ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠂ ᠲᠤᠯᠤᠢ

ᠳᠤᠯᠤᠢ 1193 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠪᠠᠯᠢ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠪᠦᠷᠳᠡ ᠥᠵᠢᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠵᠥᠴᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ 1227- 1229 ᠡᠤᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠤᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠢ ᠵᠠᠭᠢᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

1229 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲ᠋ᠤᠯᠤᠢ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰ ᠢ ᠥᠡᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠤᠯᠤᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠮᠠᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠦᠵᠤ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠬᠤᠷᠸᠽᠮ ᠢ ᠳᠦᠪᠰᠢᠦᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠯᠴᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠢᠮᠠᠭᠳᠠ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ 《ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠥᠭᠦᠷ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠠᠠᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠠ᠂ ᠲ᠋ᠤᠯᠤᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃

1211 - 1217 ᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠤᠯᠤᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃

1219 - 1225 ᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠤᠯᠤᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠬᠤᠷᠸᠽᠮ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠡᠡᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠪᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠡᠡᠷᠡᠳ ᠵᠢᠴᠢ ᠥᠪ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠡ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦᠨᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

1207 ᠡᠤᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠤᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠢ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃

1225 ᠡᠤᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠤᠢ ᠳᠤ ᠤᠨᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤᠷᠤᠮ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ᠃

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠮᠢᠳᠤ ᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠢ ᠳᠤ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ᠃

1226 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠡᠴᠡ 1227 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠤᠯᠤᠢ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

1227 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠯᠤᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

1229 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠳᠤᠯᠤᠢ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

1230 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠳᠤᠯᠤᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃

1231 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠤᠯᠤᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠ ᠪᠣᠭᠤᠮᠳᠠ ᠲᠦᠩᠭ᠋ᠤᠸᠠᠨ ᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠤ ᠵᠢᠢ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠨ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠡᠱᠥᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠤᠷᠦᠡᠡᠰᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ 1232 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠣᠷ᠂ ᠲ᠋ᠤᠯᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠦᠪ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠴᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠦ᠋ᠨ ᠵᠸᠤ (ᠤᠳᠦᠭᠢ ᠡᡁᠸᠨᠡᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠤᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ) ᠵᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠰᠠᠨ ᠹᠧᠩ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠪᠣᠳᠠ ᠨᠢᠷᠭᠡᠨ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠡᠯᠳᠡᠷᠳᠤ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠ ᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠡᠮᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠳᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ᠂ ᠲ᠋ᠤᠯᠤᠢ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠤᠮᠡᠷᠡᠰᠢ ᠪᠣᠴᠠᠠᠠᠤ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠦᠭᠡ ᠳᠦᠯᠭᠡᠴᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠥᠵᠡᠵᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠥᠢᠷ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠡᠮᠢᠨ ᠵᠤᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠭᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠢ᠌ᠦᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠦᠭᠡ ᠨᠡᠷ ᠠᠳᠢᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠢ ᠳᠤ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲ᠋ᠤᠯᠤᠢ ᠪᠣᠴᠠᠠᠠᠤ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠥᠭᠦᠵᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠶ‍ᠢ (1193 - 1232) ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭᠡ᠃

ᠳᠤᠯᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠡᠭ᠎ᠠ᠂ ᠢᠩ ᠡᠤ ᠬᠤᠸᠠᠩᠳᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠰᠥᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠷᠦᠢ᠌ ᠽᠦᠩ ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠳᠤᠯᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠲ᠋ᠤᠯᠤᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠩ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩᠳᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 13685
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ