ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ
ᠠᠷᠪᠠ

ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠬᠨ ᠶᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠢᠷᠤᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠯᠤᠤᠯᠢ᠂ ᠭᠡᠡᠵᠡ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠨ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠱᠠᠯᠪᠠᠭ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠪᠣᠰᠴᠤ᠂ ᠲᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠰᠤ ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠨ ᠣᠷᠤᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠣᠯᠠᠮ ᠪᠦᠷ ᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠨ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠴᠢᠭ᠍ᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠣᠨᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠯᠠᠳᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠡᠪᠲᠤᠩ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠭ᠍ᠨᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠭᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠵᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠡᠷ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠤᠵᠤᠭᠤᠷᠠᠨ᠂ ᠠᠯᠠᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠡᠷ ᠡᠪᠣᠯ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠰᠢᠠᠠᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠨᠡᠷ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠯᠳᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠵᠤᠳᠤᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠮᠠᠢ᠌ᠮᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠦᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠯ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠡ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠵᠤᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠴᠢ᠃ ᠱᠠᠩ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠤᠶᠤᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠳᠤᠭᠤᠮᠵᠢᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠢᠷᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠵᠤᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠣᠢ᠌ᠯᠢᠠᠴᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠪᠣᠬᠠᠢ ᠭᠡᠷ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠡᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠳᠤᠷᠵᠢᠨ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠠᠳᠠᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠷᠢᠳᠠᠵᠤ ᠨᠠᠷᠮᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠰᠦᠷᠡᠭᠡᠢ ᠵᠤᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠠᠩᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠥᠭᠡᠷ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠮ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠡᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠵᠤᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠵᠤᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠢᠵᠤ ᠵᠤᠳᠤᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠨᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠤᠳᠤᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠵᠤᠳᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠶᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠥᠭᠡᠷ ᠯᠠ ᠣᠴᠠᠷᠠᠵᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠶᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠤᠶᠤᠪᠠ᠃ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠠᠮᠤᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠤᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠳᠠᠢ ᠴᠤᠭᠢᠯᠳᠠ᠂ ᠱᠠᠯᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ᠎ᠠ ᠥ ᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠣᠨᠤᠳᠠᠭ ᠢᠰᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠠᠠᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠲᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠶᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠶᠠᠭᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠡᠪᠠᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠠᠮᠠᠵᠤ ᠦᠭ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠦ ᠭᠡᠳ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠢ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠭᠠᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠪᠠᠭ᠌ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠳᠢᠰ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠷᠠ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢ᠂ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠡᠪᠠᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠲᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠣᠷᠭᠢᠮᠵᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠭᠤᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠮ ᠣᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ 《ᠯᠠᠮᠪᠣᠭᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠠᠠᠤ ᠳᠠᠨᠢᠯ ᠳᠠᠭᠤ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠨ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠮᠠᠠᠠᠵᠢᠨ ᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠤᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠳᠡᠷᠭᠡᠢ᠂ ᠥᠮᠡᠭᠡᠢ ᠥᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠤᠳᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠢᠭᠡᠳ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠵᠦᠷᠢᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ ᠬᠤᠯᠴᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠠᠵᠢᠩ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠍‍ᠬᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠡᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠪᠠ᠃

ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠳᠤᠭᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠤᠳᠤᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠬᠤᠠᠵᠢᠩᠨᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠭᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠭᠦᠭᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠨᠡᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢᠯᠠᠯᠴᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠤᠳᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠮᠵᠢᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠰᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠣᠨᠠᠪᠠᠯ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠭᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠰᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠳᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠠᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠡᠨ ᠭᠦᠯᠦᠰᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠡᠳ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢᠮᠠᠳᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠯᠴᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠃

ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠢ ᠰᠢᠷᠳᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠤᠳᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠢᠷᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠡᠪᠳᠡᠢ᠌ᠭᠡᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠨᠢᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠳᠤᠠᠠᠰᠢ ᠳᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠰᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠭᠠᠤᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠳ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠲᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃

ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠨ᠂ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠳᠦᠷᠢ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠤᠠᠵᠢᠩ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠦᠷᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠨᠤᠯᠴᠠᠠᠠᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠥᠭᠡ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠭᠤᠯ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠳ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠪᠠ᠃

ᠰᠤᠨᠢᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠴᠢᠳ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠵᠠ ᠵᠤᠳᠤᠭᠠᠨ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠭᠡᠳᠥᠢᠪᠠᠷ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠳᠠᠷ ᠳᠤᠮᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠦᠷᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠳᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠴᠤᠭᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠵᠢ᠃ ᠶᠡᠭᠡᠩᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠢᠠᠠᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠡᠢ ᠴᠤᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠵᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠯᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠠᠮᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠴᠢᠠᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠭᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠰᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠤᠠᠴᠤ ᠥ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠭᠦᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠣᠠᠠᠤᠷᠢᠵᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠲᠦᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠢᠰᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠳᠥᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠢᠮᠭᠢᠵᠤ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠳᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠠᠮᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠮᠦᠷᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠢᠰᠭᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠨᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠣᠤᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠳᠠᠮᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠤᠭᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠵᠡᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠣᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠰᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠰᠤ ᠵᠠᠭᠤᠵᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠴᠤᠠᠠᠤ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ ᠭᠦᠯᠴᠢᠭᠢᠨᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠡᠭᠡ ᠪᠣᠤᠪᠣ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠭᠤᠷᠪᠠᠠᠠᠠᠨ ᠪᠣᠤᠪᠣ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠳᠤᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠢ ᠵᠠᠨᠤᠠᠠᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠠᠪᠵᠢᠶᠠᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠡᠨᠡᠨ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ 《ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠣᠤᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠁ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠡᠭᠡ ᠪᠣᠤᠪᠣ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠴᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠳᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠢ᠌ᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠦᠷᠢᠵᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠳᠠᠢ ᠴᠤᠭᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠭᠢᠵᠤ ᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠵᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠯᠠᠮ ᠮᠠᠠᠠᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠯᠳᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠤᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤᠭᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠤᠭᠤᠠᠠᠰᠢ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠣᠯᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠨᠤᠮᠠᠯ ᠴᠤᠭᠢᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠰᠠᠳᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠢᠮᠭᠢᠨ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠰᠤ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠬᠠᠨᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠴᠢᠳ ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠣᠷᠭᠢᠮᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠣᠤᠪᠣ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠤᠳᠡᠢ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠴᠤᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠶᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠳᠤᠷᠵᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠭᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠪᠦᠷᠭᠦᠵᠤ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠵᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠦᠯᠭᠢᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠣᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠠᠨ ᠴᠤ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠮ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠡᠪ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠣᠷᠭᠢᠯᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠢ᠂ ᠴᠢ ᠠᠪ ᠭᠡᠳ ᠣᠷᠭᠢᠮᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠪᠢ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳ ᠭᠠᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠥᠩᠭᠦᠷᠢᠳᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠭᠡᠤᠳᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠪᠤᠯᠦᠩ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠠᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢᠨ ᠤ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠪᠡ᠃

ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠨᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠤ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠩᠰᠢᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠭᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠵᠠᠯᠠᠨ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠭᠦᠯᠦᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ᠂ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠥᠭᠡ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠮᠠᠭᠠᠵᠢᠨ᠂ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠦᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠨ ᠣᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠪᠣᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠰᠡᠵᠤ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳᠡᠪᠠᠭ᠌ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠶᠠᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠴᠢᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠵᠤᠳᠤᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠳᠤᠢ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠶᠢ ᠵᠤᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠴᠤ ᠵᠢᠱᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠮᠳᠤ ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠮᠠᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠣᠩᠭ᠋ᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠬᠤᠩᠠᠠᠤ ᠲᠦᠩ ᠳᠠᠩ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠩᠠᠠᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤ ᠭᠡᠪᠰᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠲᠤ ᠭᠡᠮ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠭᠡᠪᠰᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠠᠤ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠭᠡᠳᠥᠢᠪᠠᠷ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠡᠳᠤᠢ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠴᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠤᠳᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠵᠢᠮᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠭᠢᠯᠣᠢ᠌ᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷ᠎ᠠ︕ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠢ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠨ ᠣᠴᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠌ ᠨᠤᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠩᠰᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠷᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠳᠤᠨᠢ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠪᠣᠷᠤᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠲᠤ ᠡᠪᠠᠳᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠰᠤ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠮᠡᠡᠳᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠷᠪᠢᠭᠡᠳ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠤᠠᠵᠢᠩ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠢᠯᠢᠤ᠃ ᠥᠭᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠥᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠭᠤᠯ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠪ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠳᠤᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 20139
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 01
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ