ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ

ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠢᠳ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠤᠨ ᠣᠰᠠᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠭᠡᠪᠳᠡᠵᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠨᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠡᠯᠳᠡᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤ ᠥᠭᠡ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠤᠤᠵᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠭᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭ᠌ ᠢ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ᠃

ᠪᠠᠳᠤ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠳᠤᠮᠤ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠶᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠢᠪᠠᠭᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠤ᠃ ᠠᠪᠣ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ 《ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠵᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠣᠢ︖》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠦᠯᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠷᠤᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠠᠪᠣ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠥᠭᠡᠷ᠂ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ ᠣᠳᠤ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠨᠢᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠶᠤᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤ 《ᠠᠪᠣ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠥᠭᠡᠷ᠃ ᠣᠳᠤ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ 《ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠁》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠪᠠᠳᠤ ᠳᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠣᠯᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠠᠮᠢᠰᠠᠠᠤᠯᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ᠃ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠢ᠌ᠠᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠤ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠠᠳᠠᠪᠠ ᠦᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠠᠴᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠵᠠᠭᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠨᠳᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠥᠨᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠷᠯᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠪᠠ᠃

《ᠠᠪᠣ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠭᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠠᠠᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠠᠴᠢᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠡᠴᠠ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠡᠮᠳᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠲᠦᠷ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠦᠭᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠡᠴᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠪᠠᠷᠣᠢ᠌ᠵᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰᠭᠡ ᠨᠢ ᠵᠠᠩᠭᠢᠷᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠠᠯᠵᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠰᠡᠭ᠍ᠰᠦᠷᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠠᠠᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠤ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳ ᠨᠠᠮ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠳᠤ 《ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ》 ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢᠭᠢ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠡ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠰᠤᠯᠢᠠᠠᠳᠠᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠌ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠵᠩᠭᠢᠷᠠᠨ᠂ ᠠᠮᠢᠰᠠᠠᠤᠯᠯᠠᠠᠠᠤ ᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠰᠤᠯᠳᠠᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠰᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠨ ᠪᠦᠳᠡᠭᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠤᠰ ᠳᠤᠨᠢ ᠨᠡᠯᠥᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠵᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠠᠠᠠᠵᠤ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠤ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠷᠳᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠪᠣᠤᠨ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠭᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠢᠨ᠎ᠡ᠃

ᠳᠠᠷᠠ ᠣᠷᠤᠢ ᠣᠶᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠬᠤᠷᠢᠠᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠷᠤᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠤᠭᠢᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠦᠰᠤᠨ ᠰᠢᠭᠢᠷ᠂ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠯᠦᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠶᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ 《ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠨ ᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠳ ᠥᠭᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠥᠭᠦᠯ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠳᠤᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠭᠡᠷ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠣᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠡᠷ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡᠢ ᠣᠷᠤᠰ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃

《ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠠᠠᠤ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠭᠤᠶᠤᠠᠠᠤ ᠨᠢ᠄

ᠣᠶᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠡᠷ ᠪᠢᠳᠠ᠂ ᠣᠯᠤᠰ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠠᠠᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠤᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠢ ᠦᠨᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤᠪᠷᠠᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠩᠠᠠᠠᠷᠤᠨ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠷᠠᠠᠠᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖》 ᠭᠡᠵᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ᠌ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠠᠪᠣᠠᠭᠤᠨ 《ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠺᠤᠮᠢᠰᠰᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠨᠤᠮ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢᠯᠡᠨ ᠰᠤᠷᠴᠤ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠨᠡᠷ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠦᠮ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ 〈ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠴᠤᠳ〉 ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠥᠭᠡᠷ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠦᠪᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠶᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ 《ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠴᠤᠳ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ᠃

ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠤᠭᠤ ᠳᠠᠶᠠᠭ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠥᠭᠡ ᠳᠠᠭᠤ ᠴᠥᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠶ᠂ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠣᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠤ ᠱᠠᠯ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠤᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ᠂ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠣᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠨᠢᠠᠠᠳᠤ ᠳᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠥᠭᠡ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠᠭᠠᠷ ᠭᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠠᠠᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠵᠤ 《ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠢᠯᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠣᠴᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠥᠭᠦᠵᠤ ᠦᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ 《ᠪᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠠᠤ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠠᠠᠤ ᠣᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠴᠢᠮᠳᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠴᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠣᠢ︖》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭ᠍ᠳᠡᠨ᠂ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠭᠡᠭᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠨᠥᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠠᠵᠢ᠃

ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠣᠴᠢᠷ ᠳᠣᠢ᠌ᠮᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠭᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠷᠠᠢ ᠯᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠰᠢᠭ ᠁ ᠣᠭᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤᠪ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠣᠠᠠᠴᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠰᠢᠴᠣᠢ᠌ᠩᠠᠠᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠴᠠᠩ ᠳᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠬ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠺᠤᠠᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠠᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠥᠭ᠌》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠪᠳᠡᠭᠦ ᠰᠢᠠᠠᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠠᠠᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠳᠤ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠠᠴᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠷᠴᠢᠠᠠᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠭ᠍ᠰᠦᠷᠪᠡ᠃ ᠡᠴᠢᠭᠡ᠂ ᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠡᠵᠢ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠢ ᠪᠣᠴᠠᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠠᠯᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠠᠩᠳᠠᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠴᠢᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠪᠣ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠡᠵᠠᠤᠨ ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠠᠪᠠᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠢᠭᠡᠪᠠᠯ ᠳᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ ᠬᠤᠤᠷ ᠯᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠳᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠴᠦᠮ ᠶᠠᠷᠭᠠᠴᠢᠨ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠭᠡᠮ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠳᠠᠳᠠ ᠯᠠ ᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠠᠠᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠶ‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠣᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠯ᠂ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠳᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠶᠠᠷᠭᠠᠴᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠢᠨ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠥᠨᠦᠰᠦᠭᠡᠳ 《ᠠᠪᠣ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠭᠡᠮᠰᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠵᠤ ᠳᠠᠶᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠦᠰᠴᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠠᠠᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢ᠌ᠤᠠᠴᠤ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠸᠠᠩ ᠡᠴᠠ ᠭᠤᠶᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠳᠠᠪᠢᠨ ᠯᠠᠩ ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠢᠰᠴᠤ᠂ ᠪᠢᠷᠳᠠᠩ ᠫᠣᠤ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠ᠃

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠯᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠠᠠᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ 《ᠪᠢ ᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠡᠷᠰᠠᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡ ᠳ᠋ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠥᠵᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠃ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠴᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠩ ᠱᠥᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠡ᠂ ᠪᠢ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠴᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠠᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠵᠥᠭᠡᠷ ᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠢ ᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠰᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠯᠠ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠭᠦᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠳᠤᠷᠠᠠᠤ ᠲᠤᠩ ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ ᠴᠢ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠤ ᠴᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠢᠤ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠨᠤᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ ᠡ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠰᠢᠤ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠡ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳ᠋ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠣᠰᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠰᠢ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤᠪ᠃ ᠴᠢ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠤᠢ᠌ᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠴᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠨ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠳᠤ ᠴᠤ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠴᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠮᠦᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠡᠪᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠢ ᠢᠯᠪᠢᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠡᠪᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠤᠷ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠰᠡᠯᠪᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠡᠴᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠮᠢᠵᠢᠯᠵᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠴᠤᠩᠭᠢ᠌ᠵᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠢᠨᠢ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠨ ᠦᠷᠴᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠰᠢᠷᠠᠠᠠᠳᠤᠨ ᠰᠢᠨᠠᠯᠵᠤ ᠳᠤᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠢᠳᠤ ᠳᠦᠷᠯᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠰᠢᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠶᠠᠰᠤ ᠣᠪᠣᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠶᠠᠭ᠂ ᠪᠠᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠠᠠᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠰᠤᠠᠳᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠲᠦᠩᠵᠢᠠᠭᠠᠷᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠠᠵᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠰᠤ ᠳᠠᠭᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠡᠷ᠂ ᠴᠡᠪᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠤᠪᠰᠢᠷᠠᠠᠠᠤᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠣᠴᠢᠷ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠥᠭᠡᠪᠠᠭᠠᠳᠦᠷ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠵᠢᠵᠢᠩᠭᠡᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠳᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ ᠣᠠᠠᠳᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠠᠮᠤᠷ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠭᠦ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠶᠢ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳ ᠳᠠᠪᠳᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ 《ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠃ ᠪᠠᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠭᠦ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠍ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠰᠢᠳᠭᠡᠨ ᠣᠯᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠤᠠᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠦᠷᠤ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠰᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠩ ᠵᠤᠷᠢᠭ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠵᠢᠳᠭᠦᠰᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠪᠠᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠭᠦ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠍ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠰᠢᠳᠭᠡᠨ ᠣᠯᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠯᠴᠠᠠᠠᠤ ᠠᠵᠢᠶᠠᠮᠤ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠩᠰᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠢᠶᠠᠠᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠵᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡ᠃ ᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠡᠨ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠷ ᠣᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠭᠡᠢ᠌ᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ᠃ ᠵᠤᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠴᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠣᠷᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠣᠷᠤᠰ ᠶᠠᠠᠵᠤᠤᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠳᠠ ᠳᠠᠯᠢ᠌ᠠᠠᠴᠢ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠵᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠭᠦᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠣᠷᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃ ᠬᠤᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠤ᠃ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ ᠁ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠺᠤᠮᠢᠰᠰᠠᠷ ᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠤ ᠪᠦᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠨᠢᠯ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠨᠢᠯ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠤᠪᠢᠰᠠᠠᠠᠯ ᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠳᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤᠪ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ᠃ ᠪᠢ ᠴᠤ ᠭᠡᠮᠰᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠯᠠᠪ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠤ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌᠃

ᠳᠠᠰᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠭᠦᠮ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠰᠠᠠᠤᠯᠯᠠᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠭᠦᠭᠡᠷᠭᠡ ᠥᠯᠢᠶᠡᠭᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠰ ᠭᠡᠯᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢᠳᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠳᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ ᠴᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠢ᠃ ᠪᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠶ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢᠩᠭᠢᠪᠠᠯ ᠭᠢᠯᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠡᠳ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ᠂ ᠭᠦᠴᠢᠷ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠨ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠨᠤᠵᠤ ᠰᠦᠷᠡᠭᠡᠢ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠴᠤᠭ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠨᠢᠳᠤ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ 《ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠰᠢ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 18492
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 05
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ