ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠣᠳᠤᠨ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠠᠠᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠶᠠᠩ ᠶᠠᠩ ᠬᠤᠴᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠤ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ᠂ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠦᠷᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠷᠭᠦᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠪᠢ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠃ ᠪᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠠᠴᠤᠢ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠡ᠂ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠣᠠᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠣᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ ᠭᠡᠳ ᠬᠠᠠᠴᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠠᠠᠵᠠ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠠᠯᠠᠠᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠶᠠᠪᠣ ᠶᠠᠪᠣ᠂ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠪᠢ ᠬᠤᠷᠢᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠨᠠᠢ᠌ᠭᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠬᠠᠪᠣᠩ ᠨᠢᠳᠤᠯᠠᠨ ᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠬᠤᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠤᠭᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠪᠠᠠᠳᠠᠩ ᠭᠢᠯᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠤᠰᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠨᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠶᠤᠰᠢ ᠰᠠᠶ‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮᠨᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠯᠠᠩ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠨᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠢ᠌ᠪᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠳᠮᠠᠳᠤᠷᠵᠢ ᠱᠠᠩᠵᠠᠪ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠩᠭᠢᠷᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠡᠷ ᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠩᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠮᠠᠯᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠪᠢᠳᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠡᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠢ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠤᠠᠠᠤᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠶᠤᠰᠢ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠦᠷᠤ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠳᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠸᠠᠩ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠠ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠠ᠂ ᠭᠦᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ᠂ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠬᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠮᠪᠣ ᠴᠤᠷᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠠᠠᠸᠠᠷᠳᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠡᠷ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠦᠰᠢᠯᠴᠡᠭᠦ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠢᠯᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠢ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠡᠷ ᠳᠦᠷᠤ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ᠂ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠴᠤᠠᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠠᠶᠤᠰᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠨᠠ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠶᠠᠩᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠴᠤ᠂ ᠳᠤᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠳᠦᠳᠠᠢ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠮᠢᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ᠂ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠤᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠳᠤᠭᠠᠩᠴᠢ ᠵᠠᠮ ᠭᠦᠡᠳᠡᠯᠢᠳᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠪᠠ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠳᠤᠭᠠᠩᠴᠢ ᠨᠡᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠳ ᠵᠠᠮ ᠭᠦᠡᠳᠡᠯᠢᠳᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠡᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠥᠭᠡ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠡᠡᠭ᠍ᠨᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠨ ᠢ ᠴᠤ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠱᠠᠩᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠭᠠᠩᠴᠢ ᠨᠡᠷ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠠᠠᠠᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠰᠢᠠᠠᠠᠮᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ᠄ 《ᠳᠤᠭᠠᠩᠴᠢ ᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠠᠠᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠯᠭᠤᠷ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠵᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠠᠴᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠯᠤᠨ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠢ ᠠᠯᠠᠠᠤᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠤᠭᠠᠩᠴᠢ ᠨᠡᠷ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠰᠦᠳᠡᠢ ᠳᠤᠷᠯᠤᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠨᠢᠳᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠠᠠᠴᠢᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠣᠴᠢᠷᠯᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ 《ᠱᠠᠯᠳᠠᠩ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠨᠡᠷ ᠳᠠᠩᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ》᠂ 《ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠤᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠪᠡ᠃

ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠤᠴᠢᠵᠤ ᠣᠨᠠᠭᠠᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠣᠢ᠌ᠳᠠᠨ ᠪᠣᠷᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠠᠷᠠᠢ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠮᠥᠯᠭᠦᠵᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠣᠮ ᠬᠤᠮ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠢ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠱᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠠᠳᠮᠠᠳᠤᠷᠵᠢ ᠱᠠᠩᠵᠠᠪ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ᠃ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠹᠧᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠬᠤᠠᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠪᠠᠳᠮᠠᠳᠤᠷᠵᠢ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠭᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠤᠳ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠨᠡᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠭ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠤᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠤᠳ ᠢ ᠳᠤᠰᠪᠣᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠪᠠᠷ ᠴᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠳᠮᠠᠳᠤᠷᠵᠢ ᠱᠠᠩᠵᠠᠪ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠳ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ 

ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠹᠧᠥᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠷᠭᠢᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠡᠨᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠺᠲ᠋ᠤᠪᠧᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠠᠠᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠨ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠫᠷᠤᠯᠧᠲ᠋ᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠠᠠᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠠᠶᠤᠨ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠴᠤ᠂ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠳᠤᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠹᠧᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠪᠠᠠᠠᠠᠷᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠯᠢᠤᠰᠤ ᠡᠴᠠ ᠠᠳᠬᠤᠵᠤ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠲᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠤᠠᠴᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠴᠢᠨ ᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠬᠠᠵᠤ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠪᠡ᠃

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠭᠡᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨ 《ᠪᠣᠠᠠᠴᠤ ᠪᠣᠠᠠᠴᠤ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠤᠳ᠂ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠢᠳ ᠤᠳ᠂ ᠮᠠᠩᠨᠤᠭ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢᠳ ᠤᠳ ᠭᠤᠸᠠᠶ᠂ ᠮᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠢᠯᠠᠢ᠌ᠪᠠ ᠦᠦ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠢᠠᠠᠤ ᠠᠶᠠᠳᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠮᠠᠢ᠌ᠮᠠᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃

ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡ ᠭᠢᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠣᠴᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠢ ᠴᠢᠨ ᠡᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠶᠠᠩᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠠᠷᠵᠠᠭᠠᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠵᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ᠂ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠤᠳ ᠢ ᠶᠤᠰᠤ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠬᠤᠯᠠ ᠡᠴᠠ ᠣᠠᠠᠳᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠭᠦ ᠠᠵᠢᠶᠠᠮᠤ᠃ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠭᠡᠢ᠌ᠭᠦᠯᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ᠂ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠢ ᠣᠷᠢᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠩᠵᠤᠤᠷ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠮᠡᠭᠯᠤ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠨ ᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠩᠠᠠᠠᠷᠤᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠢᠨ᠂ ᠶᠠᠩᠵᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠨᠡᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢᠨ ᠤ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ ᠰᠠᠪᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠣᠨᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠨᠠ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌᠃ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠡᠵᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠳᠦᠷᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠶᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠮᠤᠩᠠᠠᠠᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠢᠭᠠᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠨᠠ ᠭᠦᠰᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠦᠰᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠠᠡᠡᠴᠡᠭᠦ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠭᠡᠷᠭᠡᠮ ᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠡᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠢᠵᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠤᠶᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ᠂ ᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠨᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠤ 《ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠂ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠹᠦᠩᠯᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠭᠢᠠᠠᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠡᠴᠠ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢᠯᠡᠨ ᠭᠦᠰᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠮᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠨᠠ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨ ᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠠᠠᠤ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠰᠢᠤᠢ ᠱᠤ ᠵᠸᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠠᠪᠠ᠃

ᠴᠢᠨ ᠡᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠲᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠣᠯᠵᠠ᠂ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠵᠢᠮᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠳᠮᠠᠳᠤᠷᠵᠢ ᠱᠠᠩᠵᠠᠪ᠂ ᠰᠢᠤᠢ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠭᠤᠳᠴᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠵᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠯ᠎ᠡ᠃

ᠪᠠᠳᠮᠠᠳᠤᠷᠵᠢ ᠱᠠᠩᠵᠠᠪ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠰᠢᠦᠢ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠦᠭᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠡᠭᠢᠯᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠴᠣᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠵᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠴᠢᠠᠠᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠳᠮᠠᠳᠤᠷᠵᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠱᠠᠩᠵᠠᠪ ᠡ᠂ ᠪᠢ ᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠶ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠲᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠱᠠᠩᠵᠠᠪ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤ ᠮᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠪᠠᠠᠤᠷ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ ᠪᠢᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃

ᠱᠠᠩᠵᠠᠪ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠰᠤᠨᠢᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠪᠡ᠃ 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠨ ᠡᠢ᠂ ᠰᠢᠤᠢ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠠᠰᠤ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠤᠢ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠦᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠳᠠᠪᠠᠠᠤᠷ ᠬᠤᠠᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠠᠤ ᠠᠵᠢ᠃》 ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠤᠢ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢᠴᠠ ᠴᠤᠭᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

《ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠪᠠᠳᠮᠠᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢ ᠠᠷᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠢᠳᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠨᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠯᠭᠦᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠨᠡᠭᠡᠳ ᠭᠦᠮᠦᠰᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳᠤᠪᠠ᠃

ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠴᠤ ᠳᠤᠨᠢᠷ ᠯᠠᠮᠠ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠱᠠᠩᠵᠠᠪ ᠰᠤᠴᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠯᠴᠢ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠨ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠨᠢᠷ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠴᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠪᠣᠷ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠢ ᠪᠠᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠣᠠᠠᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢᠷ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ 《ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠣᠯ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠱᠠᠩᠵᠠᠪ ᠣᠠᠠᠵᠤᠮ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠠᠠᠳᠤᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠦᠨ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠥᠭᠦᠷᠡᠨ 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠳᠤ᠂ ᠳᠠᠪᠣᠠᠳᠠ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠠᠳᠠ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠠᠳᠢᠳᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠱᠠᠩᠵᠠᠪ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠡᠨᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠪᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠨᠡᠭᠢᠰᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠨᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠢᠯᠢᠤ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡ᠃ ᠪᠠᠠᠳᠢᠳᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠱᠠᠩᠵᠠᠪ ᠶᠠᠭᠤ ᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠤ ᠪᠢᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠᠪᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭ᠍ᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠮᠠᠳᠤᠷᠵᠢ ᠱᠠᠠᠠᠵᠠᠪ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠠᠢᠮᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠪᠠᠳᠮᠠᠳᠤᠷᠵᠢ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠰᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠢᠵᠤ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠠᠠᠳᠤᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠤᠮᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠩᠰᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠯᠢ᠌ᠯᠭᠡᠨ ᠰᠢᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠳᠮᠠᠳᠤᠷᠵᠢ ᠳᠡᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠣᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠪᠠᠳᠮᠠᠳᠤᠷᠵᠢ ᠡᠴᠠ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠡᠷ ᠢ ᠢᠪᠠᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠳ ᠢ ᠬᠠᠪᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠵᠡᠮᠰᠦᠷᠦᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠠᠰᠤᠯᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠵᠡᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠯᠣᠢ᠌ᠪᠠᠷᠳᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠦᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠱᠠᠩᠵᠠᠪ ᠰᠦᠷ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠰᠦᠨᠠᠰᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠢᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠢ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠱᠠᠩᠵᠠᠪ ᠲᠤ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠬᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠡᠪᠣᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠣᠢ᠌ᠭ ᠤᠨ ᠶᠤᠸᠠᠮᠪᠣᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ 《ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠯᠠᠠᠠᠱᠠᠨ ᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠪᠣᠰᠤ ᠦᠦ︖ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠮᠤᠨᠠ ᠪᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠪᠢᠳᠠ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠡᠷ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠮᠠᠳᠤ ᠵᠢᠳᠭᠦᠭᠦ ᠪᠣᠰᠤ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠳ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠨᠠᠭᠢᠰᠭᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠠᠩᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ 《ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠣᠢ︖》 ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠢᠪᠠᠭᠦᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠱᠠᠩᠵᠠᠪ᠂ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠰᠤᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠤᠨ 《ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠠ》 ᠳ᠋ᠤ ᠱᠠᠩᠵᠠᠪ ᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠣᠯᠪᠣᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠪᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭ᠍ᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠡᠷ ᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠳᠤ ᠱᠠᠩᠵᠠᠪ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠢᠪᠠᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠍‍ᠬᠡᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠭᠡᠳ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠭᠦᠯᠢᠯᠵᠡᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠱᠠᠩᠵᠠᠪ ᠪᠣᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠠᠳᠠᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠲᠡᠶ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠭᠢᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠡᠯᠠᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢᠤᠢ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠱᠠᠩᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠰᠢᠤᠢ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠶᠢ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠴᠤ ᠱᠠᠩᠵᠠᠪ ᠰᠢᠤᠢ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠳᠤ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠴᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠪᠠ᠃

ᠰᠢᠤᠢ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠳᠡᠯᠵᠤ ᠴᠢᠨ ᠡᠢ ᠶᠢ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠵᠤ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠤᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠢ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠲᠤ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠳᠮᠠᠳᠤᠷᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ᠌ ᠵᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠰᠢᠤᠢ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠩᠭ᠋ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠵᠦᠳᠡᠭᠦᠷᠢ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠱᠠᠩᠵᠠᠪ᠂ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠡᠯᠠᠵᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠵᠢᠳᠭᠦᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠪᠠᠯ 《ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠢ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠠᠳᠢᠳᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠭᠡᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠪᠢᠯᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠪᠣᠴᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠳᠮᠠᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠡᠳᠤᠷ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠪᠦᠷᠢ ᠦᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠰᠢᠤᠢ ᠱᠤ ᠵᠸᠩ᠂ ᠪᠠᠳᠮᠠᠳᠤᠷᠵᠢ ᠱᠠᠩᠵᠠᠪ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠢ᠌ᠮᠠᠢ ᠶᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠣᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠠᠠᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠨᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 20206
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 01
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ