠢ᠌ᠤᠨ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠂ ᠲ᠋ᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠨ ᠳᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠭᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠡᠡᠷᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠯ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠵᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃

1198 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠰᠦᠭᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠶᠡᠪᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠢ ᠲ᠋ᠤᠰᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠮᠠᠷᠭᠢᠳ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠮᠠᠷᠭᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠳᠤᠠᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠭᠤᠵᠢᠨ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠭ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠵᠡᠯᠡᠡᠡᠰᠡᠨ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠ ᠡᠳ᠋ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠦᠮ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ᠂ ᠸᠡᠩ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠢᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠢᠨ ᠲ᠋ᠡᠭ᠍ᠵᠢᠷᠡᠪᠡ᠃

1199 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠮᠡᠷᠡᠳᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠢ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠪᠣᠢ᠌ᠷᠤᠭ ᠬᠠᠨ ᠲ᠋ᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠣᠢ᠌ᠷᠤᠭ ᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠮᠡᠷᠡᠳᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠍ᠯᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠮᠦᠨᠴᠤ 1199 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠯ ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠦᠤ ᠰᠡᠪᠷᠡᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ᠌ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠡᠡᠯᠪᠠᠳᠤ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠂ ᠡᠡᠳᠦᠭᠤ ᠮᠡᠯ᠂ ᠡᠡᠮᠤ ᠭᠦᠨᠡᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠡᠡᠳᠦᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠨ ᠡᠡᠪᠴᠤ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃

1200 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠢ᠌ᠤᠨ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠯ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠢᠨ᠂ ᠰᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠢ ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠣᠢ᠌ᠷ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠯ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠭᠤᠳ ᠪᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠳᠠᠨᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠠᠳᠠᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠳᠠᠳᠠᠨᠤᠰ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠩᠨᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ 1203 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠢ᠌ᠤᠨ ᠢ ᠮᠥᠭᠦᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

1202 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠨᠥᠮᠦᠷᠭᠡᠰ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠡᠡᠯᠴᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠳᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠢ ᠰᠥᠨᠦᠭᠡᠪᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠡᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

1201 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨ) ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠨᠢᠩ ᠭᠤᠷᠤᠠᠠᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭᠡᠤᠨ ᠂ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠪᠦᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ 《ᠳᠠᠨᠢᠩ ᠭᠤᠷᠤᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

1202 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠦᠪᠡ᠃ ᠤᠯᠬᠤᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠍ᠴᠢᠳ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠲ᠋ᠡᠷ᠂ ᠡᠡᠯᠴᠢ ᠳᠠᠲ᠋ᠠᠷ᠂ ᠲ᠋ᠤᠳᠠᠭᠤᠳ ᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠠᠷ᠂ ᠡᠡᠯᠦᠡᠡᠡᠢ ᠳᠡᠲ᠋ᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠳᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠡᠡᠷᠡᠳ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠢ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠵᠢᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠥᠨᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

1202 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠢ᠌ᠤᠨ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠯ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠴᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ ᠵᠥᠭ᠌ ᠵᠥᠭ᠌ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠲᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠪᠦᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠨ ᠢ 《ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

1202 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠲ᠋ᠤᠳᠠᠭᠠᠡᠡᠰᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠭᠤᠳ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠦᠪᠡ᠃ ᠤᠨᠤᠨ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠯᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠠᠢ᠌ᠴᠢᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠡᠭᠤᠴᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠨ ᠤᠷᠴᠡᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠢ ᠴᠦᠮ ᠰᠥᠨᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠤ ᠰᠢᠷᠠᠠᠠᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠴᠢᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠥᠷᠯᠦᠭ᠌ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠠᠢ(ᠪᠠᠰᠦᠳ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ) ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠪᠤᠨ ᠰᠢᠷᠠᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠥᠴᠦᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠳᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠵᠠᠪᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠢ᠌ᠤᠨ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠲ᠋ᠤᠭᠤᠷᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠡᠮ ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠤᠷᠤᠭ ᠰᠡᠳᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠸᠡᠩ ᠬᠠᠨ ᠂ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ ᠳᠡᠢ ᠨᠥᠭᠦᠷᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠥᠳᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠤᠭ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠥᠪᠳᠡᠭᠦ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠠᠯᠠᠡᠡᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠵᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲ᠋ᠠᠳᠠᠨᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠪ ᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠳᠤᠰ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠶ‍ᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠯᠳᠦᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

1203 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠣᠷ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠥᠡᠳᠦᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ (ᠲ᠋ᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠡᠭᠤ ᠥᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ) ᠭᠡᠷᠡᠢ᠌ᠤᠨ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠦ ᠰᠢᠠᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲ᠋ᠤᠯᠠ ᠳᠤᠰ ᠳᠤᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠬᠤᠷᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠥᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠰᠣᠢ᠌ᠳᠤᠯ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠢ᠌ᠤᠨ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠰᠡᠩᠭᠦᠮ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠰᠢᠷᠡᠡᠡᠳᠦᠪᠡ᠃

1203 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲ᠋ᠡᠢ᠌ᠴᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠢ᠌ᠤᠨ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠢ ᠵᠡᠵᠡᠭᠡᠷ ᠥᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠷ ᠬᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠮᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠨ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠡᠡᠰᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭᠡᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠢ᠌ᠤᠨ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠠᠷ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠭᠤᠨ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃ ᠸᠡᠩ ᠬᠠᠨ ᠲ᠋ᠤᠭᠤᠷᠢᠯ ᠪᠠ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠰᠡᠩᠭᠦᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠪᠣᠷ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ 《ᠵᠡᠵᠡᠭᠡᠷ ᠥᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠢ᠌ᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠤᠨ ᠰᠥᠨᠦᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠡᠡᠷᠡᠳ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠥᠭ᠌ ᠵᠥᠭ᠌ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠪᠠ᠃ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠭᠤᠮᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠥᠭᠢᠨ ᠢ ᠤᠯᠵᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠥᠭᠢᠨ ᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠪᠠᠰᠦᠪᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠡᠡᠪᠴᠤ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠳᠠᠨᠢ ᠪᠠᠭᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠯᠤᠢ (ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ) ᠳ᠋ᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠢ᠌ᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠢ ᠮᠥᠭᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠵᠡᠮ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠡᠢ᠃

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠢ᠌ᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠭᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠨ᠂ ᠭᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠡᠡᠶᠤᠨ ᠰᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠰᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠠᠠᠤ ᠬᠤᠤᠪᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠪᠠ᠃ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠠᠯᠠᠤᠰᠢ ᠳᠢᠭᠢᠳ ᠬᠤᠷᠢ ᠡᠰᠡ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠬᠤᠤᠪᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠂ ᠲ᠋ᠠᠠᠳᠠᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠠᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃

1204 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲ᠋ᠡᠢ᠌ᠴᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠨᠢ᠋ᠮᠡᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠮᠠᠷᠭᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠠᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠢ ᠂ ᠵᠠᠲᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠠᠲ᠋ᠠᠷ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠢᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠤᠳ ᠲ᠋ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠨᠢ᠋ᠮᠡᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠤᠠᠴᠤ᠂ ᠨᠠᠠᠠᠤ ᠬᠤᠨ (ᠲ᠋ᠡᠦᠭᠡ ᠱᠠᠰᠳᠢᠷ ᠲᠤ ᠨᠠᠠᠠᠤ ᠬᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌) ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠴᠤᠭᠢᠵᠤ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠰᠢᠷᠠᠠᠠᠳᠤᠵᠤ ᠥᠭᠦᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠶᠡᠨ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠭᠦᠴᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠴᠤ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠ᠃ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠲᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠢᠨ ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠠᠨ᠂ ᠰᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠳ᠂ ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠴᠢᠭᠤᠳ᠂ ᠬᠤᠩᠭᠢᠷᠠᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠴᠦᠮ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃

ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲ᠋ᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ᠂ ᠤᠢ᠌ᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠳᠡᠳᠡᠳᠦᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠡᠯᠡᠵᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠠᠳᠠᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠳᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠤᠢ᠌ᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠭᠢᠯᠡᠵᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠢ ᠮᠥᠭᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠳᠠᠯ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ᠂ 1204 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠮᠦᠷ᠂ ᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳ ᠮᠠᠷᠭᠢᠳ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠰ ᠮᠠᠷᠭᠢᠳ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠳᠤᠠᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠡᠡᠮᠢ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠤᠸᠠᠰ ᠮᠠᠷᠭᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠥᠭᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃ ᠮᠠᠷᠭᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠠᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠬᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ᠃

1205 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠣᠷ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠮᠡᠷᠡᠳᠤ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠢ᠌ᠷᠤᠭ ᠬᠠᠨ ᠢ ᠰᠥᠨᠦᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠤᠮᠡᠷᠡᠳᠤ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠢ ᠮᠥᠭᠦᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠤᠸᠠᠰ ᠮᠠᠷᠭᠢᠳ ᠤᠨ ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤᠷᠪᠠᠡᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠣᠷᠤᠠᠠᠤᠯ ᠂ ᠴᠢᠮᠪᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠲ᠋ᠠᠳᠠᠨᠤᠰ ᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠪᠠ᠃

1205 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠨᠢ᠋ᠮᠡᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠡᠡᠮᠢ ᠵᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠨᠥᠭᠦᠷᠯᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠡᠰᠡ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠡᠮ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠤ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠴᠦᠰᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

1206 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨᠤᠨ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠡᠯᠢᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠲᠠᠭ ᠳᠠᠭᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠭᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠵᠡᠭᠦᠡᠰᠢ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠡᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠡᠡᠯᠳᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯᠡᠭᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠡᠮᠡ ᠲᠡᠶ᠂ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠪᠤᠭ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠡᠡᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠨ ᠡᠡᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠵᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠥᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠡᠡᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠪᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠ ᠶᠠᠷᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠨ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠪᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠦᠷᠦ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠭᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠡᠯᠢ ᠤᠯᠡᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠪᠠ᠃

1206 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠯᠤᠭ ᠪᠠ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠭᠦᠴᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠥᠷᠯᠦᠭ᠌ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ᠂ ᠵᠡᠪᠡ ᠶᠢ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

1207 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠵᠦᠴᠢ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠦᠮᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠪᠡ ᠭᠢᠷᠭᠢᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠤᠷᠦᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠠᠩ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

1211 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠯᠤᠭ᠂ ᠤᠢ᠌ᠭᠤᠷ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠲ᠋ᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠯᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠡᠷᠰᠯᠡᠨ ᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠢ᠌ᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠦᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠭᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠡᠳᠡᠨᠦᠰ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠥᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

1210 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠠᠳᠬᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠷᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠰᠢᠠᠠᠴᠢ ᠭᠦᠭᠡᠴᠤ (ᠪᠦᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠪ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌) ᠶᠢ ᠡᠴᠦᠰᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠭᠦᠭᠡᠴᠤ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠮᠥᠩᠯᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠰᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠯᠦᠡᠡᠰᠡᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠦᠭᠡᠴᠤ ᠪᠤᠯ ᠮᠥᠩᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠪ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠭᠦᠭᠡᠴᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠰᠦᠷ ᠲᠤ ᠡᠷᠳᠥᠢᠵᠤ ᠰᠠᠠᠠᠰᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠡᠢ᠃ ᠤᠷᠢᠳᠡᠪᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠢ ᠵᠤᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨᠠᠢ 《ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠤᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠤᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠥᠩ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠰᠡ ᠪᠣᠯᠭᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠪᠠᠰᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠭᠦᠭᠡᠴᠤ ᠨᠡᠩ ᠳᠠᠪᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠬᠤᠨ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠤ ᠤᠳᠴᠢᠬᠢᠨ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠥᠭᠦᠦᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠭᠦᠭᠡᠴᠤ ᠪᠦᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠰᠤᠷ ᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠ ᠥᠵᠡᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠤ ᠤᠳᠴᠢᠬᠢᠨ ᠶᠢᠠᠷ ᠭᠦᠭᠡᠴᠤ ᠶᠢ ᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠦᠭᠡᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠮᠥᠩᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠦᠯᠤᠨ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠨᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠭᠦᠭᠡᠴᠤ ᠶᠢ ᠡᠴᠦᠰᠯᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤᠤᠠᠠᠠᠠᠪᠠ᠃

1209 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠡᠭ᠎ᠠ ᠲ᠋ᠡᠩᠭ᠋ᠦᠳ (ᠪᠠᠰᠡ ᠰᠢᠶᠡ ᠤᠯᠦᠰ᠂ ᠬᠠᠰᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠡᠭᠤᠨ ᠰᠢᠶᠡ ᠤᠯᠦᠰ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌) ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1205 ᠡᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ 1207 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠡᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠍ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠡᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠡᠷᠴᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠢᠷᠭᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠴᠤᠭᠢᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠯᠢ ᠡᠡᠨ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ᠂ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠥᠭᠢᠨ ᠴᠡᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠩᠵᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠡᠪᠴᠢᠷᠡᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠪᠠ᠃

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠱᠠᠯᠠᠪᠳᠠᠨ ᠭᠢᠪᠠ᠃ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠮᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠥᠰᠦᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠡᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠤᠠᠠᠠᠠᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ 《ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠢᠪᠠᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠢ︕ ᠠᠮᠪᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠳᠡᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠢ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠡᠮᠦᠯᠡᠨ ᠡᠡᠯᠠᠵᠦᠬᠤᠢ᠂ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠡᠪᠡᠡᠤ ᠶᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠢᠪᠠᠭᠡᠭᠦ ᠡᠡᠪᠠᠰᠤ ᠨᠠᠳᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠰᠤᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠥᠭ᠍ᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠡᠷᠢᠭᠤᠨ ᠡᠡᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠦᠨᠠᠰᠤᠨ ᠪᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠵᠢᠠᠷ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠᠤ》 ᠭᠡᠪᠡ᠃

1211 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠢ᠌ᠴᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠵᠡᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠵᠦᠩᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠰᠢᠠᠠᠠᠵᠤ ᠭᠦᠷᠪᠡ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠦᠩᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠤᠬᠤᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠢᠯᠢ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠶᠢᠠᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠡᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠩᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠦᠷ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

1212 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠣᠷ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠵᠦᠩᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠡᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠬᠤᠱᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠪᠣᠳᠠ ᠴᠤᠭᠢᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠴᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠤᠷᠦᠡᠡᠰᠢᠯᠡᠡᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠯᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠭᠢᠵᠤ ᠂ ᠱᠠᠠᠲᠦ᠋ᠩ᠂ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ᠂ ᠡᡁᠧᠪᠧᠢ ᠂ ᠯᠢᠶᠤᠤᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

1214 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠸᠠᠩᠭᠢᠨ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠤ᠂ ᠡᠪᠰᠡᠭᠦ ᠵᠢ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠦᠩᠳᠦ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠡᠯᠴᠢ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠭᠢᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠨᠢ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠸᠸᠢ ᠱᠤᠤ ᠸᠠᠩ ᠸᠠᠩᠭᠢᠨ ᠶᠦᠩ ᠵᠢᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠢᠨ ᠴᠢᠭᠦᠸᠧ ᠭᠦᠩᠵᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠯᠡᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ᠂ ᠪᠠᠰᠡ ᠥᠯᠡᠮᠵᠢ ᠡᠡᠷᠪᠢᠨ ᠡᠡᠯᠳᠡ ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂ ᠪᠦᠰ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠤᠷᠢ ᠤᠨᠦᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠤ ᠬᠡᠤᠭᠡᠨ ᠢ ᠡᠷᠭᠦᠴᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠥᠩᠳᠤ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠤᠬᠤᠷᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠ᠃

1214 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠤᠸᠠᠠᠽᠦᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠸᠠᠩᠭᠢᠨ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠵᠦᠩᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠢᠶᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠪᠠᠶᠠᠠᠯᠢᠶᠠᠩ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠨ ᠤᠴᠢᠡᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠡᠷᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠸᠠᠩᠭᠢᠨ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠥᠨᠡᠡᠴᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠳᠡᠭᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠵᠦᠩᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ 1215 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠦᠩᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠡᠡᠪᠦᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠡᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠺᠢᠳᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶ‍ᠸᠯᠦᠢ ᠴᠦᠰᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠵᠦᠩᠳᠦ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠲ᠋ᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠪᠠᠶᠠᠠᠯᠢᠶᠠᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

1215 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠦᠯᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠᠳᠠ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃ 1217 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠠᠠᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠸᠧ ᠸᠠᠩ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

1217 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠥᠪᠠᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠲ᠋ᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠲ᠋ᠡᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠮᠠᠷᠭᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠠᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠥᠨᠦᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠪᠡ᠃ ᠰᠥᠪᠠᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠶᠢᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠤᠢ᠌ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠲᠤᠭᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠥᠨᠦᠭᠡᠪᠡ᠃

1218 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠪᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠯᠢᠶᠤᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

1204 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠥᠭᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠭᠦᠴᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠡᠡᠮᠢ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ 1208 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠭᠦᠴᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠺᠢᠳᠠᠨ (ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠯᠢᠶᠤᠤ ᠤᠯᠦᠰ) ᠳ᠋ᠤ ᠳᠤᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤᠴᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠲ᠋ᠦᠰ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠵᠥᠷᠦᠭᠦ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ 1211 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠴᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠳᠡᠮ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠤᠨᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠺᠢᠳᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠨ ᠡᠡᠪᠦᠪᠡ᠃ ᠭᠦᠴᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠡᠡᠪᠴᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠺᠢᠳᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠭ ᠭᠡᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠭᠳᠡᠭᠢ ᠡᠡᠷᠡᠳ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠢ ᠭᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠷᠤᠩᠭ᠋ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠡᠪᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠺᠢᠳᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠮᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠳᠠᠠᠳᠠᠭᠢ ᠡᠡᠷᠡᠳ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠤᠨ ᠲ᠋ᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠭᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ ᠭᠦᠴᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠢ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠺᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠮᠥᠭᠦᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠭᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠺᠢᠳᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

1219 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠮᠤᠷᠢᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠡᠡᠽᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠸᠽᠮ (ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ) ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠤᠷᠸᠽᠮ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠡᠡᠽᠢᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ 1217 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠰ ᠤᠯᠦᠰ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠳᠠᠪᠢᠨ ᠡᠡᠷᠡᠯᠵᠢᠶᠡᠴᠢᠨ ᠢ ᠭᠢᠳᠤᠨ ᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠪᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠡᠡᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠡᠯᠳᠡ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠡᠪᠴᠡᠢ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠱᠠᠯᠠᠪᠳᠠᠨ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠡᠡᠶᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠡᠡᠵᠢ᠃

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠸᠽᠮ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠸᠽᠮ ᠤᠨ ᠡᡁᠧ ᠵᠦᠩ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠭᠢᠪᠠ᠃

ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ (ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ) ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠷᠸᠽᠮ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠲ᠋ᠷᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ 1220 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠤᠠᠴᠤ᠂ 1220 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠬᠤᠷᠸᠽᠮ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠣᠠᠠᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠷᠸᠽᠮ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠰᠠᠮᠠᠷᠺᠠᠠᠳ᠋ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠳᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠤᠷᠸᠽᠮ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠥᠯᠳᠡ (ᠬᠠᠨ) ᠠᠯᠠ -- ᠥᠳ᠋ -- ᠳ᠋ᠢᠨ ᠮᠤᠠᠠᠠᠮᠠᠳ᠋᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠡᠡᠶᠤᠨ ᠰᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠡᠮᠢ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠨᠦᠰᠦᠮᠡᠡᠡᠴᠡ ᠵᠡᠪᠡ᠂ ᠰᠥᠪᠠᠭᠡᠳᠡᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠥᠷᠯᠦᠭ᠌ ᠳᠤ ᠲ᠋ᠠᠭᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ᠂ ᠰᠦᠯᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃

ᠬᠤᠷᠸᠽᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠰᠠᠮᠠᠷᠺᠠᠠᠳ᠋ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠭᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠠᠯᠠᠪ ᠡᠡᠷ ᠬᠠᠨ᠂ ᠱᠡᠢ᠌ᠭ ᠬᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠯᠠ ᠬᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠨᠡᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠡᠡᠪᠴᠤ ᠬᠤᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠬᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠥᠪᠠᠷ ᠵᠢᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠥᠢᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠠᠨ ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠨᠠᠩ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ 1220 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠮᠠᠷᠺᠠᠠᠳ᠋ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠤᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠠᠯᠠᠪ ᠡᠡᠷ ᠬᠠᠨ ᠡᠡᠷᠡᠢ ᠴᠢᠮᠠᠢ ᠡᠡᠮᠢ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠮᠠᠷᠺᠠᠠᠳ᠋ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠡᠡᠪᠦᠡᠡᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠴᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠸᠽᠮ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠥᠷᠦᠭᠡᠡᠴᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠡᠡᠮᠦᠳᠡᠷᠢᠶᠡ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠠᠳᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ 1221 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠡᠡᠪᠴᠡᠢ᠃

ᠰᠠᠮᠠᠷᠺᠠᠠᠳ᠋ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠭᠢᠵᠤ ᠡᠡᠮᠢ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠸᠽᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠳᠠᠨ ᠮᠤᠠᠠᠠᠮᠠᠳ᠋ ᠲ᠋ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠺᠠᠰᠫᠢ ᠳᠠᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠠᠠᠠᠨ ᠵᠡᠯᠢᠭᠦᠤᠨ ᠡᠡᠷᠡᠯ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠤᠰ ᠡᠡᠷᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠡᠮᠢ ᠵᠢᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠠᠠᠠᠮᠠᠳ᠋ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠪᠠᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠥᠭᠦᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠵᠠᠯᠠᠯᠳᠢᠨ ᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠯᠠᠯᠳᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠭᠢᠪᠠ᠃

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠯᠳᠢᠨ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ 1221 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠡᠡᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠷᠸᠽᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠯᠳᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠯᠳᠢᠨ ᠢ ᠰᠢᠨ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠪᠡ᠃ ᠵᠠᠯᠠᠯᠳᠢᠨ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠠᠯᠠᠯᠳᠢᠨ ᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠡᠡᠪᠴᠤ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠷᠸᠽᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠤᠨ ᠰᠥᠨᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠯᠳᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠯᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠪᠳᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠰᠢᠨ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠢ ᠭᠡᠳᠦᠯᠤᠨ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ᠌ ᠵᠥᠭ᠌ ᠡᠡᠮᠢ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠡᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠨ ᠢ ᠲ᠋ᠡᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ 《ᠰᠢᠨ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

ᠬᠤᠷᠸᠽᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠳᠠᠨ ᠮᠤᠠᠠᠠᠮᠠᠳ᠋ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠡᠪᠡ᠂ ᠰᠥᠪᠠᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠳᠠᠨᠤᠰ ᠡᠡᠽᠸᠷᠪᠠᠢ᠌ᠵᠡᠨ ᠢ ᠴᠦᠯᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠧᠷᠦᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠠ ᠴᠤᠭᠢᠵᠤ ᠂ 1222 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠳᠡᠢ ᠡᡁᠧ ᠯᠢᠩ (ᠺᠠᠤᠺᠠᠰ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ) ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠭᠢᠪᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲ᠋ᠤ ᠴᠦᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤᠷᠦᠪᠡ᠃ 1223 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠭᠢᠪᠴᠠᠭ ᠢ ᠢᠯᠡᠡᠡᠰᠡᠨ ᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠴᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠦᠰ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠤ ᠴᠦᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤᠷᠦᠪᠡ᠃ ᠤᠷᠦᠰ ᠪᠠ ᠭᠢᠪᠴᠠᠭ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠡᠪᠡ ᠂ ᠰᠥᠪᠠᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠤᠷᠦᠰ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠺᠠᠯᠺᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠵᠡᠪᠡ᠂ ᠰᠥᠪᠠᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌᠂ ᠤᠷᠦᠰ ᠂ ᠭᠢᠪᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠰᠥᠨᠦᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠴᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠤᠷᠦᠰ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠬᠤᠪᠡᠡᠤ ᠱᠥᠭᠦᠷᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠡᠽᠦᠹ ᠳᠠᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠡᠡᠷᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ᠂ ᠪᠣᠯᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠦᠪᠡ᠃ ᠪᠤᠯᠭᠠᠷᠴᠦᠳ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠨ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠪᠠ ᠂ ᠰᠥᠪᠠᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠠᠨ ᠲ᠋ᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠵᠡᠭᠦᠡᠰᠢ ᠪᠣᠴᠠᠪᠠ᠃

1219 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠸᠽᠮ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠡᠶᠡᠯᠡᠵᠤ ᠶᠡᠪᠦᠡᠡᠤ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠯᠢᠤ ᠵᠦᠩ ᠯᠤ (ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠴᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ) ᠂ ᠵᠡᠪᠡᠷ ᠢ ᠱᠠᠠᠲᠦᠩ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠡᠯᠳᠡᠷᠳᠤ ᠪᠤᠮᠪᠦ ᠴᠠᠩᠴᠦ᠋ᠨ ᠡᠡᠷᠰᠢ ᠶᠢ ᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠦᠡᠡᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠠᠩᠴᠦ᠋ᠨ ᠡᠡᠷᠰᠢ (ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠯᠠ᠂ ᠴᠤᠠᠠᠤᠮ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠤ ᠴᠥ᠋ ᠵᠢᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌) ᠯᠡᠢ ᠵᠧᠤ (ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠠᠲᠦᠩ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶ‍ᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ) ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠴᠡᠩᠴᠦ᠋ᠨ ᠡᠡᠷᠰᠢ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠡᠡᠪᠴᠤ ᠂ 1219 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠯᠠᠢ ᠵᠸᠤ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ᠂ 1227 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠬᠤᠷᠸᠽᠮ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠮᠠᠷᠺᠠᠠᠳ᠋ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ 1222 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠴᠡᠩᠴᠦ᠋ᠨ ᠡᠡᠷᠰᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠡᠡᠪᠴᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠡᠳᠦᠡᠳᠡ ᠤᠴᠡᠷᠡᠡᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ 1223 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠠᠩᠴᠦ᠋ᠨ ᠡᠡᠷᠰᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠱᠠᠠᠲᠦ᠋ᠩ ᠤᠨ ᠯᠠᠢ ᠵᠸᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠮᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠸᠽᠮ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ 1224 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠠᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠃ 1225 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠦᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠪᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ 1219 – 1225 ᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲ᠋ᠠᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠱᠠᠯᠠᠪᠳᠠᠨ ᠭᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠂ 1218 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲ᠋ᠠᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠠᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠯᠢ ᠳ᠋ᠧ ᠸᠠᠩ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠨᠡᠮᠰᠢᠭᠡᠤᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ 1219 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠮᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲ᠋ᠠᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠡᠶ ᠥᠵᠡᠯᠴᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠡᠡᠤ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠡᠡᠵᠢ᠃

1226 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠃ 1226 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲ᠋ᠡᠩᠭ᠋ᠦᠳ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠢ (ᠭᠢᠳᠡᠳ ᠶᠢᠠᠷ ᠯᠢᠩᠵᠸᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌) ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠢ ᠪᠦᠰᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠯᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠳᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠵᠤ ᠂ ᠲ᠋ᠠᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠳᠠ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠯᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠵᠥᠭ᠌ ᠶᠢᠠᠨ ᠡᠡᠮᠢ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠡᠷᠴᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠢᠷᠭᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠴᠤᠭᠢᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠡᠡᠪᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ᠃ ᠲ᠋ᠦᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢ ᠲᠦᠷ ᠴᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠢ ᠭᠠᠳᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 1227 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠡᠡᠩᠭᠢ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠢ᠌ ᠱᠢ ᠵᠸᠤ᠂ ᠯᠢᠨ ᠳᠤᠤ᠂ ᠲ᠋ᠤᠤ ᠵᠸᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠡᠡᠪᠴᠤ ᠂ ᠲ᠋ᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠯᠥᠩᠳᠧ (ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠯᠢᠤ ᠫᠠᠨ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ) ᠳ᠋ᠤ ᠭᠦᠷᠴᠡᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ᠴᠤ ᠳᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠯᠢᠤ ᠫᠠᠨ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠤᠰᠠᠪᠠ᠃ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠯᠢᠤ ᠫᠠᠨ ᠱᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠱᠦᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠢ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠵᠠᠮ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲ᠋ᠠᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠯᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠡᠯᠴᠢ ᠲ᠋ᠦᠮᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠳᠤᠯᠤᠨ ᠴᠠᠷᠪᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠭᠢᠯᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ 1227 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠡᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠪᠠᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠦᠰ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠯᠢᠤ ᠫᠠᠨ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠴᠢᠩ ᠱᠦᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠢ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ ᠪᠠ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠂ ᠥᠷᠯᠦᠭ᠌ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ᠂ 《᠁ ᠮᠢᠨᠤ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠨᠠᠷ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠁》 ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ᠄ 《᠁ ᠮᠢᠨᠤ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠭᠢᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠥᠯᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠰᠢᠨ ᠬᠠᠨ (ᠲ᠋ᠠᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠯᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ) ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠳᠦᠭᠠᠢ︕ ᠁》 ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠠᠰᠡ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ 《ᠲᠦᠩᠭ᠋ᠤᠸᠠᠨ ᠪᠣᠭᠤᠮᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠯᠡᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠡᠷᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠦᠷᠠᠨ (ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ) ᠢ ᠲᠦᠰᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠲ᠋ᠤᠯᠠ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠡᠪᠳᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠭᠡ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠰᠥᠩ ᠤᠯᠦᠰ᠂ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠥᠰ ᠲᠡᠶ ᠤᠴᠢᠷ᠂ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠰᠥᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠮ ᠭᠤᠶᠤᠪᠠᠯ ᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠠᠷ ᠥᠭᠡᠢ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲ᠋ᠡᠷᠡ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠠ ᠳᠠᠩ ᠵᠸᠤ (ᠡᡁᠸᠨᠡᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᡁᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ) ᠂ ᠳ᠋ᠸᠩᠵᠸᠤ (ᠡᡁᠸᠨᠡᠨ ᠮᠦᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠸᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ) ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠷᠦᠵᠤ ᠂ ᠲ᠋ᠠᠭᠢᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠰᠢᠠᠠᠠᠮᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠦᠩᠭ᠋ᠤᠸᠠᠨ ᠪᠣᠭᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠤᠯᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠡᠯᠦᠰ ᠬᠤᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠳᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠴᠥᠭᠦᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤᠯᠡ᠂ ᠭᠡᠳᠥᠢᠪᠠᠷ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠡᠴᠢᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠥᠭᠡᠢ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠲ᠋ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠪᠳᠡᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠢᠯᠪᠠᠷ ᠪᠢᠯᠡ》 ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠬᠡᠨᠳᠡᠢ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠮᠢᠳᠤ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠦᠯᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠰ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠷᠳᠡ ᠥᠵᠢᠨ ᠮᠦᠨ᠃

ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠶ‍ᠢᠰᠦᠭᠡᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠢ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠡ ᠨᠢᠵᠡᠭᠡᠤᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠠ ᠳᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ᠂ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠥᠭᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃

ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ ᠨᠢ᠂ ᠵᠦᠴᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠲ᠋ᠦᠯᠦᠢ᠂ ᠥᠷᠦᠴᠢ᠂ ᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠦᠴᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠲ᠋ᠦᠯᠦᠢ ᠳᠦᠷᠪᠠᠭᠦᠯᠡ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠷᠳᠡ ᠥᠵᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠥᠷᠦᠴᠢ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠳᠡᠪᠦᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠦᠬᠢᠳ ᠨᠢ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠨ ᠪᠠᠭᠢ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠢ᠌ᠭᠡᠨ ᠭᠦᠩᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠢ᠂ ᠳᠦᠮᠡᠯᠤᠨ ᠭᠦᠩᠵᠤ ᠂ ᠡᠡᠯᠳᠦᠯᠦᠡᠡᠡᠨ ᠭᠦᠩᠵᠤ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠷᠳᠡ ᠥᠵᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠬᠢᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠯᠠᠢ ᠭᠦᠩᠵᠤ᠂ ᠡᠡᠯ ᠡᠡᠯᠳᠤᠨ ᠭᠦᠩᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠡᠡᠯᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠠᠠᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠍ᠯᠡᠯ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 33242
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ