ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ 1400 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠤ᠂ 1416 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠰᠡᠭᠤᠪᠡ᠃ ᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲ᠋ᠤᠠᠠᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠷᠢ ᠤᠪᠤᠭᠳᠠᠢ ᠹᠸᠤᠳᠠᠯᠴᠤᠳ ᠡᠷᠭᠡ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠳᠠ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠳᠤᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠤᠭᠢᠳᠠᠭ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠦᠮ ᠤᠨ ᠹᠧᠤᠳᠠᠯ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠨᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠵᠦᠪᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠ ᠴᠸᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠨ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠪᠠ᠃ ᠵᠠᠯᠮᠠᠨ ᠬᠠᠨ (ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠡᠳᠡᠭᠢ ᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ) ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠦᠵᠤ᠂ ᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂  ᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠ ᠴᠸᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠢ ᠡᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠰᠡ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠰᠠᠮᠤᠷ ᠭᠦᠩᠵᠤ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠠᠠᠠᠠᠮᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠵᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠰᠡᠮᠦᠷ ᠭᠦᠩᠵᠤ ᠪᠣᠯ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠭᠢᠨ ᠮᠥᠨ᠃ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠤ ᠬᠤᠤᠠᠠᠠᠢ ᠶᠢ ᠡ᠊ᠨᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠨ ᠡᠡᠯᠠᠭᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠮᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠶᠤ ᠬᠤᠤᠠᠠᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠠᠮᠤᠷ ᠭᠦᠩᠵᠤ ᠪᠠᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠳᠠᠪᠣᠨᠠᠩ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠸᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠷᠭᠡᠮ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠢ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠰᠠᠮᠤᠷ ᠭᠦᠩᠵᠤ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠪᠠ᠂ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠠᠠᠠᠮᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠳᠠᠨᠤᠰ ᠢ ᠤᠯᠵᠡᠯᠠᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠮᠤᠷ ᠭᠦᠩᠵᠤ ᠶᠢ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠠᠠᠠᠮᠤ ᠶᠢ ᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠪᠠᠠᠠᠠᠮᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠦᠷᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠷᠠᠢ᠌ᠤᠠᠴᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠷᠤᠪᠠ᠃

ᠰᠠᠮᠤᠷ ᠭᠦᠩᠵᠤ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠳᠤᠭᠤᠨ (ᠪᠠᠠᠠᠠᠮᠤ) ᠊ᠢ᠌ ᠡᠡᠪᠦᠷᠡᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠄ 《ᠡᠡᠮᠢ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠡᠰᠡᠷᠡᠵᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ ᠴᠢ᠂ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠳᠤᠭᠤᠨ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ᠴᠢ᠂ ᠡᠭᠡ ᠭᠦᠤ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠡᠡᠯᠡᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠠᠠᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠤ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠤᠶᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠮᠤᠷ ᠭᠦᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠳᠤᠭᠤᠨ ᠢ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠷᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠳᠤᠭᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠦᠷᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠨ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠤᠳᠠᠭᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠸᠠᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠷᠭᠡᠮ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠠᠨ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠢ ᠵᠠᠭᠢᠷᠴᠤ ᠳᠡᠲ᠋ᠡᠷ (ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ) ᠊ᠢ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠱᠠᠯᠠᠪᠳᠠᠨ ᠭᠢᠪᠠ᠃

1434 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠢ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠭᠳᠡᠪᠡ᠃

1435 - 1436 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠳᠤᠷᠵᠢᠪᠠᠢ ᠴᠸᠩᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠲᠡᠶ ᠴᠤ ᠡᠡᠯᠡᠯᠳᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲ᠋ᠤᠷᠵᠢᠪᠠᠢ ᠨᠡᠷ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠡᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠥᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠠᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ (ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠡᠯᠡᠱᠡ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠣᠢ) ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠠᠵᠸᠤ᠂ ᠰᠤᠢ᠌ᠵᠸᠤ᠂ ᠯᠢᠶᠠᠩᠵᠸᠤ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠠᠳᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠭᠢᠨ ᠪᠣᠰᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠡᠴᠠ ᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠵᠢᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠭᠢᠳᠠᠯ ᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠷᠭᠡᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠡᠡᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠦᠯᠳᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠡᠰ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃

1438 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠳᠤᠷᠵᠢᠪᠠᠢ ᠨᠡᠷ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠦᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠤᠷᠵᠢᠪᠠᠢ ᠠᠯᠠᠭᠳᠡᠵᠤ ᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠭᠤᠨ ᠢ ᠥᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠄ 《ᠥᠨᠤ ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠠᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠡ᠊ᠨᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠ ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠡᠴᠢ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠤ ᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠ ᠡᠴᠠ ᠡᠡᠪᠦᠷᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠦᠷᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲ᠋ᠤᠭᠤᠨ ᠭᠢᠯᠢᠩᠨᠠᠵᠤ ᠄ 《ᠶᠠᠭ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠂ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠭᠢᠨ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ︖》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠡᠯᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠠᠳᠠᠢ 1426 - 1438 ᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠳᠠᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 7156
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ