ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ

ᠡᠪᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠭᠡᠭᠦᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠡᠴᠠ ᠣᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠫᠧᠩ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠣᠪᠢᠶᠠᠰᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠳ ᠭᠠᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠳ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠥᠭᠡ ᠴᠤ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠭᠦᠶᠤᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠳᠦᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠤᠯᠪᠣᠭᠤᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠣᠠᠠᠵᠠ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠱᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ 《ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠵᠤᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠢ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠪᠣᠢ︖》 ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠷᠵᠠᠢ᠌ᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭ᠍ᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠳᠤᠬᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠴᠤ ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠲᠦᠯᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮᠠᠳᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠠᠠᠰᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠰᠡ ᠠᠪᠣᠪᠠᠯ ᠪᠢ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠪᠠ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠨᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠭᠠᠭᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠣᠠᠠᠤᠰᠭᠢᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠪᠠᠭᠡᠢ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠴᠠᠮᠴᠠᠨ ᠤ ᠮᠦᠷᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠵᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠣᠠᠠᠵᠠ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠰᠠᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠸᠯᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠫᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠰᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠰᠢᠭᠦᠷᠡᠨ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠯᠢᠭᠠᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠰᠢᠷᠳᠠᠯᠴᠠᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠡᠨᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠠᠳᠢᠰᠬ᠎ᠠ ᠣᠯᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠤᠷᠬᠢ︕ ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠠᠮᠢᠰᠠᠠᠤᠭᠠᠳᠠᠪᠠᠴᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠩᠠᠠᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭ᠍ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠤᠤᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠢᠳ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠤ᠃ ᠳᠤᠷᠤᠰᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠷᠤᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠤᠨᠤᠮᠢᠲ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠸᠴᠢᠷ ᠳ᠋ᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠵᠢᠪᠵᠤᠠᠳᠠᠮᠪᠠ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠤ ᠳ᠋ᠨ ᠽᠦᠩᠲ᠋ᠤᠩ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠱᠢ ᠺᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠨ ᠪᠠᠳᠮᠠᠳᠤᠷᠵᠢ ᠱᠠᠩᠵᠠᠪ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠱᠠᠩ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠪᠠ᠃

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠪᠣᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠵᠤ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠰᠤᠳᠤ ᠶᠠᠷᠭᠠᠯᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠵᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠭᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠠᠠᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠪᠣᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠴᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠠᠷᠵᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠦᠵᠡᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ︕ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠲᠤ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠬᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠣᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠪᠢᠳᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠲᠦᠮᠡᠠᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠨ ᠭᠠᠰᠠᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢᠳᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠪᠣᠭᠤᠯ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠣᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠭᠤᠯ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠭᠠᠰᠠᠯᠠᠠᠤ ᠴᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠠᠠᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠠᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠳᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠠᠶ‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠤᠤᠷᠠᠩᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠦᠳᠡᠷ ᠡᠷᠡᠰ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠢ ᠵᠠᠨᠤᠨ ᠬᠤᠷᠤᠰᠠᠠᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠦᠷᠠᠯᠵᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠳᠬᠤᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠯ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠨ ᠭᠡᠯᠳᠦᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠴᠢᠷᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠠ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠤᠮᠳᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠣᠷᠠᠭᠠᠴᠢ᠃ ᠪᠢ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠪᠠᠴᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠴᠤ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠪᠣᠴᠠᠯᠵᠤ ᠱᠤᠤᠭᠢᠨ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠨ ᠣᠨᠠᠵᠤ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠡᠨᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠪᠰᠢᠭ᠍ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠴᠠᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠠᠸᠠᠩ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠭᠤᠮᠪᠣ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠠ ᠬᠤᠶ‍ᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠢ ᠣᠨᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠠᠠᠠᠳᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠷᠡᠮᠡᠭᠡᠢ ᠴᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠴᠤ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠭᠠᠡᠡᠴᠡᠭᠦ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠯᠠ ᠳᠤᠳᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠤᠮᠪᠣ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠶᠠᠷᠤᠨᠢ ᠰᠸᠮᠢᠶ‍ᠦᠨᠦᠧ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠭᠤᠶᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠯᠴᠢ ᠯᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠦ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠠᠸᠠᠩ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠰᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠰᠤᠷᠴᠤ ᠵᠤᠳᠤᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠰᠢᠷᠭᠤᠯᠵᠢ ᠰᠢᠭ ᠣᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠨ ᠭᠦᠯᠢᠭ᠍ᠳᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠵᠥᠭᠡᠷ ᠦᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠤᠮᠪᠣ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠠ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠴᠠᠸᠠᠩ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠰᠦᠳᠡᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠣᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠳᠦᠷᠠᠢ᠌ᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠤᠯᠦᠩ ᠢ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠤᠠᠠᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠨᠤᠶᠠᠨ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠡᠨᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠣᠭᠤᠯ ᠢ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠴᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠰᠦᠳᠡᠢ ᠭᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠵᠢᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠨ᠂ ᠴᠠᠸᠠᠩ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ 《ᠭᠡᠳᠤ ᠪᠣᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠪᠠᠨᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠶᠠᠩᠴᠢᠶᠠᠨ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠣ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤᠪ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠣ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠸᠠᠩ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠶᠠᠩᠴᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠡᠷᠭᠢᠮᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠤ ᠠᠩᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠴᠤᠭᠢᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠭᠡᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠠᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠰᠸᠯᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠫᠣᠤ ᠪᠠᠷ ᠫᠣᠤᠳᠠᠠᠠᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠭᠢᠯᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠷᠤᠢ ᠴᠠᠸᠠᠩ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠴᠤ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠳ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠵᠤᠳᠤᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠤ᠃ ᠪᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠪᠴᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠴᠤ ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠴᠠᠸᠠᠩ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠭᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠵᠡᠯᠴᠡᠭᠦ ᠯᠠ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠴᠠᠸᠠᠩ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠴᠤᠠᠠᠤᠮ ᠡᠨᠠ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠢ ᠲᠡᠶ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠤᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠣᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠬᠤᠵᠢᠮᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠁ ᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠰᠢᠷᠳᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠠᠯᠢ᠃ ᠪᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠦ ᠵᠢᠳᠭᠦᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠴᠠᠸᠠᠩ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠪᠠᠠᠠᠠᠳᠤᠯᠳᠠᠢ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠣᠰᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠳᠤᠮᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠤᠷ ᠡᠰᠢ ᠳᠠᠰᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠠᠯᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ᠎ᠠ ᠣᠯᠤᠰ ᠣᠷᠤᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠩ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ᠃ ᠵᠠ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠲ᠋ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠠᠲ᠋ᠠᠮᠠᠨ ᠰᠸᠮᠢᠶ‍ᠦᠨᠦᠧ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠳᠠᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠣᠳᠤ ᠭᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ᠌ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠶᠡᠭᠡ᠃ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠳ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤᠪ ᠳ᠋ᠠ︕

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠨᠦ ᠣᠷᠤᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠪᠦᠷᠭᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠴᠠᠯᠮᠠᠵᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠷᠠ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠢ᠌ᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠤᠤᠰ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠢ᠌ᠮᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠭᠡᠮ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠫᠣᠤᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠫᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠳ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠠᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠᠳᠴᠤ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠯ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠦᠭᠦᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠ ᠬᠠᠶᠠ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠳᠠᠪᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠫᠣᠤ ᠳᠠᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠱᠤᠤᠭᠢᠨ ᠢᠰᠭᠢᠷᠴᠤ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠣᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠳᠤᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠫᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠬᠤᠯᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠰᠠᠯᠭᠢᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠢ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠳᠤᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠤᠯᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠱᠤᠤᠭᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠷᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠰᠠᠠᠤᠭᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠤ ᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠮᠠᠩᠬᠠᠢ᠌ᠨ ᠴᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠡᠴᠠ ᠡᠨᠠ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 19792
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 01
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ