ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠂ ᠠᠰᠤᠭᠢᠸ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠡᠡᠰᠦᠭᠢᠸ᠎ᠡ 1320 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠤ᠂ 1328 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠶ‍ᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠠᠠᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠡᠰᠦᠭᠢᠸ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠢᠳᠡᠳ ᠴᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠳᠢᠶᠠᠨ ᠱᠦᠨ ᠳ᠋ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠡᠡᠰᠦᠭᠢᠸ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠡᠰᠦᠭᠢᠸ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠡᠰᠡᠨᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠮᠦᠨ᠃ 1328 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠰᠡ᠊ᠨᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠨᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠴᠸᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠠᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠽᠢ ᠡᠡᠰᠦᠭᠢᠸ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠤᠠᠠᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠹᠧᠥᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠯᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠨᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠡᠡᠰᠦᠭᠢᠸ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠴᠡᠭᠦ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠮᠦᠨ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ (ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠥᠽᠥᠩ) ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠶᠠᠠᠳᠠᠮᠤᠷ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠢ ᠡᠡᠯᠪᠠᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠲᠦᠪᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠸᠸᠠᠽᠦᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠵᠡᠶᠡᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠪᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠳᠢᠶᠠᠨ ᠱᠦᠨ ᠳ᠋ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠰᠦᠭᠢᠸ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠰᠡᠨᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠥᠶᠡᠯᠡᠳ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠪᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠳᠢᠶᠠᠨ ᠱᠦᠨ ᠳ᠋ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠰᠦᠭᠢᠸ᠎ᠡ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠥᠶᠡᠯᠡᠳ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠤᠷᠦᠰᠢᠡᠡᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠬᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠪᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠳᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠲᠦᠪᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠮᠠᠠᠠᠴᠠ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠸᠠᠩᠴᠢᠨ ᠢ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠪᠣᠭᠤᠮᠳᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠢ᠌ᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠶᠠᠠᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠤᠬᠳᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠳᠦᠡᠳᠡ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠸᠠᠩᠴᠢᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠠᠠᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠶᠡᠡᠳᠡᠮᠦᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠱᠡᠩᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠴᠤᠭᠢᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠯᠤᠭᠠᠠᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠰ ᠳᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠢᠶᠡᠨ ᠱᠦᠨ ᠳ᠋ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠰᠦᠭᠢᠸ᠎ᠡ 1328 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠶ‍ᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠠᠨ ᠡᠡᠯᠳᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠡᠭᠠᠳ ᠡᠡᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠰᠢ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠠᠠᠠᠢ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠠᠵᠠ ᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠷᠳᠤ ᠵᠤᠭᠢᠶᠡᠯ 《ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢ》 ᠳ᠋ᠤ 《ᠮᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠷ ᠷᠡᠴᠡᠪᠠᠭ (ᠡᠡᠰᠦᠭᠢᠸ᠎ᠡ) ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠯᠢᠪᠡ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠡᠷ᠂ ᠶᠡ᠊ᠨᠳᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠶᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠵᠤ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠡᠡᠰᠦᠭᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠡᠨᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠤ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 7307
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ