ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ

ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠡᠴᠠ ᠣᠷᠭᠤᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨ ᠬᠠᠨᠤᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠳᠦᠩᠭᠦᠭᠡᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠠᠯ ᠤᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠳᠤ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠢᠰᠢᠭᠡ ᠴᠤ ᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠡᠵᠠᠨ ᠤ ᠭᠢᠨᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠴᠤ ᠭᠦᠡᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠳ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠬᠠᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠷ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠳᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠭᠤᠵᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠫᠡᠪᠯᠦᠧ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠣᠰᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠫᠡᠪᠯᠦᠧ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠡᠴᠠ ᠳᠦᠷᠪᠠᠵᠤ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠳ ᠣᠷᠤᠰ ᠲᠡᠶ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠨᠡᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠣᠷᠤᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠫᠡᠪᠯᠦᠧ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠳᠤ ᠡᠳᠤᠢ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠱᠤᠤᠭᠢᠯᠳᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠷᠤᠪᠠᠯ ᠰᠦᠷᠡᠭᠡᠢ ᠰᠤᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠫᠡᠪᠯᠦᠧ ᠣᠠᠠᠳᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠨ ᠥᠨᠦᠰᠦᠭᠡᠳ 《ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃ ᠡᠳᠠ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭᠠᠳᠤ ᠠᠠᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠵᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠣᠷᠤᠰ ᠭᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠫᠡᠪᠯᠦᠧ᠂ ᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠳᠠᠪᠭᠢ ᠲᠡᠶ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠮᠰᠺ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌᠂ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠺᠤᠯᠴᠠᠺ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠤᠯᠱᠸᠸᠢᠭ᠌ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠢᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠹᠢᠼᠸᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠦᠷᠠᠯ ᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠴᠤ ᠺᠤᠯᠴᠠᠺ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠣᠮᠰᠺ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠣᠰᠠᠳᠴᠤ᠂ ᠠᠷᠮᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠴᠠᠯᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡᠰᠦᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠦᠶᠡᠷ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠠᠠᠳᠠ ᠡᠪᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠣᠢ᠌ᠮᠠᠷ ᠰᠢᠭ᠌ ᠣᠪᠣᠯᠵᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠪᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠢᠽᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠠᠠᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠪᠴᠢᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠦᠮᠦᠰᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠫᠡᠪᠯᠦᠧ ᠨᠥᠭᠦᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠣᠷᠭᠤᠨ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢᠳᠠ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠵᠠᠳᠠ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠴᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠫᠡᠪᠯᠦᠧ ᠣᠷᠳᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠠᠠᠠᠪᠠ᠃

ᠫᠡᠪᠯᠦᠧ ᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠠᠠᠠᠯ ᠨᠢ ᠣᠷᠳᠤ ᠣᠷᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠵᠠᠢ᠌ᠨ᠂ ᠳᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠭᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠺᠤᠯᠴᠠᠺ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠭᠡᠯᠳᠡᠷᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠨᠠ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠯ᠂ ᠭᠠᠰᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯᠳᠤᠨ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠭᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠤᠸᠠᠠᠠᠯᠠᠯᠳᠤᠨ ᠱᠤᠤᠭᠢᠠᠠᠤ ᠮᠠᠳᠤ ᠠᠵᠢ᠃

《ᠬᠤᠵᠢᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠢ ᠦᠷᠦᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠪᠠᠴᠤ ᠮᠠᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠣᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠭ᠌ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠᠴᠤ ᠥᠩᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠨ 《ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠳᠡᠭ᠍ᠵᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠤᠯᠱᠸᠸᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠠᠠᠤᠯ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠨᠤᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠪᠣᠷᠢ ᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠫᠡᠪᠯᠦᠧ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠮᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ᠂ ᠰᠠᠧᠨ ᠮᠦᠷᠦᠽᠦᠧ ᠢ ᠬᠤᠵᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠥᠭᠦᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠂ ᠪᠢᠳᠠ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠪᠰᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠶ᠎ᠠ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠢᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠳᠡᠪᠰᠡᠴᠢᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠫᠡᠪᠯᠦᠧ ᠵᠠᠪᠠᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠭᠡᠰᠤ ᠴᠤᠠᠠᠤᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠠᠠᠰᠤᠷᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠠ ᠰᠦᠨᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠫᠡᠪᠯᠦᠧ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠳᠤ ᠰᠤᠠᠠᠳᠤᠭᠤ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠳ ᠲᠡᠶ ᠣᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠠᠷᠢᠭᠢᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ᠂ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠫᠡᠪᠯᠦᠧ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ᠂ ᠦᠬᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠭᠦᠯ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠣᠠᠠᠳᠤᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠳᠤᠩ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠡᠮᠦᠰᠴᠡᠢ᠃ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠠᠳᠢᠰ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠫᠡᠪᠯᠦᠧ ᠤᠨ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠥᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠪᠣᠰᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠥᠭᠡᠷ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠠᠠᠤᠯᠠᠩ ᠲᠡᠶ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠫᠡᠪᠯᠦᠧ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ᠂ ᠦᠬᠢᠨ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠳᠤᠳᠤᠨᠤ ᠳᠠᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠭᠡᠨ ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ 《ᠡᠳᠠ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠳᠤ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠰᠦᠷᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠪᠠ᠃

ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠷᠠᠪᠠᠴᠤ ᠫᠡᠪᠯᠦᠧ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠤ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠠ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠩᠠᠠᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠦᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠫᠡᠪᠯᠦᠧ ᠤᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠱᠤᠠᠠᠤᠭᠤᠷᠠᠠᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠮᠠᠯ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠶᠢ ᠣᠤᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ 《ᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠭᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠰᠢᠭ᠌ ᠥᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡᠶ᠎ᠡ᠃ ᠰᠠᠶ‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠣᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠳᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠤᠩᠭᠧᠷᠡᠨ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠢ ᠳᠠᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠨᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠣᠳᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠦᠨᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤᠪᠷᠠᠭ ᠭᠢᠭᠦ ᠱᠠᠮᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯᠳᠤᠨ ᠱᠤᠤᠭᠢᠯᠳᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠳ ᠫᠡᠪᠯᠦᠧ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠬᠤᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠭᠢᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ 《ᠮᠢᠨᠤ ᠦᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠥᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠢᠵᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠡᠴᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠴᠦᠯᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ᠂ ᠴᠢᠨᠤ ᠥᠭᠡ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠬᠤᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠰᠠᠴᠤᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠣᠯᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠠᠮᠠ ᠬᠠᠯᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠰᠤᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠡᠪᠰᠢᠶᠡᠪᠠᠴᠤ ᠰᠤᠨᠢᠷᠠᠠᠠᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠰᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠳᠤᠨ᠂ ᠠᠪᠠᠬᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠯᠡᠭ᠌ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠡᠪᠣᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠤᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠸᠴᠢᠷ ᠲᠡᠶ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠷᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠤᠪᠣᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠡᠭᠡᠮᠦᠭ᠌ ᠬᠤᠤᠰ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠤᠨ ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠱᠠᠠᠠᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ᠂ ᠡᠭᠡᠮᠦᠭ᠌ ᠢ ᠴᠤᠠᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠯᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠠᠠᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠭᠡᠳ ᠫᠡᠪᠯᠦᠧ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠭᠡᠭᠡᠪᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠢᠨᠤᠭ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ︕ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠯᠳᠠ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ︖ ᠣᠳᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠫᠦ᠋ ᠠᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠯᠱᠸᠸᠢᠭ᠌ ᠤᠳ ᠢ ᠪᠣᠳᠠ ᠨᠢᠷᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠲᠤᠩ ᠠᠮᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ︕ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠫᠦ᠋ ᠯᠠᠪ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠳᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠦᠨᠡᠠᠴᠢ ᠠᠯᠪᠠᠳᠤ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠢ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠠᠠᠠᠯᠠᠭ ᠣᠢ ᠳᠤ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠣᠤᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠤᠠᠠᠳᠤᠭᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠣᠢ᠌ᠪᠠᠷᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ 

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠴᠠᠩᠨᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠥᠭᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ᠃ ᠣᠳᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠫᠦ᠋ ᠠᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠫᠡᠪᠯᠦᠧ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃

ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠯᠢ ᠭᠡᠳᠥᠢᠨᠡᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠠᠴᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠨᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠫᠦᠰᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠡᠴᠠ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠴᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ 《ᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠣᠴᠢᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠶ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠳᠠᠷᠠ ᠣᠷᠤᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠪᠣᠴᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ 《ᠫᠡᠪᠯᠦᠧ ᠮᠢᠨᠢ᠃ ᠪᠢ ᠣᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠡᠭᠦᠵᠤ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ 

ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠳᠠᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠮᠠᠠᠠᠴᠠ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠫᠣᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠴᠦᠯᠮᠤᠵᠤ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃

ᠡᠨᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠮᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠ ᠴᠤᠭᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠤᠳ ᠳᠦᠩᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠫᠡᠪᠯᠦᠧ ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠨ ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠤᠯᠭᠤᠷ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠰᠠᠠᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠴᠢ ᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠹᠧᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠳᠠᠪᠭᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠵᠤ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠥᠩᠲᠤᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠳ ᠡᠴᠠ ᠠᠠᠠᠳᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠸᠠᠩ᠂ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠪᠢ᠂ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠰ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠫᠦᠷᠪᠦ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠠᠠᠴᠢ᠂ ᠣᠷᠤᠰ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠨᠢ ᠫᠡᠪᠯᠦᠧ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠨᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠫᠦᠰᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠵᠤ ᠣᠴᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠷᠢᠭᠢᠳᠠᠨ ᠵᠠᠪᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠠᠶᠤᠯ ᠠᠶᠤᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ᠂ ᠠᠮᠢᠰᠠᠠᠤᠯᠯᠠᠠᠠᠤ ᠵᠠᠢ ᠬᠤᠮᠰᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠨᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨ ᠭᠦᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠤᠷ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠢ᠌ᠴᠢᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠡᠨᠠ ᠪᠣᠷᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠴᠠᠠᠳᠠ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠯᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠶ᠂ ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠯᠢᠩᠪᠣᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠷᠭᠢᠯ ᠪᠣᠷᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠠᠠᠠᠯᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠣᠴᠢᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠡᠢ᠌ᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄ 《ᠴᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠠᠪᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠷ ᠡᠴᠠ ᠣᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃

ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠨ ᠨᠥᠭᠦᠷᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠰ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠠᠠᠳᠠ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠴᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠡᠴᠠ ᠭᠡᠷᠭᠢᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠷᠪᠦᠯᠦᠡᠭ᠌ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠽᠦᠩᠲ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠵᠤ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ 《ᠣᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠥᠭᠦᠭᠦ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠰᠡᠭᠡᠭᠦ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠥᠭᠦᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠭᠦ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠰᠡᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠠᠠᠤ᠂ ᠰᠡᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠥᠵᠡᠯᠴᠡᠭᠦ ᠴᠠᠭ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠢ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠳᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠴᠢ ᠨᠡᠷ ᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠠᠠᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠭᠤᠷᠢᠳᠠᠨ ᠰᠢᠷᠳᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠣᠯᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢ ᠭᠣᠢ᠌ᠮᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠢ ᠳᠠᠨᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ︕ ᠭᠡᠳ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠢ ᠠᠵᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠨᠢᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤᠪ᠃ ᠵᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠠᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠠᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠮᠤ ᠪᠠᠯᠭᠤᠵᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ᠂ 《ᠭᠣᠢ᠌ᠮᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ᠂ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠡᠷ᠂ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ᠁》 ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠥᠭᠡ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠯᠵᠡᠢ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ︕ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠳᠠᠪᠳᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ᠃ ᠪᠢ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰ ᠲᠡᠶ ᠰᠥᠯᠪᠠᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠠᠤᠨ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠦᠵᠡ᠃ ᠭᠦᠤ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠳᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠶ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠰᠦᠨᠠᠰᠤ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠢ᠌ᠳᠮᠡᠭᠡᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠪᠣ ᠡ ᠳᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ᠂

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠ᠃ ᠪᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠥᠭᠡᠷ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠦᠵᠡ᠃ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠦᠨᠳᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠶᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠬᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠢ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠵᠠᠨᠤᠠᠠᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳᠤ 《ᠴᠢ ᠶᠠᠪᠣ᠃ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠᠠᠠᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠵᠦᠪ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠶ ᠨᠢᠭᠡᠳᠴᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠠᠵᠢ᠃ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠥᠭᠦᠤᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠯᠠ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠠᠮ ᠲᠡᠶ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠲᠡᠶ ᠮᠠᠳᠤ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠲᠡᠶ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠨᠡᠨ ᠵᠦᠪ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠴᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠣᠷᠤᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠫᠣᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠢ ᠳᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠲᠡᠶ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠮᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠷᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠨᠢᠰᠤ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠣᠭᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠳ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠰᠠᠯᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠦᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠦᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠳ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠣᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠥᠭᠡᠷ ᠠᠪᠣ ᠮᠢᠨᠢ᠃ ᠪᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠤᠯ ᠨᠢ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠮᠠᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠢᠤ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ᠃ ᠭᠦᠤ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠦᠷᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠰᠢᠭ᠌᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠨᠦᠰᠤᠶ᠎ᠠ᠃ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠪᠣ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠨᠦᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠢ ᠦᠨᠦᠷᠯᠠᠨ ᠦᠨᠦᠰᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠠᠠᠴᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠷᠴᠢᠪᠠᠴᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠣᠠᠳᠤᠷᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠠᠳᠠ ᠡᠭᠡᠷ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠰᠢᠭ᠌ ᠣᠭᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠮᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠬᠤᠶᠠᠭ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠨᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠠᠳᠠ ᠳᠤ 《ᠫᠦᠷᠪᠦ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠢᠳ ᠲᠡᠶ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠪᠣ ᠳᠤ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ》 ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠨᠠᠷᠠ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠭᠤᠷ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠᠳᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠤᠯᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠵᠢᠷᠪᠢᠯᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 20270
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 01
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ