ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ
ᠶᠢᠰᠦ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠤᠨᠤᠮᠢᠲ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠣᠨᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠ ᠪᠣᠭᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠳ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠨᠤᠮᠤᠠᠠᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠨ᠂ ᠡᠮᠡᠰ ᠣᠬᠢᠳ ᠢ ᠭᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠳᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠭ‍ᠬᠦᠵᠤ ᠳᠦᠷᠪᠠᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠠᠠᠯᠠᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠌ᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠰᠠᠯᠤᠨ ᠣᠭᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠤ ᠬᠠᠳᠠᠵᠤ ᠫᠣᠤ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠭᠡᠨ ᠢ ᠠᠯᠠᠪᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠰᠢᠮᠰᠢᠷᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠰᠢ ᠣᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠴᠦᠯᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠣᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃

ᠮᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠱᠤᠤᠭᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠳ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠪᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠫᠣᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠦᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠵᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠮᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠫᠣᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠱᠤᠷᠤᠯᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠨᠠᠠᠠᠰᠢ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ 《ᠡᠨᠠ ᠭᠡᠯᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠤᠯᠢᠭ ᠤᠳ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠷᠠᠢ ᠫᠣᠤᠳᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠵᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠤᠭᠢᠯᠠᠪᠠᠴᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠣᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠱᠠᠵᠤ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠣᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠮᠠᠷᠰᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠢ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠶᠤᠰᠤ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠠᠠᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠭᠤᠶᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠨᠠ ᠯᠠᠪᠳᠠᠢ ᠡ᠊ᠨᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠠᠠᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠴᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠯᠦ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢᠨᠤ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠠᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠴᠢ ᠰᠦᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ᠂ ᠪᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠫᠣᠤᠳᠠᠵᠤ ᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠠᠠᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠠᠠᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠠᠵᠠ ᠭᠡᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠣᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ᠂

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠣᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠪᠣᠷ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠨᠢ ᠨᠢᠷᠭᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠨᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠲᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠮᠠᠳᠤ ᠵᠢᠳᠭᠦᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠫᠣᠤ ᠲᠡᠶ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠥᠭ᠍ᠪᠠᠯ ᠭᠦᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠭᠢ ᠭᠢ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ ᠴᠢ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠪᠣᠰᠢᠭᠤ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠ︕ ᠭᠡᠳ ᠠᠠᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠴᠢ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠵᠤ ᠣᠴᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠰᠥᠭᠦᠷᠡᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠠᠪ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠠᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠳ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠵᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠤᠨ ᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠣᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠳᠦᠯᠤᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠠᠠᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠴᠢ ᠳᠤ ᠴᠤᠯᠪᠣᠭᠤᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠳᠬᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ 《ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠴᠤᠯᠪᠣᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠠᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠠᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠴᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠳᠤᠮᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ ᠰᠢᠪᠳᠤ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠰᠢ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠪᠣᠰᠴᠤ 《ᠪᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ》 ᠭᠡᠳ ᠴᠤᠯᠪᠣᠭᠤᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠷᠢᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷ ᠫᠣᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠫᠣᠤᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠪᠦᠭ᠍ᠰᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠫᠠᠠᠠᠭᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠳ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡᠢ ᠢᠨᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭᠦ ᠭᠡᠳ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠵᠢ᠌ᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠪᠣ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠠᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠴᠢ ᠳᠤᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠫᠣᠤ ᠪᠠᠨ ᠱᠠᠭᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨᠠᠰᠤ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠥᠩᠭᠦᠯᠴᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠰᠢᠠᠠᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠮᠥᠯᠭᠦᠨ ᠣᠠᠠᠤᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠣᠠᠠᠤᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠠᠠᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠴᠢ ᠱᠠᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠳ ᠢᠨᠢᠶᠡᠯᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠮᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠢᠳᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭᠦ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠷᠭᠤᠴᠢᠨ ᠣᠨᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠢ ᠴᠤ ᠣᠯᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠤᠷᠢᠳ᠂ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠰᠦᠨᠢ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠣᠯᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠪᠦᠷᠭᠦᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠠᠭᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠨᠢᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠨ ᠦᠶᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠯᠠ ᠣᠰᠤᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠡᠷ ᠲᠤ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠭᠦᠭᠡᠰᠦᠷᠡᠨ ᠪᠣᠴᠠᠯᠤᠨ ᠦᠶᠡᠷᠯᠠᠵᠤ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠬᠤᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠷᠠ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠴᠠᠯᠮᠠᠵᠤ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠨᠠᠷᠠ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠶᠤᠷᠠᠠᠠᠪᠠ᠃ ᠨᠣᠢ᠌ᠳᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠠᠠᠵᠢᠨ ᠴᠠᠴᠠᠷᠠᠵᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠵᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠭᠢᠨᠢᠳᠤᠨ ᠭᠡᠯᠳᠦᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠠᠠᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠭ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠤ ᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ 《ᠣᠳᠤ ᠴᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠭᠡᠴᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠨᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠠᠪᠭᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠭᠦᠡᠳᠡᠯᠢᠳᠤᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ᠃ ᠳᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠱᠠᠭᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠦ᠄ 《ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ︖ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠦᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠢᠷᠭᠠᠢ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠠᠪᠠᠯᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤᠭᠢᠯᠠᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠣᠤᠭᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠱᠠᠯᠠᠪ ᠴᠤᠭᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠭᠡᠶ ᠡ᠃ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠳᠤ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠰᠤᠨᠢᠷᠠᠠᠠᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡ᠃ ᠴᠢ ᠣᠳᠤ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠵᠠ ᠳ᠋ᠠ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠳᠠᠷᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠶᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠡ ᠭᠡᠳ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠭᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠮᠢ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠴᠤᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠴᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠪᠢ ᠣᠷᠢᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠦᠯᠢᠭᠡᠳ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠳ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡᠢ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠢᠨᠢᠶ‍ᠳᠤᠮ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠡᠵᠢᠭ᠍ᠯᠡᠯᠳᠡᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠣᠠᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠴᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠶ᠂ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢ ᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠴᠢ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠢᠵᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠡᠪᠯᠡᠭᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠭᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠳᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠤᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ︖ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠳᠤ ᠫᠣᠤ ᠳᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠦᠷ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠴᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠨᠠᠰᠢ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠳ᠂ ᠳᠦᠷᠪᠠᠵᠤ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠦᠩᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠦᠵᠡᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠮᠠᠷ ᠮᠠᠷ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠦᠮ ᠫᠣᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠴᠤᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠦᠮ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠫᠣᠤ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠮ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠰᠢᠭ᠌ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠵᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠠᠪ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠶ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠮᠠᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠦᠯᠦᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠣᠠᠠᠴᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠰᠤᠯᠳᠠᠢ ᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠫᠣᠤ ᠁ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠣᠠᠠᠳᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠵᠢᠯᠠᠠᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠭᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠤᠭᠢᠭᠤᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠣᠨᠤ᠂ ᠪᠢ ᠵᠠᠢ᠌ᠳᠠᠩ ᠣᠨᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠣᠰᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠰᠢᠳᠮᠡᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠳᠡᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠣᠨᠤᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠳ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠ ᠨᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠫᠣᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠣᠪᠣᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠨ ᠭᠤᠨᠢᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠬᠠᠷᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠬᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠨᠠ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠡᠭᠡ ᠡᠴᠢᠭᠡ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ᠂ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠶ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠰᠠᠷᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠮ ᠭᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠳᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠣᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠪᠡᠷᠰᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠭᠦᠰᠡᠵᠤ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠠᠠᠠᠨ ᠭᠦᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ᠂ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠡᠩᠬᠦᠷᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠥᠵᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ︕ ᠡᠨᠠ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠡᠷ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ᠂ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠤᠠᠭᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠣᠯᠤᠰ᠂ ᠳᠤᠮᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠰᠢᠠᠠᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠣᠯᠤᠰ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠪᠣᠭᠤᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠪᠠᠯ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠳᠠ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠮ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠦᠷᠰᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠰᠠᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠵᠤ ᠣᠴᠢᠮᠠᠠᠠᠴᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠰᠢᠳᠠᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠪᠠ᠃

ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠳ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠫᠣᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤᠭᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠠᠠᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠴᠢ ᠨᠢ ᠰᠸᠯᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠴᠢᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠫᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠨᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠥᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠢᠵᠤ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠭᠦᠯᠢᠷᠡᠪᠡ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠰᠢᠳᠠᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢᠳᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠪᠠ᠃ ᠰᠤᠴᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠠᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠴᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠤᠭ ᠳᠤᠰᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠠᠨ ᠣᠨᠠᠪᠠ᠃

ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠢ ᠴᠢᠭ᠍ᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠪᠡ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶ‍ᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠱᠤᠯᠤᠭᠠᠨᠠᠨ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠥᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠦᠷᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠪᠠᠷᠣᠢ᠌ᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ᠂ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠴᠢᠰ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠤ ᠡᠪᠡᠳᠭᠦ ᠰᠠᠤᠭᠢᠯ ᠢ ᠳᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠦᠰᠢᠭᠦ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠭᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠦᠴᠡ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠪᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠥᠭᠦᠵᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠰᠢᠳᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠢᠴᠠᠯᠤᠨ ᠴᠤᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠰᠠᠶ‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠴᠤᠭᠢᠵᠤ ᠣᠨᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠤᠷᠣᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠥᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠤᠯ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠨᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭ᠍ᠯᠡᠯ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠠᠠᠠᠮᠠᠤᠨ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤᠭᠤᠤᠷ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠢᠵᠤ ᠡᠷᠭᠦᠪᠡ᠃

ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠨᠠᠪᠠᠯ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠡᠨ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠨᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠢᠴᠠ ᠴᠤᠬᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠲᠡ ᠨᠢ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠰᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠳᠡᠪᠰᠡᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠤᠷᠢᠠᠠᠯᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠭᠦ᠋ ᠣᠯᠵᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠴᠢ ᠫᠣᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠵᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠦᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠷᠭᠠᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 20027
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 01
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ