ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠭ᠍ᠴᠢᠮ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠴᠢᠰᠴᠤ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠡᠮᠦᠰᠴᠤ᠂ ᠱᠥᠪᠦᠭᠡᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠢᠰᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠤᠨ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ ᠠᠯᠠᠠᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠦᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠣᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ 《ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠠᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠴᠤᠠᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠳᠠᠠᠵᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠳᠠᠠᠵᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠠᠵᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠯᠠᠠᠠᠴᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠣᠴᠢᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠳᠠᠠᠵᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠮᠠᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠰᠢᠠᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠵᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠤᠪᠳᠠᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠠᠵᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠭᠢᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃

ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠤᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠷᠭᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠣᠨᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠨᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠣᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠨᠤᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠮᠣᠢ᠌ᠯ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠪᠠᠴᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠪᠠᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠯᠢ ᠢᠨᠢᠶᠠᠳᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠢ ᠠᠮᠠ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ ᠦᠷᠢᠰᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠨᠠ ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠥᠭᠦᠭᠦ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠯᠠ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠥᠭᠦᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠤᠳᠤ ᠴᠤ ᠣᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠯᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠡᠳ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠮᠣᠢ᠌ᠯ ᠰᠢᠪᠳᠤᠷᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠨᠤᠭᠠᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠰᠦᠷᠦᠡᠭ᠌᠂ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠰᠠᠯᠠᠠᠤ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠴᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠵᠠᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠᠠᠠᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠢᠯᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠣᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠣᠷᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠡᠷ ᠤᠳ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠦᠳᠡ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠢ᠌ᠯᠴᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠮᠤᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠭᠢᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠨ ᠣᠨᠤᠵᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠭᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠫᠢᠷᠭᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠡᠨᠠ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠮᠠᠷ ᠠᠵᠢ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠪᠠ᠃

ᠰᠦᠷᠦᠡᠭ᠌ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠮᠤᠷ ᠨᠢ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠭᠤᠶᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠡᠷᠢᠪᠠᠴᠤ ᠣᠯᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠰᠦᠷᠦᠡᠭ᠌ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠣᠭᠢᠯᠠᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠣᠷᠤᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠣ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠤᠨ ᠨᠤᠴᠤᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠰᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠦᠷᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠦᠷᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠪᠠᠵᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠶᠠᠷᠤ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠠᠳᠴᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠤ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠴᠤ ᠭᠠᠷ ᠳᠠᠭᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊ᠭ᠍ᠱᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠯᠢᠷᠡᠨ ᠰᠢᠷᠳᠡᠯᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠥᠰᠢᠶᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠤ ᠡᠪ ᠬᠠᠪᠣ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠦᠷᠰᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠰᠢᠪᠳᠤᠷᠤᠨ ᠣᠨᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠳᠤ ᠠᠳᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠮᠢᠠᠴᠢ᠌ᠨ ᠣᠯᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠷᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃

ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠦᠷᠦᠡᠭ᠌ ᠢ ᠠᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠷᠤᠭᠠᠤᠨ 《ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠶ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠠᠠᠠᠨ ᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠣᠴᠢᠭᠠᠷᠠᠢ》 ᠭᠡᠳ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠳᠤ᠂ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠡᠴᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠴᠢᠠᠠᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡ ᠶᠠᠪᠣᠴᠢᠠᠠᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠪ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠭᠡᠳ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠳᠠᠭᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠵᠢᠭᠠᠠᠠᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠭᠡᠳ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠠᠪᠣᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ᠌ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠥᠭᠡ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠳᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ ᠪᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠯᠠ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠦᠦ︖ ᠳᠠᠷᠠ ᠯᠦᠩ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠤᠯᠠ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠠᠠᠠᠨ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ᠃

ᠪᠠᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠱᠠᠭᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃

ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠤᠯᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠱᠠᠩᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠢ᠌ᠰᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠪᠠᠳᠤ᠂ ᠭᠦᠨ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠰᠠᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠪᠢ ᠡᠨᠠ ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠷᠢ ᠭᠦᠷᠦᠯ᠎ᠡ᠃ ᠣᠳᠤ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠁ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠦ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠭᠤᠠᠠᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠤ ᠣᠭᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠠᠠᠠᠷᠳᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠠ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠠᠠᠤ ᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠴᠠ ᠭᠦᠰᠡᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠠᠠᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠨᠢ ᠣᠷᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠭᠤ ᠣᠪᠣᠯᠵᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠠᠠᠤ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠯᠠ ᠪᠦᠯᠳᠠᠭᠡᠨᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠪᠣ ᠯᠠ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠳᠦᠭ᠍ᠳᠡᠷᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠨᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠪᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠴᠠᠰᠢ ᠶᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ 《ᠠᠪᠣ ᠯᠠ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ 《ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤ᠃ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠥᠭᠡ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠳᠤ

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠰᠴᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠ ᠯᠠ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠳᠠᠨ ᠢ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠴᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠵᠥᠭᠡᠭ᠌ ᠴᠠᠢ ᠪᠢᠯᠠᠠᠠᠮ᠎ᠠ ᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠤᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠡᠭᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠳᠤ ᠡᠴᠠ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠥᠭᠡ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠪᠠᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠨ ᠴᠠᠢ ᠣᠤᠭᠤᠵᠤ ᠳᠦᠪᠴᠢᠭᠢᠨᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠠᠠᠤ᠂ ᠡᠨᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠩᠭᠡᠨ ᠬᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ︕ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢᠴᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ᠃ ᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠯᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠴᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠤᠯᠵᠢᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠳᠡᠪᠳᠦᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠦᠬᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠣᠭ ᠨᠢ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠶᠤᠰᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠥᠭᠡᠷ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠠᠪᠣ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠡᠵᠠᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠨᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠠᠠᠠᠳᠤᠯ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠣᠳᠤᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠰᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠴᠢᠨᠠᠠᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠴᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠵᠢᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠦᠷᠦᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠢ ᠡᠨᠠ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠰᠦᠷᠦᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠪᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠳᠤ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠳᠤ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠰᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠨᠤᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠥᠭᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠡᠵᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠢᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ᠂ ᠢᠳᠠᠰᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠪᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠦᠬᠢᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠭᠦᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠵᠤ ᠢᠷᠠᠪᠠᠯ ᠠᠷᠪᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ᠂ ᠦᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠷᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠳᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠠᠳᠤ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠲᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠭᠡ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠷᠠᠠᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢᠴᠡᠵᠤ ᠬᠤᠷᠢᠠᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠰᠢ ᠦᠦ᠃ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ᠁

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠠᠨ ᠴᠤ ᠭᠡᠮ ᠭᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃

ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠴᠤ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠭᠡᠮ ᠭᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠳ 《ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ᠃ ᠪᠢ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠮᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠳᠤᠪ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠴᠤ ᠶᠢ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠴᠦᠯᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠦᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠯᠦᠩ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠦᠨᠵᠢᠵᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃

ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠡᠨᠠ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠠᠵᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ︖ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠠᠠᠵᠠᠨ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠤᠳᠤᠭᠤᠷ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠶᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠶ᠂ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠣᠴᠢᠠᠠᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯ︖ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯ︖ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠡᠨ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠳ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠳᠠᠠᠵᠠᠨ ᠤ ᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠮᠠᠠᠠᠴᠠ ᠳᠠᠠᠵᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠳᠤᠳᠤᠨᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠣᠠᠠᠳᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠭᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠨᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠣᠷᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠡᠷᠭᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠯᠠᠠᠠᠱᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠰᠡᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠡᠰᠡᠭᠦ᠂ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠲᠡᠶ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠰᠠᠮᠪᠣᠤᠳᠠᠢ ᠶᠠᠠᠵᠤᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠮ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠠᠠᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠤᠷᠤᠢ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠴᠥᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠨᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠲᠤᠩ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ᠃ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠮᠤ ᠴᠤ ᠣᠯᠤᠰ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠴᠤ ᠣᠯᠤᠰ᠃ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠭᠤᠨᠢᠠᠠᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠨᠦᠮᠤᠷᠤᠨ ᠢᠷᠠᠪᠠᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠭᠡᠷ ᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ᠎ᠠ ᠴᠠᠢ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠤ ᠳᠠᠰᠴᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠰᠤᠯᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠪᠠᠯ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠭᠠᠴᠢᠠᠠᠳᠠᠯ᠂ ᠳᠤᠳᠠᠠᠠᠳᠠᠯ ᠠᠮᠰᠠᠵᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ︖ ᠶᠠᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠯᠠ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠬᠤᠠᠵᠢᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠ ᠮᠠᠳᠤ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠰᠢ ᠦᠦ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠲᠤᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠫᠦᠰᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠴᠠ ᠭᠦᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠠᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠦᠰᠭᠡᠵᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠪᠰᠢᠵᠤ ᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠭᠦᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠠᠠᠵᠠᠨ ᠪᠣᠰᠤᠨ ᠳᠠᠰᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠯᠭᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠳᠠᠨ 《ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠠᠪᠠᠯ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ︖ ᠴᠠᠢ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠰᠤᠯᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠠᠠᠵᠤᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠰᠤᠯᠤᠨ ᠰᠦᠷᠳᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠴᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠪᠣᠭᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠤᠢ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠰᠣᠢ᠌ᠤᠠᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠱᠠᠰᠳᠢᠷ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠴᠠᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠣᠤᠭᠤᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠳᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠥᠭᠦᠷᠡᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ ᠴᠠᠢ ᠶᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠵᠤ ᠣᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢᠭᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠦᠳᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠢᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠠᠳᠢᠰ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠳᠠ ᠠᠰᠠᠠᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷᠢᠪᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠮᠠᠯᠠᠵᠤ ᠭᠠᠰᠠᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠴᠠᠢ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠵᠦᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠮᠠᠠᠵᠢᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠣᠯᠤᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠠᠢ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠠᠵᠠᠨ ᠤ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠠᠪᠠᠯ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠳᠦᠷᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠪᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠣᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ᠃ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ᠃ ᠦᠪᠡᠷᠰᠠᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠦᠦ᠃ ᠳᠠᠠᠵᠠᠨ ᠦᠮᠦᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠢᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠳᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠳᠠᠠᠵᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠬᠤᠪᠢᠰᠠᠠᠠᠯ ᠳᠤ ᠢᠳᠠᠪᠭᠢᠳᠠᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠠᠠᠠᠯ ᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠠᠠᠠᠯ ᠭᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠳᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢ ᠳᠠᠠᠵᠠᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠤᠪᠢᠰᠠᠠᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠭᠢᠯᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠥᠭᠦᠤᠨ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡᠩᠭᠢ ᠣᠤᠯ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠵᠠᠮ ᠪᠣᠯ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠫᠦᠰᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠣᠷᠤᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠪᠠᠷ ᠴᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠴᠢᠨᠠᠠᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠠᠠᠠᠯᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠤᠨ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠳᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠯᠤᠰ ᠣᠷᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠺᠤᠮᠢᠠᠲ᠋ᠸᠷᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠷᠸᠰᠰᠺᠦᠯᠦᠧ ᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠨ 1920 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠸᠨᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠵᠢᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠣᠰᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠠᠠᠵᠠᠨ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠳᠡᠪᠭᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠡᠰᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠰᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠴᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠣᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠤ ᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠦ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

《ᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠴᠠᠰᠢ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠦ︖》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠠᠵᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠷᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠠᠵᠢᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠳᠠᠠᠵᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠦᠭᠡᠷᠢᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠤᠷᠳᠤ ᠣᠷᠰᠢᠭ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠳᠠᠠᠵᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠮᠥᠰᠢᠶᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠶ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠵᠦᠪ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠷᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠠᠠᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠭᠠᠩ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠯᠢ᠌ᠭᠴᠢ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠠᠨ》 ᠭᠡᠳ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠠᠮ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠣᠯ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠪᠢᠵᠠ ᠳ᠋ᠠ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠡᠨᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠰᠡᠷᠭᠦᠵᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠮᠥᠰᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠪᠢ ᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠷᠤᠰ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯ ᠪᠣᠯᠱᠸᠸᠩ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠤᠮᠢᠰᠰᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠳᠠ ᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠤ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ᠃ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠳᠠᠢ᠌ᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠣᠰᠤᠯᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠯᠢᠷᠡᠨ ᠭᠦᠨ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠨ ᠮᠥᠯᠵᠢᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ ᠪᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠵᠦᠪ ᠵᠠᠮ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠣᠯᠤᠰ ᠣᠷᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠠᠵᠠᠨ ᠡᠨᠠ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠷᠠᠢ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠠᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠵᠢᠪᠠᠭᠦᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠠᠠᠵᠠᠨ ᠴᠠᠮᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠵᠠ ᠳᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢ》 ᠭᠡᠳ ᠪᠣᠰᠪᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠴᠤ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ 《ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠳᠠᠪᠠᠳᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠠᠵᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠳᠠᠵᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠭᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠵᠢᠵᠢᠩᠭᠡᠨ ᠳᠠᠪᠳᠠᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠨᠠᠷᠠᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ 《ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠠᠳᠤᠯ᠂ ᠴᠤᠠᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠠᠷᠠᠰ ᠪᠣᠯ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢ ᠠᠪᠣᠮᠠᠠᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠠᠵᠠᠨ ᠪᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠥᠭᠦᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠷᠳᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠭᠦᠯᠳᠤᠨ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠢᠳᠠᠪᠭᠢᠳᠠᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠵᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠷᠤᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠬᠤᠵᠢᠷ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠭ᠂ ᠴᠠᠠᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠯ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠭᠢᠵᠤ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠢ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠵᠢᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠴᠤ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠣᠯᠤᠰ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠠᠰᠢᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠠᠠᠳᠠ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠱᠤᠤᠭᠢᠯᠳᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠡᠰᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠯᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠠᠵᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠥᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠱᠤᠤᠭᠢᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠣᠴᠢᠪᠠᠯ ᠳᠠᠠᠵᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠳᠭᠡᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢᠳ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠳ ᠢ ᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠳᠠᠠᠵᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠠᠵᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷᠰᠠᠤᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠠᠵᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠫᠣᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠷᠤ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠭᠠᠷ᠂ ᠫᠣᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠭᠦᠷᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠨᠢᠳᠤᠷᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠳᠠ ᠳᠦᠷᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠰᠯᠠᠵᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠡᠳᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪ᠃ ᠪᠢ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠫᠣᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠠᠠᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠠᠵᠠᠨ ᠴᠢᠴᠧ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠳᠠᠠᠵᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠴᠢ ᠨᠡᠷ ᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠥᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠠᠵᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠸᠨᠢᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦ ᠳᠡᠦᠭᠡᠳᠤ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ᠂ ᠡᠪᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠠᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 17804
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 05
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ