ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ

ᠥᠭ᠍‍ᠭᠢᠶᠡᠮᠦᠷ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠰᠦᠷᠡᠭᠡᠢ ᠰᠤᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠩᠭᠢᠷᠭᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠥᠭᠯᠢᠭᠡᠴᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠳᠦᠰᠦᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠣᠷᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠭᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠳ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠦᠩᠭᠡᠵᠢ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠨᠤᠭ ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ ᠠᠯᠠᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠦᠷᠳᠥᠢᠭᠦ ᠴᠤ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠴᠠᠢ᠌ᠪᠣᠷ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠢ᠌ᠭᠦᠯᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠯᠠ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠᠨ᠂ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠣᠨᠢᠶᠠᠷᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠨᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠠ ᠭᠦᠭᠡᠮᠳᠦᠭ᠌ ᠣᠨᠢᠶᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠦᠯᠦ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠠᠵᠢ᠃

ᠳᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠶᠠᠷᠤ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ᠂ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠡᠨᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠵᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠬᠤᠯᠤ ᠲᠡᠶ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ᠂ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ 《ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ》 ᠭᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠷ᠂ ᠨᠠᠮ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ᠃

ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠠᠵᠢ ᠭᠦᠤ ᠭᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠳᠡᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠠᠩᠭᠢᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠠᠳᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠦᠷᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠯᠢᠠᠠᠤ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠣᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠡᠰᠡᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠯᠡ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠢᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠢ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠢᠳ᠂ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠥᠯᠪᠠᠭᠡ ᠨᠡᠷ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠯᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ︖

ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠢ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠴᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠮᠰᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠸᠠᠩ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠢ ᠠᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠲᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠᠯ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠤ ᠴᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠰᠢᠤ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠯᠪᠠᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠴᠤ ᠮᠦᠨ ᠳᠡᠨᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠦᠤ ᠴᠤ ᠮᠦᠨ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠨᠠᠮᠤᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠭᠢᠯᠠᠨ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠡᠷᠡᠰ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠴᠠᠠᠳᠠ ᠳᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ ᠡᠭᠡᠵᠡᠭᠡᠢ ᠪᠣᠴᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠡᠨᠠ ᠵᠢᠯ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠡᠯ ᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠲᠦᠯᠠᠰᠢ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠢ᠌ᠨᠤᠭ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠥᠭ᠍ᠰᠤᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠠᠠᠱᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠤᠨ ᠱᠤᠠᠠᠰᠢᠪᠠ᠃

ᠭᠦᠷᠡᠯ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠨᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠶᠠᠪᠠ᠃ ᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠨ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠠᠷᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠴᠤ ᠭᠦᠷᠡᠯ ᠭᠦᠤ ᠲᠦᠯᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠦᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠮᠤᠯᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠬᠠᠤᠨ ᠢ ᠡᠮᠭᠦᠯᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠠ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨᠠᠤ︖ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠭᠦᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠡᠯ ᠰᠤᠴᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨᠠᠤ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠁ ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤ᠃ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠡ᠂ ᠳᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠢ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠦ︖ ᠬᠠᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠭᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠷᠡᠯ ᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠠᠠᠵᠤᠮ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ᠂ 《ᠪᠢ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠨᠤᠭ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠲᠦᠯᠡᠭᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠦᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠭᠡᠳ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠰᠢ ᠳᠠᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠂ 《ᠬᠠᠢ᠌ᠨᠤᠭ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ︖》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠡ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠨ ᠭᠤᠴᠤ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠂ ᠳᠠ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠦ︖

ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠠᠠᠠᠨ ᠬᠠᠤᠨ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠵᠢᠩᠭᠡᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠤᠭᠤ ᠰᠢᠭ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃

ᠳᠤᠮᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠳᠤᠨᠤᠭ ᠲᠡᠶ᠂ ᠭᠡ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠣᠶᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠢᠭᠠᠷᠢ ᠭᠦᠯᠢᠮ ᠲᠡᠶ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠭᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠪᠠᠳᠠᠢ ᠵᠠᠪᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠭᠦᠷᠡᠯ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠥᠢᠪᠠᠷ ᠡᠨᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠳᠠ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠯᠢᠩᠪᠣ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠳᠤᠩ ᠪᠦᠰᠡ ᠰᠤᠯᠠᠠᠠᠠᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠯᠤᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠡᠮᠦᠰᠴᠡᠢ᠃

ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ᠂ ᠣᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠮᠤᠠᠠᠤᠷ ᠰᠥᠭᠦᠮ ᠭᠢᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠠᠩᠰᠠ᠂ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠣᠷᠳᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠᠨ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠰᠢᠷᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠷᠡᠯ ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠨᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢ᠃ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ 《ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠣᠯᠠᠮ ᠴᠤ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠦᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠢᠷᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠢᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠷᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡ ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠠᠠᠠᠯᠳᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠳᠤᠨᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦ᠋ ᠁ ᠵᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠰᠠᠭᠤ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠢᠭᠠᠷᠢ ᠪᠣᠠᠠᠴᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠦᠷᠡᠯ ᠭᠦᠤ ᠳᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠣᠷᠢᠳᠠᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠵᠤ ᠵᠢᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤᠨ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠴᠤᠮᠴᠣᠢ᠌ᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠳ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠦᠳᠦᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠵᠢᠯᠭᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠴᠢᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ ᠶᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠡᠴᠠ ᠭᠤᠶᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠠᠩᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠩᠨᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ 《ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠣᠨᠤᠴᠢᠠᠠᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠭᠦᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠭᠡᠰᠦᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠪᠣᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠤ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ ᠳᠤ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠳᠤ ᠡᠵᠠᠨ ᠨᠢ 《ᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠴᠤ ᠵᠠᠷᠤᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠳ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠰᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ 《ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠶ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠪᠠ᠃ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠡᠵᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠳ ᠦᠨᠳᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠭᠦᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ 《ᠳᠡᠨᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠮᠰᠢᠭ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠭᠠᠢ᠌ᠭᠤᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠯᠠ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠵᠠ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠴᠢᠨ ᠢ ᠱᠤᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠴᠢᠳ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠳᠦᠷᠪᠠ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠣᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠮᠦᠷᠳᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠵᠢᠮᠢᠶᠠᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠬᠤᠨᠤᠪᠠ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠴᠢᠳ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠥᠭ᠌ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠣᠯᠠᠮ ᠪᠦᠷ ᠬᠤᠯᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠵᠥᠭ᠌ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠭ‍ᠬᠦᠵᠤ ᠥᠡᠵᠢᠭᠡᠳ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠳᠠᠷᠤᠪᠠ᠃ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠣᠪᠣᠯᠵᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠢ᠌ᠤᠠᠪᠣᠷᠢ ᠨᠢ ᠠᠶᠤᠠᠠᠤ ᠡᠮᠢᠶᠡᠭᠦ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠤᠯᠢᠠᠠᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠦᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠦᠷ ᠴᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ 《ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠠᠪᠣ ᠪᠦᠭᠦ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ᠁》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠵᠥᠭ᠌ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠢᠭᠡᠮᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠴᠤᠠᠠᠤᠮ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ ᠬᠠᠷᠠᠮᠨᠠᠠᠠᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠨ 《ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠦ︖》 ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠰᠢᠨᠤᠵᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠭᠢᠵᠤ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠨᠢᠯᠪᠣᠵᠤ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠦᠯᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠦᠷᠡᠯ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠭᠦᠷᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠢᠮᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠯᠠ ᠠᠠᠠᠠᠮᠠᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠭᠦᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠦᠯᠡᠭᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠭᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠰᠤᠨ ᠲᠦᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠠᠮᠤᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠁ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠷᠡᠯ ᠭᠦᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠳᠡᠷᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠥᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠰᠢᠠᠠᠠᠮᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠭᠡᠮᠰᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠮᠦᠷᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠴᠠᠭ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠪᠠᠷ ᠴᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠷᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠶ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠠᠢ᠌ᠮᠠᠢ ᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠠᠠᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠣᠢ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠ ᠲᠡᠶ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠤ ᠲᠡᠶ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠰᠠᠴᠠᠭᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠨᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠢᠪᠠ᠃

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠣᠪᠣᠯᠵᠠᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠶᠡᠷᠭᠡᠭᠦ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠮᠦᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠳᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠡ᠃ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠪᠣᠢ︖

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠳᠤᠭᠢᠠᠠᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ 《ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡ᠃ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠯᠢᠨ ᠪᠠᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠡᠨᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠨᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠤ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ᠃ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌᠃ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠵᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠣ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠳ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠣ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠠᠪᠣ ᠮᠠᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠨᠤᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠠᠪᠣᠴᠢᠠᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠠᠪᠣ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠲᠡᠶ᠂ ᠱᠤᠠᠠᠰᠢᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠱᠠᠩ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠣᠢ᠃ ᠣᠨᠤᠭᠠᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠠᠠᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠡᠪᠡᠳᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠳᠤ ᠣᠷᠤᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠷᠢ᠃ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠤ᠃ ᠪᠢ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠣᠠᠳᠠᠵᠤ ᠴᠤ ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ᠃ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠯᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠷᠡᠯ ᠭᠦᠤ ᠪᠣᠴᠠᠪᠠ᠃

ᠭᠦᠷᠡᠯ ᠭᠦᠤ ᠮᠤᠳᠤ ᠠᠴᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠨ ᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠭᠡᠯᠡ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠠᠠᠰᠠᠨ 《ᠰᠢᠪᠠᠭᠡ ᠭᠢᠶᠠᠠᠠᠳᠤ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠨᠤᠭ ᠨᠢ ᠵᠢᠭ᠍ᠳᠡ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠯᠠᠠᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠷᠤ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠭᠤᠸᠠᠢ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠵᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠰᠤᠠᠠᠳᠤᠭᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠡ ᠨᠢ ᠴᠤᠯᠴᠠᠷᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠦᠤ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠤᠰᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠴᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ ᠲᠦᠯᠡᠭᠡ ᠠᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠲᠦᠯᠡᠭᠡ ᠠᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ︖ ᠁ ᠲᠦᠯᠡᠭᠡ ᠠᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠲᠦᠯᠡᠭᠡ ᠠᠴᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠨᠡᠨ ᠥᠭᠡ᠃ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠤ᠂ ᠲᠦᠯᠡᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠤᠠᠠᠳᠤᠭᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠶᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠤ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠳ ᠬᠤᠳ ᠢᠨᠢᠶᠠᠨ ᠱᠤᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠢᠯᠵᠠᠨ ᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠦᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠫᠦᠯ ᠭᠢᠨ ᠦᠰᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠪᠣᠰᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠷᠠᠵᠠ ᠪᠣᠯᠴᠢᠠᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢᠯᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠳᠠᠮᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠬᠠᠳᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠰᠢᠯᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠴᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠠᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠭᠠᠴᠢᠠᠠᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠪᠣᠯ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤᠠᠠᠤᠢ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠᠭᠤᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠ ᠭᠡᠳ ᠳᠠᠮᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠷᠴᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠦᠪ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠡᠷ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠠᠩᠰᠢᠭ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢᠩᠭᠢᠪᠠᠯ ᠡᠵᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠪᠠᠠᠤ ᠰᠤᠷᠤᠵᠤ ᠁ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠁ ᠵᠤᠭᠤᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠶ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢᠨᠤ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠦᠪ᠃ ᠬᠤᠪᠠᠠᠤ ᠰᠤᠷᠤᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠰᠤ ᠵᠤᠭᠤᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠢᠳᠠ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨ ᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠵᠢᠷᠢᠯᠵᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠂

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠡ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠰᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠵᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠪᠠᠯᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠰ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠦᠷᠡᠯ ᠭᠦᠤ ᠣᠨᠠᠨ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ 《ᠢᠨᠢᠶᠡᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠣᠯᠤᠰ ᠢ ᠱᠤᠤᠯᠠᠵᠤ ᠣᠠᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠠᠯᠳᠠᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠦᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠨᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠰᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠵᠤ ᠣᠴᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠠᠢ᠌ᠯᠴᠢᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ᠌ᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠯᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠂

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠤᠠᠠᠤᠮ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠯᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ ᠤᠤ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠦ᠋ ᠭᠡᠮ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠨᠢᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠣᠴᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠭ᠍ᠰᠡᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ ᠲᠦᠰᠢᠵᠤ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤᠪ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠢᠵᠠ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦ᠋᠃ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠰᠠᠵᠢᠯᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠭᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠴᠠᠠᠳᠠ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭᠦ ᠰᠢᠠᠠᠠᠮ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ 《ᠠᠪᠣ ᠡ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠣᠶᠤ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠰᠤᠨᠤᠰᠠᠠᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠣᠷᠤ ᠲᠡᠶ ᠥᠭᠡ ᠠᠵᠢ᠃

ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠲᠥᠪ ᠪᠣᠯᠵᠤ 《ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠦᠦ᠃ ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠭᠢᠩᠰᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ 《ᠵᠠ ᠭᠦ᠋᠂ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠢᠭᠤᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠮᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠰᠢᠮᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠭ᠍ᠰᠦᠷᠴᠤ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠭᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠥᠪ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠯᠠᠠᠤᠵᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠨᠠᠮᠤᠰᠭᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠵᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠭᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠳᠠᠢ ᠨᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨᠠᠤ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠠᠪᠠ ᠦᠦ︖

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠦᠳᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠠᠠᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠦᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠭᠢᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠰᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠦᠯᠵᠡᠢ᠂ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠢᠯᠠ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ᠃ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠃ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠵᠠ ᠵᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠪᠠ᠃

ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠵᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠠ ᠵᠢᠯ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠮᠦᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠢ ᠪᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠨᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠡᠭᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠢᠯᠵᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠥᠰᠢᠶᠡᠭᠦ ᠳᠦᠷᠢ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠴᠢᠪᠠ᠃

ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤᠠᠠᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠢ᠌ᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠤᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠢ᠌ᠪᠣᠷ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠴᠡᠪᠳᠡᠭ᠌ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠶᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠷᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮᠠᠠᠠᠴᠠ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠮᠠᠠᠳᠤᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠡᠪᠣᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠵᠤ ᠪᠣᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠶᠠᠩᠴᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠳᠤᠠᠠᠳᠤᠢ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠭᠤᠸᠠᠢ᠂ ᠭᠦᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠯᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠭᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠨ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠡᠨᠠ ᠮᠤᠠᠳᠠᠭ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠢ᠌ᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠯ᠎ᠡ᠃

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠡᠭᠡᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ ᠮᠠᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠤᠯᠢ ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠦᠷᠤᠯ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠦᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠭᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠭ ᠡᠭᠡᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ᠃ ᠨᠠᠳᠠ ᠰᠢᠭ ᠣᠰᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠲᠡᠶ᠂ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠨᠢᠭᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠪᠢᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠴᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠢᠯᠠᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠲᠡᠶ ᠰᠥ᠋ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠠᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠤ ᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠣᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠣᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠪᠠᠴᠢᠠᠠᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠯᠠ ᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠠ ᠭᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠮᠥᠰᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠂ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠠ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠢᠷᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠠᠠᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠭᠡᠨ ᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦᠰᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠤ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠠᠠᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠶᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠴᠠᠠᠳᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠴᠤ ᠭᠦᠯ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠴᠢᠠᠠᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠢ᠌ᠮᠠᠷ ᠳᠦᠷᠠᠯᠵᠠᠨ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠨᠡᠨ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠠᠠᠵᠤᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠵᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠮᠦᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠦᠨᠡᠨ》 ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠵᠠᠯᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤᠭᠢᠪᠠ᠃ ᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠣᠴᠢᠠᠠᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠰᠤ ᠨᠢᠭᠤᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ 

ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠢᠷᠢ ᠬᠠᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠯᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠠᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠦᠮᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠠᠠᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠤ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠪᠠᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠭᠡᠯᠡ᠂ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠯᠠᠠᠤᠭᠤᠯᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠤ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ ᠦᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠪᠣᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠳᠤᠨᠤᠴᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠳᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ 《ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠡᠰᠡ ᠰᠤᠨᠤᠰᠪᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠤᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠨᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠴᠤᠠᠠᠤᠮ ᠭᠡᠨ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢ ᠬᠤᠨᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠪᠢ ᠤᠢ᠌ᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠡᠴᠠ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠭᠢᠵᠤ ᠭᠦᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠦᠭᠦ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠴᠤ 《ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ》 ᠵᠢᠡᠨ ᠳᠠᠰᠤᠯᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠪᠣ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷᠭᠢᠯ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠳᠤᠭᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠮᠠᠠᠵᠢᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠵᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠤᠷᠭᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠷᠭᠢᠯ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠰᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠨ ᠮᠠᠨᠠᠩᠳᠠᠵᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠢᠷᠢ ᠬᠠᠨ ᠨᠢ ᠨᠢᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠭᠦᠳᠡᠯᠤᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠳᠦᠷᠡᠯᠭᠡ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠢ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠨᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠠᠵᠠ ᠭᠡᠢ ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠠᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠣᠷᠤᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠵᠠᠯᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠠᠪᠠᠳᠠᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠣᠷᠢᠳᠠᠭᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠠᠤᠨ ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯᠯᠡᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 18499
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 05
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ