ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ
 1. ᠨᠢᠭᠡ ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 2. ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠂ ᠲᠤᠯᠤᠢ
 3. ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠂ ᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 4. ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠂ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ
 5. ᠲᠠᠪᠤ ᠂ ᠭᠦᠶᠦᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 6. ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠤᠭᠤᠯ ᠬᠠᠢ᠌ᠮᠢᠰᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ
 7. ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 8. ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 9. ᠶᠢᠰᠦ ᠂ ᠦᠯᠵᠠᠢ᠌ᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 10. ᠠᠷᠪᠠ ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 11. ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 12. ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠪᠠᠯᠠ
 13. ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠂ ᠡᠰᠡᠨᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 14. ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠂ ᠠᠰᠤᠭᠢᠸ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 15. ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 16. ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠦᠪᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 17. ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠪᠠᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 18. ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠨᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 19. ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠂ ᠠᠶᠤᠰᠢᠷᠠᠳᠠᠷᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 20. ᠬᠤᠷᠢ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠰᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 21. ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 22. ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠂ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 23. ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠂ ᠭᠦᠨᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 24. ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠂ ᠦᠯᠵᠠᠢ᠌ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 25. ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠂ ᠳᠡᠯᠪᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 26. ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠦᠭᠡᠴᠢ ᠬᠠᠰᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 27. ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 28. ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠂ ᠲᠠᠢ᠌ᠰᠤᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 29. ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠂ ᠠᠭᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 30. ᠭᠤᠴᠢ ᠂ ᠡᠰᠡᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠱᠢ
 31. ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠦᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 32. ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠂ ᠮᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 33. ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠂ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 34. ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠂ ᠪᠠᠲᠤᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 35. ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠂ ᠪᠠᠷᠰᠪᠤᠯᠤᠳ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 36. ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠤᠳᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 37. ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 38. ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 39. ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 40. ᠲᠦᠴᠢ ᠂ ᠯᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ