ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ

ᠳᠠᠮᠤᠷ᠂ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠰᠢᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠨᠠᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠬᠤᠨᠤᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ᠌ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠤᠭᠠᠢ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠬᠠᠪᠢᠳᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠡᠨᠠ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠴᠠᠪᠴᠢᠵᠤ ᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠴᠢᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠠᠰᠢᠵᠤ ᠬᠤᠨᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠰᠢ ᠦᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡᠢ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠤ

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠭᠦᠯᠳᠤ ᠡᠴᠠ ᠮᠠᠨᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠯᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠴᠠᠭᠢᠭᠤᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠠᠳᠠᠪᠠᠯ ᠭᠠᠠᠵᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠨᠤᠠᠠᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠡᠨᠠ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠥᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠪᠤᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠴᠤ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ᠃

ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠣᠷᠤᠢ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠬᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠣᠭᠤᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠪᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ 《ᠬᠠᠢ᠌ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠣᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠣᠷᠤᠢ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠡᠭᠢᠯᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠠᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠮ ᠪᠦᠷ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠷᠳᠤ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠴᠢᠩᠨᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠪᠠ᠃ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠴᠤᠭᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠵᠢ᠃

ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠳᠦᠴᠢ ᠰᠢᠠᠠᠠᠮ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ᠃ ᠣᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠢ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠠᠯ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠡᠴᠠ ᠠᠶᠤᠠᠠᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ 《ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠪᠠᠯ ᠁》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠠᠠᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠳᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠲᠦᠯᠡᠭᠡ ᠣᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠢᠨᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠰᠢ᠌ᠳᠮᠡᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠨᠤᠯ ᠨᠢ ᠠᠶᠤᠮᠠᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠵᠤᠷᠢᠠᠠᠵᠢᠵᠤ ᠡᠭᠢᠨ ᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠨᠤᠠᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠪᠠᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠠᠠᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠰᠢᠨᠤᠯ ᠨᠢ ᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠨ 《ᠴᠠᠭᠢᠭᠤᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠡᠷ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠦᠦ︖》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠪᠠᠠᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠴᠤ ᠳᠦᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠠᠠᠴᠠᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠤᠠᠠᠳᠤᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠤᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠣᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠣᠷᠤ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠢ ᠨᠤᠠᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠣᠨᠤᠳᠠᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯᠯᠡᠵᠤ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

《ᠵᠠ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠬᠣᠢ᠌ᠠᠠᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠡ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠣᠢ᠌ᠪᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠦᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠶᠡᠯᠠᠨ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠮᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠵᠢᠩᠭᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠠᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠦᠷ ᠴᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠴᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠴᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠣᠶᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠶ᠎ᠡ᠃ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠳ ᠢᠷᠠᠪᠠᠯ ᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠴᠢᠠᠠᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠠᠠᠠᠳᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠭᠢᠯᠠᠨ ᠣᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠵᠥᠭ᠌ ᠢ ᠣᠳᠤᠵᠤ ᠯᠢᠶᠠᠠᠵᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠯᠯᠡᠨ ᠣᠳᠤᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠣᠶᠠᠵᠤ ᠬᠤᠨᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠢᠵᠠᠯᠠᠩ ᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯᠯᠡᠵᠤ ᠣᠨᠤᠭᠠᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠳᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠪᠭᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠨᠠᠪᠳᠠ ᠦᠯᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠵᠤ ᠨᠢᠠᠠᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠷᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠢᠰᠴᠤ᠂ ᠳᠤᠠᠠᠣᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠴᠢᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠨ ᠨᠠᠮᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠣᠷᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠴᠢᠮᠠᠠᠠᠴᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ 《ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠠᠳᠤᠨᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠪᠠ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ᠃ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ》 ᠭᠡᠳ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠣᠨᠤᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠮᠦᠰᠭᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠵᠢᠵᠢᠩᠭᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠢ ᠭᠠᠳᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠦᠷ ᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠦᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠨᠠ ᠭᠦᠨ ᠭᠦᠪᠴᠢ ᠳᠤ ᠴᠤᠷᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠢ︖ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭᠡ ᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠦᠭᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠨᠢ ᠦᠦ︖ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠨᠢᠳᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠰᠢᠳᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳ ᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠥᠭᠡ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠪᠭᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠦᠪᠴᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠨᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠯᠭᠡᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠡᠨᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠡᠰᠡ ᠮᠠᠳᠠᠪᠠᠯ ᠭᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠣᠷᠭᠢᠵᠤ ᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠭᠯᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠡᠭᠢᠯᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠦᠯᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠴᠠᠰᠢ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠳᠡ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠤᠠᠴᠤ ᠳᠤᠠᠠᠤᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠪᠢᠰᠤᠨ ᠣᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃

《ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠮᠦᠷ ᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ︖ ᠡᠳᠤᠢ ᠳᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠠᠨᠢᠵᠤ ᠪᠣᠴᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠴᠢ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠨ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠪᠢᠯᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠣᠳᠤ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ᠂ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠱᠤᠤᠭᠢᠠᠠᠤ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠢᠰᠤᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠡᠡᠶᠡᠭᠦᠢ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠠᠠᠯᠠᠭ ᠭᠦᠪᠴᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠᠭᠠᠷ ᠭᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠳᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠷᠪᠠᠯᠳᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠩᠠᠠᠠᠷᠤᠨ ᠴᠢᠩᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠳᠤᠷᠵᠢᠨ ᠭᠦᠯᠢᠷᠡᠨ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠰᠢᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠨ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠲᠤ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠳᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠣᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠦᠷ ᠮᠠᠩᠬᠠᠢ᠌ᠨ ᠴᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠷᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠪᠠᠯ ᠳᠠᠰᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠤᠢ᠌ᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠠᠠᠠᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠣᠨᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠮᠭᠡᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠫᠣᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠨ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠵᠤ᠋ ᠲᠡᠶ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ ᠰᠢᠭ ᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠨ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠤ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠫᠣᠤᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠦᠪᠴᠢ ᠳᠤ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠫᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠴᠠᠳᠴᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠤᠤᠬᠠᠢ ᠣᠷᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠴᠠᠷᠢᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠰᠢᠳᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠴᠠᠷᠢᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠠᠷᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠡ᠃ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠱᠤᠠᠠᠰᠢᠷᠠᠨ ᠭᠠᠰᠠᠯᠪᠠ᠃

ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠴᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢᠳᠤ 《ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠯᠠ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠤ ᠠᠵᠢ᠃ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠨᠢ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤᠢ᠌ᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠴᠢᠳᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠥᠭᠦᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠭᠦᠰᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠯ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠳᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠦᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠫᠣᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠣᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠ᠃ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠠ ᠤᠢ᠌ᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠭᠠᠷᠤᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠭᠦᠷᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠭᠦᠷᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠥᠭ᠌ ᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠠᠨᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠵᠤᠪᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠵᠢᠵᠢᠩᠭᠡᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠣᠷᠳᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠣᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠶ᠂ ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠩᠠᠠᠠᠷ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠭᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠴᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠵᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠮᠤᠷ᠃ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠷᠭᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠳᠦᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠠᠠᠳᠤ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠭᠦᠳᠦᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠤᠨᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ᠂ ᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠤᠯᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠠᠷᠤ ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠠᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ ᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ᠌ᠨ᠂ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠠᠯᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠦᠭᠦᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠰᠦᠷᠳᠠᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠦᠰᠤᠷᠤᠨ ᠫᠢᠳ ᠭᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠨᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠥᠭᠦᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ 《ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠢ ᠶᠢ ᠦᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠭᠡᠴᠢ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠢᠠᠠᠤᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠰᠢᠭ᠌ ᠦᠷᠴᠢ᠌ᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠪ ᠨᠢ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠢ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠡ ᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠮᠤ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ 《ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠴᠤ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠳᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠢ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠲᠡᠶ᠂ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠶ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ ᠁ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠪᠢ ᠥᠭᠦᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠨᠠ ᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠠᠮᠢ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠣᠷᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠤ ᠣᠷᠳᠤ᠂ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠤ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠡᠨᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠵᠢᠯ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠤᠷᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠵᠠ᠃ ᠣᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠪᠣᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠴᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠮᠢ ᠭᠤᠶᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠷᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠵᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠩᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ 《ᠡᠨᠠ ᠨᠤᠪᠰᠢ ᠶᠢ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤᠪ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠣᠷᠭᠢᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠦᠯ ᠡᠴᠠ ᠰᠦᠨᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠣᠰᠤ ᠠᠰᠠᠠᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠡᠢ ᠰᠠᠷᠪᠠᠯᠵᠠᠵᠤ 《ᠡᠨ᠂ ᠡᠨ ᠁》 ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠳᠠ ᠶᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠫᠢᠩ᠌ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠤ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠤᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠣᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠰᠢᠭ᠌ ᠱᠠᠯᠴᠢ᠌ᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠭᠠᠰᠢ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠯᠢᠭ ᠭᠡᠳ ᠣᠠᠠᠵᠠᠷᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠵᠠᠪᠠᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠴᠢᠰᠤ ᠣᠷᠤᠰᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠮᠠᠭᠤᠵᠢᠷᠠᠨ ᠣᠨᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠴᠢᠩᠨᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠤᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠴᠤᠭᠢᠵᠤ ᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠠᠠᠤ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ 《ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠢᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠰᠤ ᠣᠤᠭᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠤᠯᠢᠭ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠪᠳᠡᠢ᠌ᠭᠡᠨ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃

ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠰᠠᠠᠤᠯᠯᠠᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ 《ᠠᠷᠠᠢ ᠴᠤ ᠥᠭᠦᠴᠢᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ》 ᠭᠡᠳ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠬᠠᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠣᠭᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠠᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠭᠦ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠮᠤᠷᠢ ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠪᠦᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ ᠭᠦᠮ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠣᠷᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠮᠠᠵᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠭᠤᠤᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠳᠤᠷᠯᠢᠶᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠥᠭ᠌ ᠨᠢᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 17477
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 05
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ