ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠨᠣ᠋·ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠄ 《ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠪᠴᠢ》
 1. ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠦᠭᠡ
 2. ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠂ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ
 3. ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠨ ᠢᠠᠳᠠᠷ ᠵᠥᠭ᠌
 4. ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠡᠡᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠶ‍ᠠᠯᠠᠯ
 5. ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶ‍ᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ
 6. ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠴᠢᠷ
 7. ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠤᠤᠬᠠᠢ᠌ᠯᠡᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ
 8. ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ
 9. ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠭᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ᠍ᠵᠢᠯ
 10. ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠮᠦᠨ
 11. ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠠᠶ‍ᠦᠯ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠬᠦᠮᠦᠷᠢᠭᠦ ᠦᠶ‍ᠠᠰ
 12. ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠭ
 13. ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠳᠤᠪᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠳᠤᠯᠢᠶ‍ᠠᠨ ᠵᠥᠭ᠌
 14. ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠣᠠᠴᠠ ᠣᠪᠢᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠰᠥᠷᠬᠡᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠥᠢ
 15. ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ
 16. ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ
 17. ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠂ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ
 18. ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠣᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ
 19. ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠬᠤᠤᠰ ᠳᠠᠯᠠᠪᠴᠢ
 20. ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠲᠤᠭᠰᠢᠵᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ
 21. ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠮᠤᠬᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ
 22. ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠵᠤ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠤ
 23. ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ 《ᠨᠡᠪᠴᠢᠯᠳᠡ》
 24. ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ
 25. ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠦᠰᠦ
 26. ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ
 27. ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ
 28. ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ
 29. ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ
 30. ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠪᠠᠯᠠᠢ ᠰᠦᠵᠢᠭ᠌ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠦᠷᠢ
 31. ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ
 32. ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠂ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ
 33. ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ 《ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ》 ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ︖
 34. ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠤᠯᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠰᠢᠭ
 35. ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ 《ᠠᠮᠤᠰᠤ》
 36. ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠬᠢᠯᠢᠩ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠦᠨᠦᠬᠦ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ
 37. ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠲᠤᠤᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠯ᠎ᠠ︖
 38. ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ 《ᠦ᠋ ᠤᠪᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ》
 39. ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ
 40. ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠪᠠᠭ
 41. ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯ
 42. ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠤᠨᠤᠯ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠮᠦᠨ
 43. ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠲᠡ
 44. ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ
 45. ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ
 46. ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠠᠬᠢᠨ ᠢ ᠦᠢᠮᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠤᠭᠤ
 47. ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶ᠎ᠠ
 48. ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠴᠠ
 49. ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠠᠵᠠ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠦᠴᠦ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦ
 50. ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠠᠬᠤᠢ
 51. ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ
 52. ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠭᠦᠳᠭᠡᠯ
 53. ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ
 54. ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠤᠷ ᠴᠢᠨᠠᠷ
 55. ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡ ᠴᠢᠩᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠦ
 56. ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ
 57. ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠠᠷᠤ ᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠢ
 58. ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ 《ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠵᠦ》 ᠵᠢᠨ ᠠᠶᠠᠰ
 59. ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠰᠡᠢ
 60. ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯᠲᠦ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ
 61. ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠢᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
 62. ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ
 63. ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠨ
 64. ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠴᠤᠬᠠᠭ 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ》
 65. ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠦᠪ
 66. ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ
 67. ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠪᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ
 68. ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠰᠠ ᠫᠤᠤ
 69. ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠲᠠᠩᠱᠠᠨ ᠶᠢᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ
 70. ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ 《ᠳᠦᠦᠷᠡᠢ᠌ᠮ᠎ᠠ》ᠮᠢᠨᠢ 《ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠬᠡ》ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠵᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ
 71. ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ 《ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ》
 72. ᠬᠤᠢ᠌ᠨᠠᠬᠢ ᠦᠭᠡ